“Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17 BHĐ)

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Chúa không ban phước cho công việc của bạn không?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại gặp khó khăn để tìm thấy sự thỏa mãn trong công việc không?

Câu trả khá đơn giản. Có thể bạn chưa bao giờ mời Chúa hướng dẫn bạn trong công việc.

Trong Lu-ca chương 5, chúng ta biết Si-môn Phi-e-rơ và những người bạn đánh cá của ông đang giặt lưới sau một đêm dài mà không bắt được một con cá nào. Nhưng rồi Chúa Jêsus bước lên một trong những chiếc thuyền của họ. Chúa Jêsus dạy dỗ cho đoàn dân — và sau đó Ngài chỉ cho Phi-e-rơ nơi thả lưới.

Phi-e-rơ miễn cưỡng làm theo điều Chúa Jêsus bảo ông làm, và Chúa làm phần còn lại. Họ bắt được nhiều cá đến nỗi lưới của họ bắt đầu đứt, họ phải kêu thêm người đến giúp để mang hết cá lên.

Có sự khác biệt nào giữa khoảng thời gian họ không thể đánh bắt được gì và thời điểm họ có quá nhiều cá?

Cũng cùng một cái hồ, cùng chiếc thuyền, cùng một lưới, cùng những người đánh cá, và những con cá đó. Điều khác biệt duy nhất giữa chỗ không có gì và đầy tràn là sự có mặt của Chúa Jêsus trong thuyền.

Chúa Jêsus là người làm thay đổi cuộc chơi. Họ không còn đánh cá một mình nữa — Chúa ở trên thuyền của họ.

Thuyền của bạn là gì? Bất cứ điều gì bạn làm để kiếm sống.

Nếu bạn muốn Chúa ban phước cho công việc của bạn, bạn cần mời Chúa vào trong công việc đó.

Điều này không giống như sự cứu rỗi. Tôi biết nhiều người có Chúa Jêsus trong cuộc đời nhưng lại không có Ngài trong công việc của họ. Để mời Chúa Jêsus lên thuyền của bạn, bạn phải dâng sự nghiệp của mình cho Ngài.

Khi Si-môn Phi-e-rơ và các bạn của ông làm điều này, Chúa đã ban cho họ nhiều cá đến nỗi họ không thể nào kéo lưới lên.

Làm thế nào những người này chuyển từ con số không sang đầy tràn? Họ để Chúa Jêsus dùng thuyền của họ cho chức vụ của Ngài.

Chúa cũng muốn bạn làm điều tương tự.  Đừng cầu xin Chúa cho bạn thành công để bạn có thể phục vụ Ngài bằng sự nghiệp của mình. Thay vào đó hãy làm ngược lại. Hãy nói với Chúa, “Thưa Chúa, con đang gặp khó khăn trong sự nghiệp của con, nhưng con sẽ dâng cho chúa bất cứ điều gì con có để Ngài sử dụng.”

Đó là lúc Chúa làm phép lạ.

Kinh Thánh dạy, “Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17 BHĐ)

Mọi sự có nghĩa là mọi sự, kể cả sự nghiệp của bạn.

Có thể hiện tại bạn đang ở trong lối mòn và đang cân nhắc mọi lựa chọn để xoay chuyển sự nghiệp của mình. Bạn đang cân nhắc việc dời nhà, tìm một công việc mới, hoặc thay đổi toàn bộ sự nghiệp. Có lẽ đó là những gì bạn cần làm.

Nhưng hãy làm điều này trước tiên: Cầu xin Chúa Jêsus kiểm soát con thuyền của bạn. Cam kết sử dụng công việc của bạn cho sự vinh hiển của Chúa.

Rồi xem Chúa Jêsus làm phép lạ.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Tại sao người ta có xu hướng cho rằng một số nghề nghiệp nhất định — đặc biệt là mục sư và giáo sĩ — có tính chất thuộc linh hơn những nghề nghiệp khác?

2.    Nếu dâng sự nghiệp của mình để phục vụ Chúa bạn nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ ra sao?

3.    Trở ngại lớn nhất khiến bạn không thể dấn thân phục vụ Chúa trong sự nghiệp là gì?

 


IN A RUT AT WORK? GET JESUS IN YOUR BOAT

By Rick Warren — 

“Everything you do or say, then, should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father.” Colossians 3:17 (GNT)

Ever wonder why God isn’t blessing your work?

Ever wonder why you struggle to find fulfillment at work?

The answer might be pretty simple. Maybe you’ve never invited God to guide you at work.

In Luke 5, we’re told Simon Peter and his fishing partners were cleaning their nets after a long night without catching a single fish. But then Jesus stepped into one of their boats. For a while, Jesus taught a crowd of people from the boat—and then he told Peter where to cast his nets.

Peter reluctantly did what Jesus told him to do, and God did the rest. They caught so many fish that their nets began to break, and they needed extra help to bring in all the fish.

What was different about the period of time when they couldn’t catch anything and the moment when they had too many fish to handle?

It was the same lake, the same boat, the same nets, the same fishermen, and the same fish. The difference between empty nets and abundance was Jesus’ presence in the boat.

Jesus was a game-changer. They were no longer fishing by themselves—God was in their boat.

What is your boat? It’s whatever you do to make a living.

If you want God to bless your work, you need to invite God to be part of it.

This isn’t the same as salvation. I know lots of people who have Jesus in their lives but not in their jobs. To get Jesus into your boat, you need to dedicate your career to him.

When Simon Peter and his companions did this, God gave them more fish than they could handle.

How did these guys go from nothing to abundance? They let Jesus use their boat for his ministry.

God wants you to do the same. Don’t ask God to make you a success so that you can serve him with your career. Instead, do the opposite. Tell God, “I’m struggling in my career, but I’ll give you whatever I have to use for you to work.”

That’s when God does a miracle.

The Bible says, “Everything you do or say, then, should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through him to God the Father” (Colossians 3:17 GNT).

Everything means everything, including your career.

Maybe you’re in a rut right now and you’re brainstorming every option to turn your career around. You’re considering a move, a new job, or an entire career change. Perhaps that’s what you need to do.

But do this first: Ask Jesus to take control of your boat. Commit to using your work for God’s glory.

Then watch Jesus do a miracle.

Talk It Over

1.    Why do people tend to think certain careers—especially pastors and missionaries—are more spiritual than others?

2.    What would it look like if you dedicated your career to God’s service?

3.    What’s the biggest hindrance to committing your career to God’s service?