“Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu. Vào đầu mỗi canh khuya! Hãy trút đổ lòng ra như nước. Trước mặt Chúa.” (Ca thương 2:19 BHĐ)

Bạn vừa gặp một chuyện vô cùng tồi tệ: mất việc làm, mất một mối quan hệ, hay là thất bại trong một việc gì đó. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?  Gượng cười và chịu đựng? Hay là thưa với Chúa điều mà bạn cho rằng Ngài muốn nghe?  Không. Việc đầu tiên bạn làm là thưa với Chúa về cảm giác của bạn.  Bạn thổ lộ nỗi đau của mình.  Khi bạn thành thật với Chúa về cảm xúc của mình, đó thực sự là một hành động thờ phượng.

Gióp cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời về điều này.  Ông mất hết mọi thứ - gia đình, gia súc, nhà cửa và tài sản.  Nhưng Kinh Thánh không tô vẽ phản ứng của ông. “Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy” (Gióp 1:20 BHĐ). Gióp đau buồn theo cách mà những người sống ở vùng Trung Đông vào thời của ông thường làm, tức là xé áo choàng và cạo đầu.  Nhưng sau đó, ông đã thờ phượng Chúa.  Trong cuộc sống, mỗi khi kinh nghiệm một sự mất mát, bạn sẽ đối diện với bốn loại cảm xúc:

 

  • Tức giận: Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?
  • Đau buồn: Tôi đã mất gì?
  • Sốc: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
  • Sợ hãi: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

 

Khi gặp chuyện tồi tệ, bạn cần thể hiện từng cảm xúc một trong bốn cảm xúc ấy.  Đức Chúa Trời có thể hiểu được vì Ngài là Đấng đã ban chúng cho bạn.  Lý do duy nhất bạn có cảm xúc là vì bạn được tạo ra theo hình ảnh của Chúa và đó là điều khiến cho con người là loài độc đáo nhất trong các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Trời là Chúa của cảm xúc; Ngài có cảm xúc và Ngài có thể hiểu được những cảm xúc tức giận, đau buồn, sốc và sợ hãi của bạn.

Gióp cực kỳ thành thật với Đức Chúa Trời, và bạn cũng có thể làm như vậy.  Ông thưa với Chúa: “Bởi thế, con sẽ không ngậm miệng; Trong cơn sầu não của tâm linh, con sẽ nói ra; Trong nỗi cay đắng của linh hồn, con sẽ than trách.” (Gióp 7:11 BHĐ). Phản ứng đúng đắn trước khó khăn không phải là làm giả một phản ứng phù hợp.  Đức Chúa Trời không bao giờ muốn bạn làm giả một cảm xúc.

Một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất được ghi lại trong Kinh Thánh, tức là sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị cướp phá và hủy diệt, dân Y-sơ-ra-ên bị giết, bị bắt làm nô lệ và bị lưu đày, nhà tiên tri Giê-rê-mi đã viết như sau: “Ban đêm, hãy thức dậy kêu cầu. Vào đầu mỗi canh khuya! Hãy trút đổ lòng ra như nước trước mặt Chúa.” (Ca thương 2:19 BHĐ).

Với Chúa, trung thực luôn là chính sách tốt nhất.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1. Bạn có thấy khó thành thật với Chúa về cảm xúc của mình không?  Tại sao?

2. Trong đời mình bạn đã từng kinh nghiệm một lúc nào đó, khi sự thành thật kéo bạn đến gần Chúa hơn chưa?

3. Bạn có thấy khó khăn khi nói với Chúa về những cảm xúc cụ thể mà bạn phải đối mặt không?  Nếu có thì vì sao lại như vậy?

 


GOD CAN HANDLE YOUR HONESTY

By Rick Warren — 

“Rise during the night and cry out. Pour out your hearts like water to the Lord.” Lamentations 2:19 (NLT)

You’ve just had an awful setback. You’ve lost a job. You’ve ended a relationship. You’ve failed in some way.

What do you next? Do you just grin and bear it? Do you tell God what you think he wants to hear?

No, the first thing you should do is to tell God how you feel—unload your pain. When you’re honest with God about your emotions, it’s actually an act of worship.

Job is a great example of this. Job loses everything—his family, his livestock, his home, and his wealth.

But the Bible doesn’t sugarcoat his response: “Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship” (Job 1:20 NLT).

Job grieved the way people did in the Middle East back in his day, by tearing his robe and shaving his head. But then he worshiped God.

Any time you experience loss, you’ll face four emotions:

  • Anger: Why did this happen to me?
  • Grief: What have I lost?
  • Shock: What’s going on here?
  • Fear: What’s going to happen next?

When you experience a setback, you need to express every one of those emotions. And God can handle them because he is the one who gave them to you.

In fact, the only reason you have any emotions at all is because you are made in the image of God. God is an emotional God; he has emotions. He can handle your anger, your grief, your shock, and your fear.

Job was brutally honest with God, and you can be too. Job said, “I cannot keep from speaking.

I must express my anguish. My bitter soul must complain” (Job 7:11 NLT).

The right response to a setback isn’t to fake a good response. God never wants you to fake an emotion.

In one of the most difficult setbacks in the entire Bible, after Jerusalem had been looted and destroyed and the Israelites had been killed, enslaved, and exiled, the prophet Jeremiah writes this: “Rise during the night and cry out. Pour out your hearts like water to the Lord” (Lamentations 2:19 NLT).

With God, honesty is always the best policy.

Talk It Over

1.    Do you find it difficult to be honest with God about your emotions? Why or why not?

2.    Has there been an experience in your life when your honesty drew you closer to God?

3.    Is there a difficult situation that you haven’t fully grieved? How can you be honest with God about your feelings today?