“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn” (Châm Ngôn 28:13 BHĐ).

Chúng ta thường nghĩ rằng thất bại là điều tiêu cực. Nhưng người khôn ngoan biết cách tận dụng thất bại. Họ học hỏi từ nó. Họ coi nó như là một môn học ở trường.

Một trong những mục đích của đời sống bạn là trở nên giống như Chúa Cứu Thế Jêsus. Và một trong những dụng cụ mà Chúa sử dụng trong đời sống bạn để khiến bạn trở thành người như Ngài mong muốn là sự thất bại.

Làm sao thất bại lại là điều tốt được?

1. Chúa dùng thất bại để dạy dỗ chúng ta. Lầm lỗi chỉ đơn giản là bài học kinh nghiệm. Và một số bài học chỉ có thể học được qua thất bại. Kinh Thánh dạy, “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn” (Châm Ngôn 28:13 BHĐ).

Nếu bạn không có phạm lầm lỗi gì thì bạn sẽ không học được gì. Nếu bạn không có liều lĩnh, không chấp nhận rủi ro thì bạn sẽ không lớn lên. Bạn phải loại bỏ cái sợ thất bại, bởi vì nó ngăn cản bạn đạt được sự phát triển thuộc linh mà Chúa đã hoạch định cho bạn. Sự tự do khỏi nỗi sợ thất bại là sự tự do cho sự trưởng thành.

2. Chúa dùng thất bại để động viên chúng ta. “Đôi lúc có hoàn cảnh đau đớn mới khiến chúng ta thay đổi đường lối của mình” (Châm Ngôn 20:30 GNT). Thường chúng ta thay đổi khi cảm nhận được sức nóng, chứ không phải khi nhìn thấy ánh sáng. Nếu bạn sợ thất bại, thì bạn sẽ gặp khó khăn! Khi bạn thất bại, Chúa có thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn để đưa bạn đi theo một hướng mới.

3. Chúa dùng thất bại để xây dựng tính cách của chúng ta. “Chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng” (Rô-ma 5:3-4).

Thất bại là một cách làm lòng chúng ta mềm lại. Nó giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Nó làm chúng ta nhạy cảm với người khác. Nó làm chúng ta ít đoán xét và giúp chúng ta cảm thông với người chung quanh ta đang bị tổn thương.

Thất bại không tự động phát triển tính cách của bạn. Đôi lúc nó chỉ khiến người ta cay đắng. Thất bại chỉ xây dựng tính cách của bạn khi bạn nhìn nó với góc nhìn đúng, phản ứng đúng và học hỏi từ nó.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Làm thế nào mà thất bại đã thúc đẩy bạn thực hiện một bước chuyển mình hoặc chuyển đổi để cuối cùng trở thành điều gì đó tốt đẹp?

2.    Hãy nghĩ lại một trong những thất bại nặng nề nhất của bạn. Nó đã giúp bạn như thế nào, theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, đến nơi mà bạn muốn đến?

3.    Bạn thấy tính cách của mình hoặc tính cách của người khác được thay đổi như thế nào sau thất bại?

 

 


FAILURE CAN BE GOOD FOR YOU

By Rick Warren —

“A man who refuses to admit his mistakes can never be successful.” Proverbs 28:13 (TLB)

We usually think of failure as negative. But wise people know how to take advantage of failure. They learn from it. They use it as an education.

One of your purposes in life is to become more like Jesus Christ. And one of the primary tools that God uses in your life to make you what he wants you to be is failure.

How can failure be good?

1. God uses failure to educate us. Mistakes are simply learning experiences. And some lessons can only be learned through failure. The Bible says, “A man who refuses to admit his mistakes can never be successful” (Proverbs 28:13 TLB).

If you’re not making any mistakes, then you’re not learning. If you’re not taking any risks, then you’re not growing. You have to let go of your fear of failure, because it’s keeping you from the kind of spiritual growth God planned for you. The freedom from the fear of failure is the freedom to grow.

2. God uses failure to motivate us. “Sometimes it takes a painful situation to make us change our ways” (Proverbs 20:30 GNT). Often we change when we feel the heat, not when we see the light. If you’re afraid of failure, then you’re going to get stuck! When you fail, God may be trying to get your attention to move you in a new direction.

3. God uses failure to build our character. “We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that they are good for us—they help us learn to be patient. And patience develops strength of character” (Romans 5:3-4 TLB).

Failure has a way of softening our hearts. It helps us grow up and be mature. It makes us sensitive to others. It makes us less judgmental and helps us be a little more sympathetic to people around us who are hurting.

Failure doesn’t automatically grow your character. Sometimes it just makes people bitter. Failure only builds your character when you look at it with the right perspective, respond to it correctly, and learn from it.

Talk It Over

1.    How has a failure motivated you to make a move or transition that ended up being something good?

2.    Think back to one of your worst failures. How did it help move you, figuratively or literally, into the place you were meant to be?

3.    How have you seen your character or the character of someone else transformed by failure?