“Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 TTHĐ).

Những mục tiêu tin kính luôn được đặt ra bởi đức tin. Kinh Thánh chép: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6a BHĐ). Để làm hài lòng Đức Chúa Trời, bạn cần đặt ra những mục tiêu đòi hỏi phải có đức tin.

Nói một cách khác bạn phải đặt ra những mục tiêu lớn hơn mục tiêu bạn có thể tự mình đạt được.

Những mục tiêu tin kính phát triển đức tin bạn.

Khi bạn đặt và tin cậy Chúa cho một mục tiêu lớn, Chúa sẽ làm việc theo một cách lớn lao và bạn sẽ thấy đức tin bạn lớn lên một cách nhanh chóng. Mặt khác, nếu bạn đặt ra một mục tiêu nhỏ, bạn sẽ không thấy Chúa làm việc theo những cách lớn lao mà Ngài muốn và đã có kế hoạch cho cuộc đời bạn.

Những mục tiêu tin kính phát triển thêm đức tin của bạn. Chúng xác định rằng bạn tin cậy Chúa, nhưng chúng cũng là những lời tuyên bố rằng bạn tin cậy Chúa nhiều đến mức nào. Kinh Thánh dạy rằng, “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 TTHĐ).

Khi bạn không đặt mục tiêu, thì cơ bản mục tiêu của bạn là giữ nguyên. Và kết quả là đức tin của bạn cũng sẽ không thay đổi.

Hãy xem vài thí dụ sau:

Khi tôi hỏi bạn, “Mục tiêu cho sức khỏe của bạn là gì?” Bạn nói, “Tôi không có,” thì mục tiêu của bạn là giữ nguyên.

Khi tôi hỏi bạn, “Mục tiêu của bạn trong các mối quan hệ là gì?” Bạn nói, “Tôi không có,” thì mục tiêu của bạn cho các mối quan hệ không tốt hơn chút nào.

Khi tôi hỏi bạn, “Mục tiêu của bạn để trả hết nợ là gi?” Bạn nói, “Tôi không có,” thì mục tiêu của bạn là nợ nần.

Khi tôi hỏi bạn, “Mục tiêu cho sự nghiệp của bạn là gì?” Bạn nói, “Tôi không có,” thì mục tiêu của bạn là thả trôi.

Các mục tiêu là kỷ luật thuộc linh. Chúng thách thức đức tin của bạn. Chúng phát triển tính cách của bạn. Và chúng xây dựng niềm hi vọng của bạn.

Bạn chưa tin cậy Chúa cho đến khi bạn cố gắng làm điều gì đó mà không thể làm được nếu không có quyền năng của Chúa hành động trong đời sống bạn. Những mục tiêu tin kính đòi hỏi bạn luôn nương cậy vào Chúa Jêsus. Và điều đó làm đức tin bạn mạnh mẽ!

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Bạn đã bao giờ thấy Chúa hành động qua bạn để hoàn thành điều gì đó mà bạn không thể tự mình làm được chưa? Điều đó đã củng cố đức tin của bạn như thế nào?

2.    Những mục tiêu hiện tại cho thấy mức độ đức tin của bạn nơi Chúa như thế nào?

3.    Hôm nay bạn sẽ đặt ra những mục tiêu gì để bạn tiếp tục phát triển trong mọi lãnh vực của đời sống?

 

 


GODLY GOALS STRETCH YOUR FAITH

By Rick Warren — 

“According to your faith let it be done to you.” Matthew 9:29 (NIV)

Godly goals are set through faith. The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV). If you want the goals you set to be pleasing to God, then you need to set goals that require faith.

In other words, you must set goals that are too big for you to reach on your own. Godly goals stretch and grow your faith.

When you set and trust God for a big goal, God will work in a big way—and you’ll see your faith grow in a big way. On the other hand, if you state a small goal, then you may not get to see God work in the big ways he wants to and has planned to in your life.

Godly goals stretch your faith. They affirm that you trust God, but they are also statements of how much you trust God. The Bible says, “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV).

When you don’t set goals, then your goal is basically to stay the same. And, as a result, your faith will stay the same too.

See how this works:

When I ask you, “What’s your goal for your health?” and you say, “I don’t have one,” then your goal is to stay the same.

When I ask you, “What’s your goal in your relationships?” and you say, “I don’t have one,” then your goal is for them not to get any better.

When I ask you, “What’s your goal for getting out of debt?” and you say, “I don’t have one,” then your goal is to stay in debt.

When I ask you, “What’s your goal for your career?” and you say, “I don’t have one,” then your goal is to just drift along.

Goals are a spiritual discipline. They challenge your faith. They develop your character. And they build your hope.

You haven’t believed God until you’ve attempted to do something that can’t be done without his power at work in your life. Godly goals require you to remain dependent on Jesus. And that makes your faith strong!

Talk It Over

1.    When have you seen God work through you to accomplish something you couldn’t have done on your own? How did that stretch your faith?

2.    In what ways do your current goals reveal how much faith you have in God?

3.    What goals will you set today so that you are continually growing in every area of your life?