“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.” Thi Thiên 103:13-14

Ngày nay, than vãn không phải là một từ mà chúng ta dùng đến nhiều — nhưng than vãn hay kêu ca, than van là một điều cần thiết cho sự lành mạnh về cảm xúc và thuộc linh của bạn.

Than vãn là gì? Một lời than vãn là một biểu lộ sâu sắc của sự buồn bã, thương tiếc ra với Chúa. Bạn kêu cầu Chúa. Bạn thậm chí có thể kêu lớn lên cùng Chúa. Bạn có thể khóc lóc. Bạn có thể hét to lên. Than vãn là một hành động thờ phượng, nó có thể bao gồm cả việc tranh luận với Đức Chúa Trời và phàn nàn cùng Ngài.

“Khoan đã,” có lẽ bạn đang nghĩ trong đầu mình. Làm thế nào việc phàn nàn với Chúa lại có thể là một hành động thờ phượng? Đúng vậy: Khi bạn phàn nàn về Chúa, đó là một hành động chống đối. Nhưng khi bạn phàn nàn với Chúa, đó là một hành động thờ phượng.

Bạn có thể phàn nàn với Chúa về tất cả mọi sự. Chúa có thể giải quyết chúng! Chúa có thể trả lời, đối lại những giận dữ, oán giận, hối tiếc và buộc tội của bạn — bởi vì Ngài biết tất cả. Ngài chỉ muốn bạn trút nó ra khỏi người mình. Ngài muốn bạn thừa nhận hoặc xưng nhận điều đó ra cho Ngài.

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất” (Thi Thiên 103:13-14).

Chúa không ngại những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta sợ hãi nó, nhưng Chúa thì không. Ngài muốn bạn trút bỏ tất cả ra trong sự than vãn vì Ngài biết rằng cuộc sống không chỉ có nắng ấm và hoa hồng. Cuộc sống có thể rất khó khăn. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng có kỳ vui mừng, nhưng cũng có kỳ than khóc. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh chứa đầy những lời than thở, ai oán.

Thật ra trong Kinh Thánh có một quyển sách chỉ để than thở tên là Ca-thương, trong đó Giê-rê-mi phàn nàn với Chúa rằng ông đã hiểu sai mọi việc. Giê-rê-mi đang buồn bã về việc đền thờ ở Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, và Đức Chúa Trời đã cho phép ông nói lên tiếng nói của mình.

Hầu hết mọi người đều cho rằng sách Thi Thiên chỉ nói về sự tạ ơn và ngợi khen. Có tất cả 150 bài thơ ca trong Thi Thiên, và 65 trong số đó là những bài than thở.  Tất cả mọi cảm xúc của con người đều được biểu tỏ, diễn đạt trong sách Thi Thiên.

Nếu Đức Chúa Trời đem bạn đến chỗ phải than thở và bạn không biết nên bắt đầu như thế nào, hãy đến với Thi Thiên. Khi đọc, hãy gạch dưới những câu có cùng một tâm trạng như bạn và những câu đem đến cho bạn sự khích lệ. Hãy lập lại những câu này với Chúa, cho dù đó là những bài thơ ca ngợi khen hay bài thơ kêu cầu Chúa trong cơn đau đớn.

Những lời cầu nguyện ngợi khen và than van của bạn là sự thờ phượng — và Đức Chúa Trời nghe thấy từng lời cầu nguyện đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần bày tỏ điều gì ra với Chúa trong sự than vãn ngày hôm nay?

2.    Theo bạn tại sao chúng ta thường ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và phàn nàn của mình ra với Đức Chúa Trời, như thể Ngài không hề biết gì về những điều đó?

3.    Điều gì sẽ xảy ra với những cảm xúc tiêu cực của bạn khi bạn không giải tỏa chúng theo những cách lành mạnh?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại . Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 

 


WHAT DOES IT MEAN TO LAMENT?

BY RICK WARREN —

“The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. For he knows how weak we are; he remembers we are only dust.”  Psalm 103:13-14 (NLT)

Lament is not a word that we use much today—but it’s a practice that is essential to your emotional and spiritual health.

What is lament? A lament is a passionate expression of grief to God. You cry out to God. You may even shout to God. You may weep. You may yell. Lament is an act of worship that can include arguing with God and complaining to him.

“Wait a minute,” you’re probably thinking. Complaining to God can be an act of worship? That’s right: When you complain about God, that’s an act of rebellion. But when you complain to God, that’s an act of worship.

You can complain to God all you want. God can handle it! He can handle your rage and resentment and regrets and accusations—because he already knows it all. He just wants you to get it off your chest. He wants you to admit it or confess it to him.

“The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. For he knows how weak we are; he remembers we are only dust” (Psalm 103:13-14 NLT).

God isn’t afraid of negative emotions. We are, but God isn’t. He wants you to let it all out in lament because he knows that life is not all sunshine and roses. Life can be rough. That’s why the Bible says there is a time to rejoice, but there is also a time to weep. That’s why the Bible is full of lament.

In fact, there’s an entire book of lament in the Bible called Lamentations, where Jeremiah complains to God that he got it all wrong. Jeremiah was grieving the destruction of the temple in Jerusalem, and God let him have his say.

Most people think the book of Psalms is all about thanksgiving and praise. But there are 150 psalms in the Bible, and 65 of them are psalms of lament. Every human emotion is expressed in the book of Psalms.

If God leads you to lament and you don’t know how to start, just go to Psalms. As you read, underline every verse that you identify with and every verse that encourages you. Say these verses back to God, whether they’re psalms of praise or psalms that cry out to God in pain.

Your prayers of praise and lament are worship—and God hears every one of them.

Talk It Over

  • What do you need to express to God in lament today?
  • Why do you think we are often hesitant to express our frustrations and complaints to God, as if he doesn’t already know them?
  • What happens to your negative emotions when you do not let them out in healthy ways?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”