“Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.  Chúa hỏi rằng, ‘Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa?’ Chính con đã nói những điều mình không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho con, mà con chẳng thông biết . . . Vì vậy, con lấy làm gớm ghê những gì mình nói, và ăn năn trong tro bụi.” Gióp 42:2-3, 6

Thay vì hỏi Chúa, “Tại sao?” bạn cần học cách tin cậy Chúa trong những điều bạn không cách nào hiểu được.

Trong 37 chương của sách Gióp, Gióp đặt câu hỏi “tại sao”: “Tại sao điều này lại xảy ra cho con? Tại sao Chúa để cho điều này xảy ra? Tại sao lại quá nhiều đau đớn? Tại sao lại có nhiều điều không được yên lòng? Tại sao Chúa không trả lời những lời cầu nguyện của con?

Trong chương 38, Gióp ngừng hỏi “Tại sao?” Và Chúa nói với Gióp, “Ta có vài câu hỏi cho con” (Gióp 38:3). Và trong hai chương tiếp theo, Đức Chúa Trời chất vấn Gióp bằng những câu hỏi mà chỉ Chúa mới có thể trả lời.

Chúa đã hỏi những câu như, “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Ngươi có biết luật của các từng trời sao?” Và, sau hai chương đó, Gióp nhận ra rằng ông chỉ là một con người và kiến thức của ông thật là giới hạn. Ông là ai mà có thể chất vấn Chúa?

Gióp ngừng đặt câu hỏi, và ông bắt đầu tin cậy. Ông thưa với Chúa rằng, “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.  Chúa hỏi rằng, ‘Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa?’ Chính con đã nói những điều mình không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho con, mà con chẳng thông biết . . . Vì vậy, con lấy làm gớm ghê những gì mình nói, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:2-3, 6).

Bạn sẽ làm gì trong tình huống mà bạn không thể nhìn thấy được toàn thể bức tranh, mọi thứ không rõ ràng và bạn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

Bạn hãy nhắc nhở mình những điều bạn biết về Chúa. Ngay cả khi đang nghi ngờ, Gióp khẳng định những gì ông biết là thật về Đức Chúa Trời: Chúa là Đấng yêu thương (Gióp 10:12), Chúa là Đấng toàn năng (Gióp 36:22), Chúa là Đấng tể trị (Gióp 34:13) , Chúa có một kế hoạch cho đời sống của Gióp (Gióp 23:14), và Chúa sẽ bảo vệ Gióp (Gióp 5:11).

Đức Chúa Trời biết một cách nhiệt tình và mật thiết từng chi tiết điều bạn đang phải trải qua ngay lúc này. Chúa để ý đến từng hơi thở của bạn. Chúa không bỏ sót bất cứ điều gì.

Bạn có thể không hiểu tại sao bạn phải chịu những gì bạn đang trải qua, nhưng bạn cần nói điều này với Chúa, “Con biết Chúa là Đấng nhân lành. Con biết Chúa đầy năng quyền.  Con biết Chúa thấy từng chi tiết của đời sống con. Con biết Chúa đang nắm quyền kiểm soát và Ngài có một kế hoạch.” Sau đó, bạn cần phải tin cậy nơi Chúa — bất kể mọi sự.

Cho dù bạn đang phải trải qua bất cứ điều gì, hãy thưa với Chúa cảm giác thật của bạn là như thế nào. Chúa có thể giải quyết! Sau đó ngừng hỏi, "Tại sao?" và bắt đầu tin cậy Chúa về những điều bạn không hiểu được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn biết những điều nào là thật về Đức Chúa Trời? Tại sao bạn biết những điều đó là thật?

2.    Làm thế nào việc biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời giúp bạn tin cậy Ngài hơn?

3.    Hãy viết ra lời cầu nguyện khẳng định Chúa là ai và tại sao bạn có thể tin cậy Ngài, đồng thời tạ ơn Chúa vì sự quan tâm đầy yêu thương Ngài dành cho bạn.

 

 


WHAT TO DO WHEN IT DOESN’T MAKE SENSE

BY RICK WARREN —

“I know that you can do anything, and no one can stop you. You asked, ‘Who is this that questions my wisdom with such ignorance?’ It is I—and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me . . . I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance.”  Job 42:2-3, 6 (NLT)

Instead of asking God, “Why?” you need to learn to trust God in things you don’t understand.

For 37 chapters in the book of Job, Job asks the “why” questions: “Why is this happening to me? Why are you allowing this? Why so much pain? Why so much discomfort? Why haven’t you answered my prayers?”

In chapter 38, Job stops asking, “Why?” And God says, “I have some questions for you” (Job 38:3 NLT). And for the next two chapters, God barrages Job with questions that only God can answer.

He asks things like, “Where were you when I made the universe? Can you explain the law of gravity?” And, after two chapters, Job realizes that he is just a man, and his knowledge is limited. Who is he to question God?

Job stops questioning, and he starts trusting. He replies to the Lord, “I know that you can do anything, and no one can stop you. You asked, ‘Who is this that questions my wisdom with such ignorance?’ It is I—and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me . . . I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance” (Job 42:2-3, 6 NLT). 

What do you do in a situation where you can’t see the whole picture, things aren’t clear, and what’s happening makes no sense to you?

You remind yourself of the things you know about God. Even in the middle of his doubts, Job affirmed what he knew to be true about God: God is loving (Job 10:12), God is all-powerful (Job 36:22), God is in control (Job 34:13), God had a plan for Job’s life (Job 23:14), and God would protect Job (Job 5:11).

God is passionately and intimately aware of every detail that you’re going through right now. He’s paying attention to your every breath. God doesn’t miss anything.

You may not understand why you’re going through what you’re going through, but you need to say this to God: “I know you’re good. I know you’re powerful. I know you see the details of my life. I know you’re in control and you have a plan.” Then, you need to trust God—no matter what.

Whatever you’re going through, tell God exactly how you feel. He can handle it! Then stop asking, “Why?” and start trusting God for the things you don’t understand.

Talk It Over

  • What do you know is true about God? How do you know those things are true?
  • How does knowing God better help you trust him more?
  • Write down a prayer that affirms who God is and why you can trust him, and thank him for his loving attention to you.