0689“Hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em” (Côl 3:13 KTHĐ).

Khi một người nào đó làm tổn thương bạn cách sâu sắc, tha thứ có lẽ không phải là phản ứng tự nhiên của bạn. Thay vào đó, có lẽ bạn muốn giữ sự tổn thương và cay đắng đối với người đã làm cho bạn đau đớn. Nhưng Chúa kêu gọi bạn để tha thứ, để bỏ qua quá khứ, và buông bỏ những cay đắng đối với người đã làm tổn thương bạn.

Thật ra Kinh Thánh đưa ra ba lý do mà bạn cần phải tha thứ. Và những lý do này không liên quan đến việc những người đó có xứng đáng được tha thứ hay không.

1. Bạn cần phải tha thứ cho những người đã gây tổn thương bạn vì Chúa đã tha thứ cho bạn.

Côl 3:13 nói rằng, “Hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em” (KTHĐ). Nếu bạn muốn trở thành một người tha thứ, trước tiên bạn cần phải tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã xuống thế gian trong hình hài con người của Chúa Jêsus để tha thứ cho tất cả những điều sai lầm đã vi phạm. Chúa đã trả thay giá cho chúng ta vì thế chúng ta không còn phải trả giá cho những điều sai trái mình đã phạm nữa. Đó là Tin Lành.

2. Bạn phải tha thứ cho người đã gây tổn thương bạn bởi vì nếu không như thế, sự oán giận sẽ kiểm soát bạn.

Kinh Thánh nói trong Truyền 7:9 rằng, “Đừng vội để cho lòng mình nổi giận, Vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại” (BHĐ). Sự căm hờn, oán hận làm cho bạn khổ sở. Nó làm cho bạn bị vướng mắc trong quá khứ. Và khi bạn bị vướng lại trong quá khứ, bạn để cho quá khứ điều khiển bạn. Mỗi khi bạn tức giận một điều gì đó, điều đó sẽ điều khiển bạn. Bạn có đang để cho một người nào đó đã làm tổn thương mình 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm trước đây tiếp tục làm tổn thương mình hôm nay không?  Hãy có một lựa chọn đúng đắn ngay bây giờ để không còn tiếp tục bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra nhiều năm trước đây. Quá khứ của bạn đã là quá khứ. Bạn hãy buông bỏ nó.

3. Bạn phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình vì bạn sẽ cần sự tha thứ nhiều hơn trong tương lai.

Chúa Jêsus phán, “Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con.  Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con” (Mat 6:14-15 BHĐ). Sự tha thứ là con đường hai chiều. Bạn không thể đón nhận những điều bạn không sẵn lòng cho đi.

Có lần một người đã nói với John Wesley, nhà thần học người Anh ở thế kỷ 18 rằng, “Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người đó được.” Wesley đã trả lời rằng, “Vậy thì tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phạm tội cả.”

Khi sự tổn thường sâu đậm, rất khó để tha thứ. Nhưng hãy nhớ rằng bạn có ba lý do lớn để tha thứ. Chúa đã tha thứ cho bạn, bạn không muốn để sự oán giận điều khiển mình và bạn sẽ tiếp tục cần sự tha thứ trong tương lai.

Hãy chọn để sống trong sự tự do của sự tha thứ ngày hôm nay.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn cần phải tha thứ cho một người nào đó ở đâu để bạn có thể buông bỏ quá khứ của mình?

2.    Sự tha thứ của Chúa đã ảnh hưởng đến việc bạn mong muốn tha thứ như thế nào?

3.    Sự tha thứ của người khác đã đem đến kết quả tích cực nào trong đời sống bạn?

 

 

 


FORGIVE BECAUSE YOU’RE FORGIVEN

By Rick Warren — 

“Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (Colossians 3:13 NLT).

When someone hurts you deeply, forgiveness probably isn’t your natural response. Instead, you may want to hold on to the hurt and to bitterness toward the person who caused you pain. But God calls you to forgive, to let go of the past, and release any bitterness toward the people who’ve hurt you.

In fact, the Bible gives three reasons you have to forgive. And those reasons have nothing to do with whether those people deserve your forgiveness or not.

1. You have to forgive those who’ve hurt you because God has forgiven you. Colossians 3:13 says, “Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (NLT). If you want to be a forgiving person, you first need to accept the forgiveness of God through Jesus Christ. The Bible says God came to Earth in human form in Jesus in order to forgive everything that’s ever been done wrong. He paid for those wrongs so we don’t have to. That’s Good News.

2. You have to forgive those who’ve hurt you because, otherwise, resentment will control you. The Bible says in Ecclesiastes 7:9, “Only fools get angry quickly and hold a grudge” (CEV). Resentment makes you miserable. It keeps you stuck in the past. And when you’re stuck in the past, you are controlled by the past. Every time you resent something, you let that thing control you. Some of you are allowing people who hurt you five, 10, or even 20 years ago to still hurt you today because of resentment. Don’t let that continue to happen. Your past is past. You’ve got to let it go.

3. You have to forgive those who’ve hurt you because you’re going to need more forgiveness in the future. Jesus said, “For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins” (Matthew 6:14-15 NIV). Forgiveness is a two-way street. You can’t receive what you are unwilling to give.

Someone once told John Wesley, the 18th-century British theologian, “I could never forgive that person.” Wesley replied, “Then I hope you never sin.”

You don’t want to burn the bridge you need to walk across to get into heaven.

Talk It Over

  • Jesus has already paid for every wrong ever committed. How does that make it easier for you to forgive?
  • What’s a sin you believe you could never forgive? How do you think God feels about that sin?
  • In what situation do you need to offer forgiveness so that you can move on from your past?