0688“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

Bạn đã từng nghe câu nầy nhiều lần: “Hãy tha thứ và hãy quên đi” (Forgive and forget). Chỉ có một nan đề là bạn không thể làm được điều đó. Không cách nào được cả! Bạn thực sự không thể quên những tổn thương mà bạn đang phải chịu. 

Trên thực tế, bạn thậm chí không thể cố gắng để quên nó. Bởi vì khi bạn cố gắng để quên, bạn lại chú tâm vào ngay thứ mà bạn muốn quên đi.

Quên đi không phải là điều Chúa muốn bạn làm. Thay vào đó, Chúa muốn bạn tin cậy nơi Ngài. Điều đó quan trọng hơn là cố gắng quên đi, tin cậy giúp bạn thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm cho bạn qua những điều mất mát, thương tổn và có thể cảm tạ Chúa. Bạn không bao giờ có thể cảm tạ Chúa về những điều mình đã quên.

Rô 8:28 dạy rằng, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Kinh Thánh không nói rằng mọi sự đều tốt đẹp, là có ích, vì không phải tất cả mọi điều là tốt đẹp cả. Ung thư không bao giờ là điều tốt cả. Bệnh tật không phải là điều tốt. Cái chết không bao giờ là tốt cả. Ly dị không tốt. Chiến tranh không tốt. Hiếp dâm và lạm dụng không tốt. Có rất nhiều điều trong cuộc đời là xấu xa gian ác. Không phải tất cả mọi việc xảy ra trong thế giới này đều là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nhưng Chúa phán rằng Ngài sẽ khiến những điều xấu xảy ra trong cuộc sống thành điều ích lợi cho những người đặt niềm tin vào Ngài. Khi bạn đến với Ngài và nói, “Chúa ơi, con xin dâng cho Ngài tất cả đời sống con,” Ngài sẽ mang lại sự bình an cho cuộc đời của bạn. 

Ngài ban cho lòng bạn có sự bình an và nhận biết rằng ngay cả khi bạn không hiểu được vì sao những tổn thương xảy đến trong cuộc đời bạn, bạn vẫn có thể tha thứ vì biết rằng Chúa sẽ làm nỗi đau đó trở thành điều lợi ích tốt lành cho đời sống bạn. 

Bạn không cần phải quên đi những sai trái mà người khác đã gây ra cho bạn. Điều đó không thể làm được qua sự cố gắng của bản thân. Nhưng Chúa nói rằng bạn không cần phải quên đi. Bạn chỉ cần tha thứ và sau đó chờ đợi để thấy được cách Ngài mang lại sự tốt lành cho bạn qua những khó khăn.   

 CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai là người bạn không thể tha thứ vì bạn không thể quên hay bỏ qua điều người đó đã gây ra cho bạn?

2.    Bạn cần phải làm điều gì hôm nay để tha thứ cho người đó và tiếp tục mối tương giao?

3.    Có điều nào mà Chúa đã sử dụng những tổn thương mất mát để biến nó trở nên điều có lợi ích, tốt lành cho bạn?

 

 

 

 


YOU DON’T HAVE TO FORGET

By Rick Warren

 “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (Romans 8:28 NIV).

You’ve heard this phrase over and over: “Forgive and forget.” There’s only one problem: You can’t do it. It’s impossible! You really can’t forget a hurt in your life. In fact, you can’t even try to forget it. Because when you’re trying to forget, you are actually focusing on the very thing you want to forget.

Forgetting is not what God wants you to do. Instead, he wants you to trust him and see how he can bring good out of it. That’s more important than forgetting, because then you can thank God for the good that he brought out of it. You can’t thank God for things you forget.

Romans 8:28 says, “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (NIV).

It doesn’t say that all things are good, because not all things are good. Cancer is not good. Disease is not good. Death is not good. Divorce is not good. War is not good. Rape and abuse are not good. A lot of things in life are evil. These are the realities of living in a world that’s been contaminated by sin.

But God says he will work good out of the bad things in life if you will trust him. When you come to him and say, “God, I give you all the pieces of my life,” he will return peace for your pieces. His peace in your heart comes from realizing that even if you don’t understand the hurt in your life, you can still forgive, knowing that God will use that pain for good.

You don’t have to forget the wrong thing that someone did to you. You couldn’t do it even if you tried! But God says you don’t have to forget it. You just have to forgive and then see how he will bring good out of it.

Talk It Over

  • What person have you not forgiven because you haven’t wanted to let go of what he or she did to you?
  • What do you need to do today to forgive that person and move ahead?
  • How have you seen God work good in your life from difficult situations?