0469“Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, Thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ kêu cầu danh Ta và Ta sẽ nhậm lời chúng” (Xa-cha-ri 13:9 TTHĐ).

Một số lời cầu nguyện được trả lời ngay lập tức, nhưng một số khác phải đợi đến hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm. Có lẽ bạn đã biết điều này rõ rồi! Nhưng có tin vui ở đây là: Trong khi bạn cầu nguyện cho sự trả lời của Chúa, bạn sẽ học được một số điều mà bạn không thể nào học được theo bất kỳ những cách nào khác.

Đang khi chờ đợi thì có những phước hạnh. Một trong những phước hạnh đó là bạn hiểu thêm mình khi bạn không đạt được mọi thứ mình muốn ngay lập tức.

Hai trong số những lời cầu nguyện quan trọng nhất mà tôi từng cầu nguyện, phải mất 13 năm Chúa mới trả lời một lời cầu nguyện và phải mất 25 năm Chúa mới trả lời cho lời cầu nguyện thứ hai. Nhưng Chúa đã trả lời! Đó là hai lời cầu nguyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi vào lúc đó. Tại sao lại cần phải mất nhiều thời gian như vậy? Bởi vì trong khi tôi đang tiếp tục trong sự cầu nguyện của mình có hiệu quả hơn thì Chúa đang làm việc trong đời sống tôi.

Khi bạn phải trải qua những khó khăn, gai góc, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn phải trải qua những điều đó không? Đó là để thử nghiệm và tinh luyện bạn. Khi bạn cầu nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần về một điều nào đó, bạn đang đối diện với những thử nghiệm để biết rõ về bạn.

Chúa nói trong Xa-cha-ri 13:9 rằng, “Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng” (TTHĐ).

Bạn thử vàng bằng cách bỏ nó vào trong một cái lò lớn và đun ở nhiệt độ thật cao cho đến khi nó đốt cháy hết những tạp chất bẩn. Làm thế nào để những người thợ luyện kim biết được khi nào vàng và bạc trở nên nguyên chất? Đó là khi họ có thể nhìn thấy hình ảnh mình được phản chiếu trong chúng.

Chúa có thể thấy hình ảnh Chúa phản chiếu trong bạn khi tất cả những tạp chất đã được đốt cháy khỏi cuộc sống bạn — sau khi bạn đi qua lửa. Chúa nói rằng sau khi Ngài hoàn thành việc thử nghiệm và tinh luyện, “Chúng sẽ kêu cầu danh Ta và Ta sẽ nhậm lời chúng” (Xa-cha-ri 13:9 TTHĐ).

Việc được trả lời sự cầu nguyện đến sau sự thử nghiệm. Trước mỗi phước hạnh đều có một thử thách. Chúa thử thách bạn những khó khăn trước khi Ngài cho bạn sự thành công. Đây là những nguyên tắc của sự kiên trì cầu nguyện.

Chúa sẽ thử thách bạn trước khi Ngài ban phước cho bạn. Và trong sự thử thách đó, bạn sẽ học được rất nhiều điều về mình. Nếu bạn không còn cầu nguyện nữa, bạn sẽ không bao giờ học được những bài học giúp bạn càng trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện mỗi ngày. Và hãy nhớ rằng sau thử thách, phước hạnh sẽ đến.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nhớ lại một thời điểm khi Chúa để bạn đi qua lửa trước khi Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn. Bạn đã trưởng thành hơn qua kinh nghiệm đó trong những cách nào?

2.    Tại sao việc bạn trở nên giống như Chúa Jêsus hơn lại là điều quan trọng?

3.    Chúa đang thử thách bạn ngay trong lúc này như thế nào? Hôm nay bạn sẽ làm gì để được kiên trì trong sự cầu nguyện?

 

 

 

 


TESTING COMES BEFORE BLESSING

By Rick Warren — 

“I will refine them like silver and purify them like gold. They will call on my name, and I will answer them" (Zechariah 13:9 NLT).

Some prayers are answered immediately, but others take weeks, months, or even years. You probably know this all too well! But there’s good news: While you’re praying for God’s answer, you’re going to learn some things that you can’t learn any other way.

In the waiting, there is blessing. One of the blessings is that you learn more about yourself when you don’t instantly get everything you want.

For two of the most important prayers I’ve ever prayed, God took 13 years to answer one of them and 25 years for the other. But he answered! They were the most important prayers in my life at that time. Why did it take so long? Because while I was working on the prayer, God was working on me.

When you’re going through fire, do you ever wonder why you have to go through it? It’s for testing and purification. As you pray about something over and over again, you face tests that reveal more about you.

God says in Zechariah 13:9, “I will refine them like silver and purify them like gold” (NLT).

You test gold by putting it in a big vat and heating it until it gets so hot that all the impurities are burned off. How do metalsmiths know when gold and silver are pure? When they can see their reflection in them.

God can see his reflection in you when all the impurities have burned out of your life—after you’ve been through the fire. He says that, after he’s done the testing and purification, “They will call on my name, and I will answer them” (Zechariah 13:9 NLT).

Answered prayer comes after the test. Before every blessing, there is a testing. God tests you with stress before he trusts you with success. These are the principles of persistent prayer.

God is going to test you before he blesses you. And in that test, you’re going to learn a lot about yourself. If you give up praying, you’re never going to learn the lessons that help you become more like Jesus.

Keep praying with persistence each day. And remember that after the testing, the blessing will come.

Talk It Over

  • Think of a time when God allowed you to go through the fire before he answered your prayer. In what ways did you grow through that experience?
  • Why is it important for you to become more like Jesus?
  • How is God testing you right now? What will you do today to be persistent in prayer?