0470“Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:32-33 BDM 2002).

Khi bạn cầu nguyện cho một điều gì đó hơn một lần, không phải là bạn đang thuyết phục Chúa làm điều đó đâu. Chúa đã chờ đợi để ban cho bạn điều đó rồi! Chúa chỉ muốn biết điều gì là thật sự quan trọng đối với bạn.

Cầu nguyện kiên trì là cách thử nghiệm những gì là ưu tiên trong đời sống bạn. Nếu điều đó không đáng để cầu nguyện lập đi lập lại, thì điều đó không phải là một ưu tiên trong đời sống bạn.

Bạn có muốn biết điều gì là quan trọng đối với mình không? Đó là bất cứ điều gì mà bạn lo lắng nhiều nhất. Lo lắng cho bạn biết điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu bạn lo lắng về một điều thì điều đó quan trọng với bạn. Nếu bạn không lo lắng về điều đó, thì hoặc là bạn đã phó thác cho Chúa, hoặc là nó thật sự không quan trọng chút nào với bạn cả.

Mỗi khi bạn bắt đầu lo lắng, bạn nên ngừng lo lắng và biến nó thành một lời cầu nguyện. Nếu bạn cầu nguyện về những điều mình lo lắng thì những lo lắng của bạn sẽ giảm rất nhiều. Lo lắng không thay đổi được gì cả nhưng sự cầu nguyện có thể thay đổi tất cả mọi sự!

Chúa Jêsus đã dạy trong Bài giảng trên Núi rằng, “Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:32-33 BDM 2002).

Khi bạn có đúng các thứ tự ưu tiên, Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của bạn. Chúa sẽ cho bạn tất cả những gì bạn cần nếu mối quan tâm hàng đầu của bạn là sống cho Vương quốc của Ngài.

Có lẽ bạn đang nói rằng, “Tôi đang chờ đợi Chúa đáp lời cầu nguyện này của tôi.” Bạn đang chờ đợi Chúa hay Chúa đang chờ đợi bạn? Có thể Chúa muốn kiểm nghiệm những mong muốn và ưu tiên của bạn. Chúa muốn biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn trước khi Chúa trả lời.

Kinh Thánh hứa rằng, “CHÚA không từ chối điều tốt lành nào CHO những kẻ sống ngay thẳng” (Thi 84:11 BDM 2002).

Khi bạn đang sống cho Chúa Jêsus — khi bạn tập trung sự chú ý của bạn vào Ngài và gần gũi với Ngài — thì Chúa sẵn sàng ban cho bạn những điều lòng bạn ao ước.

Chúa sẽ không giữ lại bất kỳ các phước hạnh nào của Ngài!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều gì không đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống bạn ngay lúc này? Chẳng hạn như, bạn đang dành bao nhiêu thì giờ cho Lời Chúa? Thời giờ này so sánh như thế nào với thì giờ bạn dành cho truyền thông xã hội hoặc xem TV?

2.    Những ước muốn của bạn nên là những điều gì nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là Nước Đức Chúa Trời?

3.    Một bước nhỏ nào bạn có thể bắt đầu hôm nay để có thể tạo được thói quen cầu nguyện bền bỉ?

 

 

 

 


c REVEALS YOUR PRIORITIES

By Rick Warren — 

“These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need" (Matthew 6:32-33 NLT).

When you pray for something more than once, you’re not convincing God to do it. He is already waiting to give it to you! He just wants to know what’s really important to you.

Praying persistently tests your priorities. If it’s not worth praying about repeatedly, then it isn’t a priority.

Do you want to know what’s important to you? It’s whatever you worry about most. Worry tells you what’s important in your life. If you worry about it, it’s important to you. If you don’t worry about it, then either you’ve entrusted it to God, or it’s not that important to you.

Every time you start to worry, you should stop and turn the worry into a prayer. If you prayed about everything you worried about, you’d have a lot less to worry about. Worry won’t change anything. But prayer can change everything!

Jesus says in the Sermon on the Mount, “These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need” (Matthew 6:32-33 NLT).

When your priorities are right, God’s answer is “yes.” He’ll give you all you need if your first concern is to live for his kingdom.

You may be saying, “I’m waiting on God to answer this prayer.” Are you waiting on God, or is he waiting on you? Maybe he wants to test your desire and priorities. He wants to know what’s most important in your life before he gives you an answer.

The Bible promises, “The LORD will withhold no good thing from those who do what is right” (Psalm 84:11 NLT).

When you’re living for Jesus—when you’re giving him your attention and staying connected to him—then he is ready to give you what your heart desires.

God won’t hold back any of his goodness!

Talk It Over

  • What's out of order in your life right now? For example, how much time are you spending in the Word of God? How does that compare to the time you spend on social media or watching TV?
  • What should your desires be if your first priority is God’s kingdom?
  • What is one small way you can start today to make a habit of persistent prayer?