0640“Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (Lu 22:32 TTHĐ).

Khi bạn đang trong cơn thất bại, dường như không có một điều tốt đẹp nào sẽ có thể xảy ra từ thất bại đó. Nhưng Chúa luôn có thể mang lại điều tốt lành từ những thất bại của bạn. Thực ra, thất bại lớn nhất của bạn có thể trở thành thành công lớn nhất của bạn. Nếu bạn để Chúa làm việc, Ngài sẽ dùng những thất bại của bạn để xây dựng Hội Thánh Ngài!

Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ trong Lu-ca 22:32, “Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (TTHĐ).

Ngay cả trước khi Phi-e-rơ thất bại, Chúa Jêsus đã cho ông thấy trước Đức Chúa Trời có thể dùng thất bại của ông để thành điều tốt lành như thế nào.

Sau thất bại của Phi-e-rơ (khi ông ba lần chối Chúa Jêsus), Chúa Jêsus đã chết và sau đó Ngài sống lại. Khi gặp lại Phi-e-rơ trên bờ biển, Chúa Jêsus đã nhắc lại cho Phi-e-rơ về việc thất bại của Phi-e-rơ đã có thể đem đến điều tốt lành như thế nào. Đây là cuộc trò chuyện đã diễn ra:

“Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” 16 Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăn chiên Ta.”  Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta” (Giăng 21:15-17 TTHĐ).

Đã ba lần Chúa Jêsus hỏi Phi-e-rơ rằng, “Con có yêu Ta không?” Tại sao Ngài hỏi như vậy đến ba lần? Vì Chúa đang cho Phi-e-rơ cơ hội để đền bồi lại ba lần ông đã chối Chúa.

Và mỗi lần, Chúa Jêsus lại cho Phi-e-rơ một cách khác mà ông có thể dùng sự thất bại của mình cho việc tốt lành: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” “Hãy chăn chiên Ta.” “Hãy chăm sóc chiên Ta.”

Cũng trong cùng một đêm khi Phi-e-rơ đã chối Chúa Jêsus, một đồ khác là Giu-đa, cũng đã phản bội Chúa Jêsus. Nhưng cuối cùng, Giu-đa đã chọn làm kẻ phản bội, trong khi Phi-e-rơ chọn trở thành một người giảng đạo và một người lãnh đạo Hội Thánh của Chúa Jêsus.

Trong Ma-thi-ơ 16:18 Chúa Jêsus tuyên bố rằng, “Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ (có nghĩa là 'đá’), Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (TTHĐ).

Chúa đang xây dựng Hội Thánh của Chúa trên những người đã bị thất bại. Thật ra Chúa chỉ sử dụng những người thất bại vì không có một ai là hoàn hảo cả!

Bạn sẽ trở thành người như thế nào qua những thất bại của mình? Đó là sự lựa chọn của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn muốn Chúa dùng thất bại của mình cho điều tốt lành như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa có thể làm được nhiều hơn những gì bạn có thể cầu xin hay suy tưởng không?

2.    Hãy nghĩ về một người bạn trong Chúa mà bạn ngưỡng mộ. Bạn đã thấy Chúa biến một thất bại lớn lao thành một mục vụ vĩ đại trong cuộc đời họ như thế nào?

3.    Bạn đã trải qua những thất bại lớn lao nào? Bạn có sẵn sàng giao phó lên cho Chúa hôm nay để bạn có thể thấy Ngài đang biến những điều đó thành tốt lành không?

 

 

 


FAILURE CAN LEAD TO YOUR GREATEST SUCCESS

By Rick Warren

“When you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers” Luke 22:32 (TLB).

When you’re in the middle of a failure, it can seem like nothing good will ever come from it. But God can always bring good from your failures. In fact, your worst failure can become your greatest success. If you let him, God will use your failures to build his church!

Jesus told Peter in Luke 22:32, “When you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers” (TLB). Before Peter had even failed, Jesus gave him a vision of how God could use his failure for good.

After Peter’s failure (when he denied Jesus three times), Jesus died and then was resurrected. And when he and Peter met again on a seashore, Jesus reminded Peter of how good could come from his failure. Here’s how the conversation went:

“Jesus said to Simon Peter, 'Simon son of John, do you love me more than these?’ 'Yes, Lord,’ he said, 'you know that I love you.’ Jesus said, 'Feed my lambs.’ Again Jesus said, 'Simon son of John, do you love me?’ He answered, 'Yes, Lord, you know that I love you.’ Jesus said, 'Take care of my sheep.’ The third time he said to him, 'Simon son of John, do you love me?’ Peter was hurt because Jesus asked him the third time, 'Do you love me?’ He said, 'Lord, you know all things; you know that I love you.’ Jesus said, 'Feed my sheep’” (John 21:15-17 NIV).

Three times Jesus asked Peter, “Do you love me?” Why did he ask that three times? He was giving Peter the opportunity to make up for the three times he had denied Jesus.

And each time, Jesus gave Peter another way he could use his failure for good: “Feed my lambs.” “Take care of my sheep.” “Feed my sheep.”

On the same night that Peter had denied Jesus, another disciple, Judas, also failed Jesus. But, ultimately, Judas chose to become a traitor to Jesus, while Peter chose to become a teacher and a leader of Jesus’ church.

In Matthew 16:18 Jesus says, “Now I say to you that you are Peter (which means 'rock’), and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it” (NLT).

God is building his church on people who’ve failed. In fact, God only uses failed people—because there aren’t any perfect people!

What are you going to become from your failure? It’s your choice.

Talk It Over

  • What is one way you want to see God use your failure for good? Do you believe that he can do even more than you could ask or imagine?
  • Think of a fellow Christian you admire. How have you seen God turn a great failure into great ministry in their life?
  • What big failure have you experienced? Are you ready to surrender it to God today so you can see how he can bring good from it?