0639“Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va
mà chúng ta không bị tiêu diệt,
Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt.
Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn,
Sự thành tín Ngài lớn biết bao.
(Ca 3:22-23 TTHĐ).

Thất bại có thể khiến cho cô lập. Khi bạn đang trong cơn thất bại, bạn thường cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn ở một mình. Nhưng Chúa Jêsus luôn ở cùng bạn, ngay cả trong thất bại lớn nhất của bạn.

Để giúp bạn vượt qua những thất bại, Chúa Jêsus làm ba điều thật tuyệt vời như sau:

Chúa Jêsus cầu nguyện cho bạn. Ngay cả trước khi Phi-e-rơ thất bại, Chúa Jêsus đã nói với ông rằng, “Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin” (Lu 22:32 TTHĐ).

Thậm chí ngay trong giờ phút này, Chúa Jêsus đang cầu thay cho bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25 TTHĐ).

Chúa Jêsus tin tưởng nơi bạn. Thật ra, Chúa mong đợi bạn được chữa lành và phục hồi. Đó là lý do tại sao Chúa đã nói với Phi-e-rơ trước khi thất bại lớn lao xảy đến với ông, “khi con quay trở lại…” (Lu 22:32 TTHĐ). Chúa Jêsus đã biết Phi-e-rơ sẽ phạm tội, sa ngã và cuối cùng cũng sẽ trở lại với Ngài.

Sự thật ở đây là tất cả chúng ta đều thất bại, và chúng ta thất bại hết lần này sang lần khác. Những khuyết điểm lớn nhất của bạn là thói quen. Bạn không chỉ làm chúng một lần rồi thôi. Bạn cứ làm đi làm lại chúng. Nhưng Chúa không chỉ ở cùng bạn khi có thất bại lớn. Chúa ở cùng bạn khi bạn phạm phải những lỗi lầm hết lần này sang lần khác. Dù bạn thất bại liên tục, Chúa cũng sẽ luôn tin tưởng nơi bạn.

Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót với bạn. Chúa Jêsus sẵn sàng bày tỏ lòng thương xót cho bạn hơn là việc bạn sẵn lòng cầu xin điều đó. Khi bạn thất vọng, Chúa Jêsus không khiến bạn thấy tệ hơn hay làm cho bạn bị mặc cảm tội lỗi hơn. Thay vào đó, Chúa cứu chuộc bạn.

Trong Giăng đoạn 21, chỉ vài tuần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, Phi-e-rơ và các môn đồ khác cùng đi đánh cá. Mặc dù họ đánh cá cả đêm, họ không được chi hết. Đến sáng, Chúa Jêsus đứng trên bờ và bảo họ nơi phải thả lưới, “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được.” Vậy, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể.” (Giăng 21:6 TTHĐ).

Khi Phi-e-rơ làm theo sự chỉ dẫn của Chúa Jêsus, ông đã bắt được nhiều cá hơn là ông có thể kéo lên được. Chúa Jêsus sẵn sàng làm điều như thế cho bạn. Với năm phút của cuộc đời bạn Chúa có thể làm hơn điều bạn có thể làm suốt 50 năm trong kế hoạch của bạn.

Đây là một tin vui khác: Lòng thương xót của Chúa đối với bạn không phụ thuộc vào thành tích của bạn. Kinh Thánh nói trong Ca 3:22-23 rằng, “Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, Sự thành tín Ngài lớn biết bao.” (TTHĐ).

Bạn thân mến, bạn có thể từ bỏ Chúa, nhưng Ngài sẽ không bao giờ buông bỏ bạn. Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn, tin tưởng nơi bạn, và sẽ luôn bày tỏ lòng thương xót đối với bạn. Bất kể bạn làm điều gì, Chúa luôn thành tín.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Biết được rằng Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn sẽ tạo nên sự khác biệt trong đời sống của bạn như thế nào?

2.    Lỗi lầm nào mà bạn cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác? Chúa giúp bạn “lại trổi dậy” sau mỗi lần bạn vấp ngã như thế nào?

3.    Chúa Jêsus đã bày tỏ lòng thương xót với bạn khi bạn thất bại vào lúc nào?

 

 

 


THREE WAYS JESUS RESPONDS TO YOUR FAILURE

By Rick Warren —

“The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness” (Lamentations 3:22-23 ESV).

Failure can be isolating. When you’re in the middle of a failure, you often feel ashamed and just want to be alone. But Jesus is with you always, even in your greatest failure.

To help you through your failures, Jesus does three incredible things:

Jesus prays for you. Even before Peter had failed, Jesus told him, “I have prayed for you, that your faith will not fail” (Luke 22:32 NASB).

Even at this very moment, Jesus is interceding—praying—for you. The Bible says, “He is able, once and forever, to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf” (Hebrews 7:25 NLT).

Jesus believes in you. In fact, he expects you to heal and recover. That’s why he told Peter before his big failure, “When you have repented and turned to me again . . .” (Luke 22:32 TLB). Jesus knew Peter would sin and fail and eventually come back to him.

The truth is that we all fail, and we fail repeatedly. Your biggest weaknesses are habitual. You don’t just do them one time and that’s it. You do them over and over. But God isn’t there just for the big, one-time mess-up. He’s there for the mistakes you make over and over again. Though you fail repeatedly, God will always believe in you.

Jesus shows you mercy. Jesus is more willing to show mercy than you’re willing to ask for it. When you’re down, Jesus doesn’t beat you up or add to your guilt. Instead, he saves you.

In John 21, just weeks after Peter had denied Jesus, Peter and some other disciples went fishing. Though they fished all night, they caught nothing. At dawn, Jesus called to them from the shore and told them where to throw their nets. “So they did, and they couldn’t haul in the net because there were so many fish in it” (John 21:6 NLT).

When Peter followed Jesus’ instructions, he caught more fish than he could possibly handle. Jesus is ready to do the same for you. He can do more in five minutes of your life than you can do in 50 years of planning.

Here’s more good news: God’s mercy toward you is not dependent on your performance. The Bible says in Lamentations 3:22-23, “The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness” (ESV).

Friend, you may give up on God, but he’s never going to give up on you. Jesus is praying for you, believes in you, and will always show you mercy. No matter what you do, God is faithful.

Talk It Over

  • How does knowing Jesus is praying for you make a difference in your life?
  • What mistake do you make over and over again? How does God help you to “rise again” each time you fail?
  • When has Jesus shown you mercy in your failure?