0641“Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10 TTHĐ).

Dưới mắt Chúa, chỉ có hai nhóm người — người đã được cứu và người lạc mất. Mỗi người chúng ta đều rơi vào một trong hai nhóm người trên. Và, trên hết mọi sự không có sự khác biệt nào khác của con người là điều quan trọng hơn cả.

Chúa yêu thương tất cả mọi người — không phân biệt giới tính, chủng tộc, hay văn hóa. Và Ngài không phân biệt mọi người bằng trình độ văn hóa, ngoại hình, sự giàu có, hay tài năng của họ. Điều quan trọng nhất đối với Chúa là người đó về thuộc linh đã được cứu hay không mà thôi.

“Được cứu” và “bị lạc mất” hàm ý đến giá trị ở đây. Hai từ đó có nghĩa là Chúa thấy bạn đáng cho Ngài bỏ công sức ra để tìm kiếm, cứu chuộc và tìm được; “được cứu” và “bị mất” là sự biểu hiện tình yêu của Chúa.

Kinh Thánh nói rằng, “Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10 TTHĐ). Điều đó cho thấy bạn giá trị đến như thế nào. Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian để tìm và cứu bạn.

Chỉ những vật có giá trị mới bị mất; những vật không có giá trị chỉ bị để sai chỗ mà thôi. Nói một cách khác, không có ai mất một cái tăm xỉa răng. Bạn có thể để chiếc tăm xỉa răng sai chỗ, nhưng bạn không mất nó — bởi vì nó không có giá trị lắm.

Nhưng nếu tôi mất chiếc nhẫn cưới của tôi, đó sẽ là một mất mát thật sự bởi vì nó tượng trưng cho hơn 40 năm cam kết với vợ tôi. Không chỉ vậy, mà còn vì Kay đã tặng nó cho tôi, và tôi yêu vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói chiếc nhẫn cưới của tôi bị để sai chỗ; nhưng tôi đánh mất nó.

Vì vậy, khi chúng ta nói về một người đã được cứu hay còn bị lạc mất về mặt thuộc linh, chúng ta không phải đang nói về giá trị của người đó. Cho dù người đó đã được cứu hay còn lạc mất, họ vẫn là vô cùng quý giá.

Nhưng Chúa không muốn bất cứ người nào bị lạc mất về mặt thuộc linh. Tại sao vậy? Bởi vì điều đó có nghĩa là họ bị tách rời khỏi Chúa và không có một mối quan hệ với Ngài.

Trong ba ngày tới đây, chúng ta sẽ xem xét câu hỏi, “Bạn thật sự mất điều gì khi bạn bị lạc mất về thuộc linh?” Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu được bạn là quan trọng đối với Chúa đến thế nào và giúp bạn chia sẻ tin đáng khích lệ này cho người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có bao giờ — có lẽ một cách vô thức — bạn nghĩ về những người còn bị lạc mất là những người không có giá trị bằng với người đã được cứu không? Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng tất cả mọi người đều có giá trị như nhau đối với Chúa?

2.    Điều gì là một thí dụ về một vật gì mà bạn đã bị mất? Vật gì mà bạn để lạc mất? Giá trị của mỗi vật đó đối với bạn như thế nào?

3.    Ai là người trong cuộc sống của bạn cần được nghe biết rằng họ quý giá như thế nào đối với Chúa? Làm thế nào để bạn có thể dành thì giờ ra để khích lệ họ bằng cách nói cho họ biết điều đó ngay hôm nay?

 

 

 


THE ONLY DISTINCTION THAT MATTERS

By Rick Warren —

“For the Son of Man came to seek and save those who are lost” (Luke 19:10 NLT).

In God’s eyes, there are only two kinds of people—saved people and lost people. Every one of us falls into one of these two categories. And, ultimately, no other human distinction matters.

God loves all people—regardless of gender, race, or culture. And he doesn’t distinguish people by their education, looks, wealth, or talent. What matters most to him is whether people are spiritually saved or lost.

“Saved” and “lost” imply value. The two words mean that God sees you as being worthy of seeking, saving, and finding; “saved” and “lost” are expressions of his love.

The Bible says, “For the Son of Man came to seek and save those who are lost” (Luke 19:10 NLT). That’s how valuable you are. Jesus Christ came to earth to seek you and to save you.

Only valuable things get lost; invaluable things just get misplaced. In other words, nobody loses a toothpick. You may misplace a toothpick, but you don’t lose it—because it’s not that valuable.

If I lost my wedding ring, it would be a real loss because it represents over 40 years of commitment to my wife. Not only that, but Kay gave it to me, and I love her. I would never misplace my wedding ring; I would lose it.

So, when we talk about whether a person is spiritually saved or lost, we’re not talking about that person’s value. Whether someone is saved or lost, they’re incredibly valuable.

But God doesn’t want anyone to be spiritually lost. Why? Because it means they are disconnected from him and don’t have a relationship with him.

Over the next three days, we’re going to look at the question, “What do you actually lose when you’re spiritually lost?” The answers to this question will help you understand how much you matter to God and help you share this encouraging news with others.

Talk It Over

  • Have you—perhaps unconsciously—thought of people who are lost as having different value from those who are saved? How does it feel to know all people are of equal value to God?
  • What’s an example of something you have lost? What’s something you have misplaced? What was the value of each of those things to you?
  • Who in your life needs to hear how valuable they are to God? How can you take time to encourage them by telling them that today?