0253“'Đức Giê-hô-va phán: 'Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta’” (Ê-sai 55:8 BHĐ).

Bạn có bao giờ phải đối diện với một thử thách vô cùng lớn lao trong cuộc đời của mình chưa? Bạn có điều gì đó mà không cách nào giải quyết được nếu không có một phép lạ xảy ra?

Nếu chưa từng thì chắc chắn bạn sẽ gặp phải. Và khi thời điểm đó đến, bạn sẽ phải làm một sự lựa chọn. Bạn có thể chờ đợi cho thời điểm và đường lối của Chúa. Hoặc bạn có thể tự giải quyết vấn đề và cố gắng tự mình làm ra phép lạ.

Nhưng sự thật là các phép lạ không đến từ những nơi mà bạn mong đợi. Và chúng không xảy ra cho dù bạn có cố gắng cho đến mức nào chăng nữa. Nguồn của một phép lạ không ngờ trước được.

Hãy lấy Áp-ra-ham làm ví dụ. Chúa cho Áp-ra-ham biết rằng ông sẽ có một con trai, và con trai đó sẽ là cha của một dân tộc vĩ đại. Áp-ra-ham đã gần 100 tuổi rồi nhưng vợ chồng ông vẫn chưa có con. Phải cần có một phép lạ để làm cho điều này xảy ra.

Nhưng Áp-ra-ham thấy khó để tin vào lời hứa của Chúa và ông đã không chờ đợi Chúa làm phép lạ. Thay vào đó, ông tự mình giải quyết vấn đề và có con với một người không phải là vợ mình.

Nhưng đó không phải là kế hoạch của Chúa. Kế hoạch của Chúa là cho một phép lạ xảy ra với Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham. Giải pháp của Áp-ra-ham thật là vô cùng kém cỏi so với giải pháp của Chúa.

Điều này cũng đúng đối với bạn. Cách bạn làm cho sự việc xảy ra cho dù có tốt đến đâu chăng nữa cũng chỉ đứng được hạng thứ hai. Cách của Chúa luôn luôn là cách tốt nhất.

Nếu bạn có thể hiểu được Chúa thì bạn đã trở thành Chúa rồi. Nhưng bạn không phải là Chúa! Ê-sai 55:8 nói, “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta” (BHĐ).

Phép lạ luôn luôn đến qua những cách bất ngờ nhất. Vì vậy không cần phải lo lắng, sợ hãi hay cố gắng tìm hiểu nó.

Hãy tin cậy Chúa và nói rằng, “Tôi không biết được Chúa sẽ làm điều đó như thế nào nhưng tôi biết rằng Ngài sẽ làm điều đó.”

Sau đó chỉ cần vâng lời và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Và hãy sẵn sàng chờ đợi phép lạ xảy ra.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Có hoàn cảnh nào trong cuộc sống bạn đang cần một phép lạ? Bạn có cố gắng tự mình tạo ra phép lạ đó hay đang tin cậy Chúa?

2.      Làm thế nào để bạn bày tỏ rằng bạn tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho phép lạ mà bạn cần?

3.      Điều gì Chúa bảo bạn làm mà bạn thấy dường như không hợp lý nhưng bạn biết mình nên vâng theo?

 


 

 

It’s Worth Waiting For God’s Miracle

By Rick Warren — 

“'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the LORD. 'And my ways are far beyond anything you could imagine’” (Isaiah 55:8 NLT).

Have you ever faced a big challenge in your life? Something that couldn’t be solved without a miracle?

If you haven’t, you will. And when that time comes, you’ll have a choice. You can wait on God’s timing and his way. Or you can take matters into your own hands and try to make a miracle happen yourself.

But the truth is that miracles don’t come from the places you expect them. And they don’t come as a result of your own effort. The source of a miracle is always unexpected.

Take Abraham, for example. God told Abraham he was going to have a son, and that the son would be the father of a great nation. Abraham was nearly 100 years old, and he and his wife had no children. It would take a miracle to make it happen.

But he had trouble believing God’s promise, and he didn’t wait on God to work a miracle. Instead, he took matters into his own hands and had a child with a woman who wasn’t his wife.

But that wasn’t God’s plan. God’s plan had been to work a miracle in Abraham’s wife, Sarah. Abraham’s solution was inferior to God’s.

The same is true for you. Your way of making things happen is always second best—God’s way is best.

If you could understand God, you would be God. But you’re not! Isaiah 55:8 says, “'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the Lord. 'And my ways are far beyond anything you could imagine’” (NLT).

Miracles always come in unexpected ways. So there’s no need to fret, fear, or try to figure it out.

Trust God and say, “I don’t know how God is going to do it but I know he will do it.”

Then simply obey and follow where God leads. And get ready for a miracle.

Talk It Over

  • What situation in your life is in need of a miracle? Have you been trying to make that miracle happen on your own, or trusting God?
  • How can you show God you trust him to provide the miracles you need?
  • What is God telling you to do that doesn’t make sense but that you know you should obey?