0252“Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li: 'Hãy mau đi đến Sa-rép-ta là thành thuộc về Si-đôn, và ở lại đó. Kìa, Ta đã truyền cho một bà góa ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con.'  Vậy, ông lên đường đến Sa-rép-ta” ICác 17:8-10 (BHĐ)

Đôi khi bạn không tự bảo vệ cho mình được và bạn vô cùng sợ hãi. Bạn không biết mình đang đi đâu, mất bao lâu hoặc điều gì sẽ xảy ra khi bạn phải đến đó. Vậy nên bạn phải làm như thế nào?

Bạn hãy nhớ rằng con đường dẫn đến phép lạ thường phải đi qua những nơi khó khăn, gian khổ.

Kinh Thánh đưa ra dẫn chứng để minh họa trong ICác 17:8-10 “Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li: 'Hãy mau đi đến Sa-rép-ta là thành thuộc về Si-đôn, và ở lại đó. Kìa, Ta đã truyền cho một bà góa ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con.’  Vậy, ông lên đường đến Sa-rép-ta” (BHĐ).

Theo lời chỉ dẫn của Chúa tiên tri Ê-li phải đi bộ trên 160 cây số đang khi có cơn hạn hán qua một vùng đất nguy hiểm.  Những người gặp ông đều biết ông là ai — vì vua A-háp đang ra giá ban thưởng cho ai giết được ông. Con đường của Ê-li chắc chắn là một con đường đầy nguy hiểm.

Cuối cùng khi Ê-li đến được Xa-rê-phát, ông đã được gặp một bà góa nghèo là người sẽ nuôi sống ông. Nhưng thị trấn vẫn còn đầy dẫy những người ngoại đạo và họ sẽ không ngần ngại giết chết ông. Làm thế nào một bà góa đó có thể bênh vực hay bảo vệ ông được?

Phép lạ không xảy ra khi mọi thứ đều dễ dàng, trôi chảy. Phép lạ xảy ra khi mọi thứ không êm đẹp, thuận lợi.

Ê-li đã không nói rằng, “Chúa ơi, kế hoạch này có ba điều sai. Điều thứ nhất là Chúa đang sai con đi sai hướng. Điều thứ hai là Chúa đang sai con đi sai chỗ. Và điều thứ ba là Chúa đang sai con đi đến với người không bảo vệ được con.” Tiên tri Ê-li chỉ vâng lời.

Con đường dẫn đến phép lạ của Chúa thường đưa bạn đi qua những vùng đất nguy hiểm, khó khăn để bạn học được cách lệ thuộc vào Chúa. Điều này quả thật rất đúng với những gì mà Ê-li và con dân của Chúa kinh nghiệm được trong suốt cả Kinh Thánh. Chẳng hạn như:

  • Khi Môi-se dẫn dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ đến vùng Đất Hứa, trước tiên họ phải đi qua Biển Đỏ.
  • Trước khi Đa-vít có thể giết được Gô-li-át, ông ta phải bước vào trận chiến.
  • Chúa bảo vua Giê-hô-sa-phát đặt những người ca hát đi trước quân đội thì ông sẽ giành được chiến thắng. Theo bạn cần phải có đức tin lớn như thế nào để có thể làm được điều này?

Phép lạ không bao giờ xảy ra trong vùng an toàn thoải mái của bạn. Khi mọi thứ đều ổn định trong cuộc sống của bạn, bạn không cần đến phép lạ. Bạn chỉ cần phép lạ khi bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Bạn có đang gặp một số điều không thuận lợi chẳng hạn như về mặt tài chánh, tình cảm, các mối quan hệ, hay về mặt thể chất không? Có thể bạn đang lo lắng, dao động hoặc bất an. Xin chúc mừng bạn. Bạn đang đi trên con đường dẫn đến phép lạ đó!

Trên con đường không thoải mái của bạn, hãy noi theo gương tiên tri Ê-li. Hãy vâng lời Chúa để bạn có thể nhìn thấy phép lạ của Ngài ở cuối con đường.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa đang muốn bạn làm điều gì mà khiến cho bạn cảm thấy bất tiện, không thoải mái?

2.      Bạn đã thấy Chúa làm phép lạ trong một hoàn cảnh khó khăn cho bạn hay cho một người bạn biết khi nào? Điều đó đã khiến bạn phụ thuộc vào Chúa hơn như thế nào?

3.      Ai là những người có thể khích lệ bạn trên con đường không êm ả của đức tin mà có thể bạn đang đi bây giờ?


 

The Uncomfortable Path To A Miracle

By Rick Warren — 

“Then the LORD spoke his word to Elijah, 'Go to Zarephath in Sidon and live there. I have commanded a widow there to take care of you.’ So Elijah went to Zarephath.”

1 Kings 17:8-10 (NCV)

Sometimes you’re scared to death and vulnerable. You don’t know where you’re going, how long it’s going to take, or what’s going to happen when you get there. So what do you do?

You remember that the path to a miracle often goes through uncomfortable territory.

The Bible gives an illustration in 1 Kings 17:8-10: “Then the Lord spoke his word to Elijah, 'Go to Zarephath in Sidon and live there. I have commanded a widow there to take care of you.’ So Elijah went to Zarephath” (NCV).

God’s instructions meant that Elijah would have to walk more than 100 miles during a drought through dangerous territory. Everyone he met would know who he was—and King Ahab had a price on his head. Elijah’s path was definitely an uncomfortable one.

When Elijah finally made it to Zarephath, he met a poor widow who was going to feed him. But the town still was full of pagan people who wouldn’t hesitate to kill him. How could the widow defend or protect him?

Miracles don’t happen when things are comfortable. Miracles happen when things are uncomfortable.

Elijah didn’t say, “God, there are three things wrong with this plan. One, you’re sending me in the wrong direction. Two, you’re sending me to the wrong location. And three, you’re sending me to the wrong protection.”

Elijah just obeyed.

God’s path to a miracle often takes you through uncomfortable territory so you’ll learn to depend on him. It was true for Elijah and for God’s people throughout the Bible. For instance:

  • When Moses led the Israelites out of slavery to the Promised Land, they had to go through the Red Sea first.
  • Before David could slay Goliath, he had to walk onto the battlefield.
  • God told Jehoshaphat to put the choir before the army, and he’d win the victory. How much faith do you think that took?

Miracles never happen in your comfort zone. When everything is settled in your life, you don’t need a miracle. You only need a miracle when you’re at a low.

Are you at a place where things are a little uncomfortable—financially, emotionally, relationally, or physically? Maybe you’re nervous, unsettled, or insecure. Congratulations. You’re on the path to a miracle!

On your uncomfortable path, follow the example of Elijah. Obey God so you can see his miracle at the end of the road.

Talk It Over

  • What is God asking you to do that makes you uncomfortable?
  • When have you seen God work a miracle in an uncomfortable situation for you or someone you know? How did that cause you to depend more on him?
  • Who are the people who can encourage you on the uncomfortable road of faith you may be walking right now?