0547“Tình yêu [của Chúa Cứu Thế] là lý do đầu tiên và cuối cùng cho mọi điều chúng tôi làm. Quyết tâm của chúng tôi là làm công việc dựa từ tâm điểm này” (IICô-rinh-tô 5:14 The Message).

Chúa đã tạo dựng nên bạn cho năm mục đích: thờ phượng, thông công, môn đồ hóa, phục vụ, và truyền giáo. Nhưng bạn không thể hoàn thành những mục đích đó một mình được. Cuộc sống không phải là một màn độc diễn. Bạn được tạo dựng nên cho cộng đồng.

Cách duy nhất để bạn có thể hoàn thành năm mục đích của Chúa trong cuộc sống mình là nhờ sự đóng góp về mặt thuộc linh từ những người khác. Bạn cần đến một gia đình là Hội Thánh! Tại sao vậy? Bởi vì Hội Thánh giúp bạn đặt tâm điểm của cuộc sống mình quanh Chúa.

Chúa không đặt để bạn trên đất để sống một cuộc sống chỉ tập trung vào chính mình. Chúa muốn Ngài là trung tâm điểm trong đời sống bạn. Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn và Chúa muốn bạn cũng yêu mến Chúa lại. Có thể nói Chúa muốn nói như thế này, “Ta muốn là trung tâm của tấm lòng con. Ta muốn sự chú ý của con tập trung vào Ta. Ta muốn là trung tâm của đời sống con. Ta muốn làm cái trục của sự tồn tại con.”

Kinh Thánh cho biết rằng, “Tình yêu [của Chúa Cứu Thế] là lý do đầu tiên và cuối cùng cho mọi điều chúng tôi làm. Quyết tâm của chúng tôi là làm công việc dựa từ tâm điểm này” (IICô-rinh-tô 5:14 Message).

Làm thế nào để bạn có thể thấy được rằng Chúa Cứu Thế là trung tâm của đời sống minh? Qua việc bạn không còn lo lắng nữa. Phi-líp 4:6-7 dạy rằng, “Anh em sẽ thấy được sự kỳ diệu vô cùng xảy ra khi anh em có được Chúa thay thế cho sự lo lắng trong trung tâm đời sống mình” (The Message).

Có một từ để nói về điều này: đó là thờ phượng. Bạn thờ phượng khi bạn tập trung đời sống của mình vào Chúa. Và thờ phượng là phương thuốc để chữa căn bệnh lo lắng. Nếu bạn muốn mình ít lo lắng hơn, hãy thờ phượng nhiều hơn.

Bạn phải thờ phượng khi nào? Kinh Thánh dạy rằng, “Mọi công việc được làm trong sáu ngày, nhưng thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, là ngày hội họp thánh, các con không được làm một công việc nào cả” (Lê 23:3 TTHĐ). Mỗi tuần một lần, Chúa muốn bạn đến cùng với các tín hữu khác để tập trung lại, điều chỉnh lại và tập trung lại đời sống của mình nơi Chúa.

Bạn phải thờ phượng ở đâu? Công 2:46 cho biết, “Anh em tín hữu đồng tâm nhóm họp hằng ngày tại Đền Thờ” (KTHĐ).

Bạn có thể thấy được rằng Chúa có ý muốn cho bạn trở thành một phần của gia đình Hội Thánh không? Gia đình Hội Thánh giúp bạn tập trung và đặt trung tâm đời sống của mình quanh Chúa để bạn có thể hoàn thành mục đích Chúa đặt ra cho bạn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Kể ra một điều mà bạn đang lo lắng? Làm thế nào để bạn có thể chuyển nỗi lo lắng đó thành sự thờ phượng ngày hôm nay?

2.    Theo bạn đời sống bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn trao hết mọi lo lắng mình cho Chúa Jêsus và đặt Ngài vào trung tâm đời sống của mình?

3.    Một gia đình Hội Thánh có thể giúp bạn cách thực tế như thế nào để bạn có thể tập trung cuộc sống mình vào Chúa?

 

Chúa muốn bạn ở trong gia đình của Ngài.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, và một trong những nơi bạn thấy điều đó rõ ràng nhất là thập tự giá. Qua sự chết và sống lại của Chúa Jêsus, bạn có thể trở thành con cái Chúa. Bất kể bạn đã từng làm gì hay đã ở đâu, bạn có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Bạn chỉ cần tin và nhận lấy.

Nếu bạn đã sẵn sàng bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình cuộc đời con với Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn mình thay đổi điều này bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn xoay bỏ khỏi tội lỗi và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã từng phạm để con không phải nhận hình phạt. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con, Chúa ơi. Con không xứng đáng để vào một nơi toàn hảo.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi của con. Chúa giúp cho con có thể vào được thiên đàng. Chúa Jêsus ơi, con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WORSHIP IS THE ANTIDOTE FOR WORRY

By Rick Warren — 

“[Christ’s] love has the first and last word in everything we do. Our firm decision is to work from this focused center” (2 Corinthians 5:14 The Message).

God made you for five purposes: worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism. But you can’t fulfill those purposes on your own. Life is not a solo act. You were created for community.

The only way you can fulfill God’s five purposes in your life is with people giving you spiritual input. You need a church family! Why? Because the church helps you center your life around God.

God didn’t put you on Earth to live a self-centered life. He wants to be at the core of your life. He made you to love you, and he wants you to love him back. In a sense, God says, “I want to be the hub of your heart. I want to be the focus of your attention. I want to be the center of your life. I want to be the axis of your existence.”

The Bible says, “[Christ’s] love has the first and last word in everything we do. Our firm decision is to work from this focused center” (2 Corinthians 5:14 The Message).

How can you tell that Christ is at the center of your life? You stop worrying. Philippians 4:6-7 says, “It’s wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life” (The Message).

There’s a word for this: worship. When you focus your life on God, you worship. And worship is the antidote for worry. If you want to worry less, worship more.

When are you supposed to worship? The Bible says, “You have six days when you can do your work, but the seventh day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship” (Leviticus 23:3 CEV). Once a week, God wants you to come together with other believers to refocus, recalibrate, and recenter your life on him.

Where are you supposed to do it? Acts 2:46 says, “They worshipped together regularly at the Temple” (TLB).

Can you see that God meant for you to be part of a church family? A church family helps you focus and center your life around God so that you can fulfill his purpose for you.

Talk It Over

  • What is one thing you’ve been worried about? How can you turn that worry to worship today?
  • How do you think your life would change if you gave all your worries to Jesus and allowed him to be at the center of your life?
  • In practical terms, what can a church family do to help you re-focus your life on God?

God made you to love you, and one of the places you see that most clearly is on the cross.

Through Jesus’ death and resurrection, God made it possible for you to become part of his family for eternity. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”