0546“Vì Đức Chúa Trời đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như Con Ngài” (Rô-ma 8:29 KTHĐ).

Mục tiêu của Chúa luôn luôn là làm cho bạn trở nên giống như chính mình Ngài. Chúa muốn bạn trở nên giống như Con Ngài. Nói một cách khác đi Chúa muốn bạn được tăng trưởng về mặt thuộc linh.

Kinh Thánh nói, “Vì Đức Chúa Trời đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như Con Ngài” (Rô-ma 8:29 KTHĐ).

Là một mục sư, câu hỏi mà người ta thường hỏi tôi nhất là: “Tại sao điều này lại xảy đến với tôi?” Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao: Đó là để giúp bạn được tăng trưởng.

Trên thực tế, mọi việc trong cuộc sống đều có thể giúp bạn được tăng trưởng lên về mặt thuộc linh — những việc tốt, việc xấu, những việc xấu xa, những việc bạn tự gây ra cho chính mình, và những việc người khác gây ra cho bạn. Chúa không phải là tác giả của những điều xấu xa, tội lỗi. Nhưng Chúa có thể mang lại những điều tốt đẹp qua những điều xấu.

Mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống đều có thể khiến cho bạn hoặc trở nên cay đắng (bitter) hoặc trở nên tốt đẹp hơn (better). Cách bạn đáp ứng lại như thế nào là do bạn lựa chọn. Thay vì hỏi rằng, “Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy đến với con?” Hãy hỏi rằng, “Chúa ơi, Ngài muốn con học được điều gì từ việc này?”

Mỗi vấn đề khó khăn xảy ra đều có một mục đích: đó là để giúp bạn tăng trưởng hơn về mặt thuộc linh và trở nên giống Chúa Cứu Thế Jêsus hơn.

Vì vậy nếu một trong những mục đích của cuộc đời bạn là được tăng trưởng thuộc linh và trở nên giống Chúa Jêsus, thì Chúa Jêsus là Đấng như thế nào? Chỉ cần nhìn vào trái của Thánh Linh. Kinh Thánh nói rằng, “nếp sống do Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ.” (Ga-la-ti 5:22-23 KTHĐ). Đây là những phẩm chất mà Chúa muốn tạo nên trong bạn.

Làm thế nào Chúa tạo nên những phẩm chất đó và giúp bạn tăng trưởng thuộc linh? Chúa dạy cho bạn có được những phẩm chất này bằng cách đặt bạn vào trong những tình huống hoàn toàn trái ngược lại.

Chúa dạy bạn biết yêu thương bằng cách đặt bạn xung quanh những người không thể nào có thể yêu được. Chúa dạy bạn có được sự vui mừng khi bạn đang phải ở giữa những nỗi đau buồn. Chúa dạy bạn có được bình an khi chung quanh bạn đầy những hỗn loạn. Chúa dạy bạn có được sự kiên nhẫn khi bạn đang xếp trong hàng đợi dường như dài vô tận.

Chúa sẽ dạy bạn những đức tính này qua suốt cuộc đời bạn — và tiến trình này sẽ xảy ra cho đến hết cả cuộc đời của bạn. Nhưng bạn có thể tin cậy rằng, bất cứ điều gì bạn phải đối diện trong ngày hôm nay, Chúa sẽ dùng điều đó để giúp bạn phát triển chiều sâu thuộc linh và trở nên giống Chúa Cứu Thế Jêsus hơn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã làm cho bạn giống Chúa Jêsus hơn trong những tình huống nào?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao nhiều Cơ-đốc-nhân vẫn còn ở trong tình trạng non trẻ về thuộc linh?

3.    Sự tăng trưởng thuộc linh giữ vị trí ưu tiên nào trong cuộc sống bạn? Các thứ tự ưu tiên của bạn có thể sẽ phải thay đổi như thế nào?

 

 

 


GOD HELPS YOU GROW

By Rick Warren —

“From the very beginning God decided that those who came to him—and all along he knew who would—should become like his Son” (Romans 8:29 TLB).

God’s goal has always been to make you like himself. He wants you to become like his Son. In other words, he wants you to grow up spiritually.

The Bible says, “From the very beginning God decided that those who came to him—and all along he knew who would—should become like his Son” (Romans 8:29 TLB).

As a pastor, the number one question I’m asked is this: “Why is this happening to me?” I’ll tell you why: It’s to help you grow.

In fact, everything in life can help you grow up spiritually—the good, the bad, the ugly, the things you bring on yourself, and the things that other people do to you. God is not the author of evil. But God can bring good out of bad things.

Every situation in life will either make you bitter or make you better. It’s your choice how you choose to respond. Instead of asking, “God, why is this happening to me?” ask, “God, what do you want me to learn from this?”

Every problem has a purpose: to help you grow up spiritually and be more like Jesus Christ.

So, if one of the purposes of your life is to grow up spiritually and to become like Jesus, what is Jesus like? Just look at the fruit of the Spirit. The Bible says, “He will produce this kind of fruit in us: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control” (Galatians 5:22-23 TLB). These are the qualities God wants to develop in you.

How does God produce those qualities and help you grow up spiritually? He teaches you these qualities by putting you in the exact opposite situations.

He teaches you love by putting you around unlovely people. He teaches you joy in the middle of grief. God teaches you peace when you’re surrounded by chaos. He teaches you patience when it seems like the line you’re standing in goes on forever.

God will teach you these qualities throughout your life—and the process will take the rest of your life. But you can trust that, whatever you face today, he will use it to help you develop spiritual depth and become more like Christ.

Talk It Over

  • In what kinds of situations has God made you more like Christ?
  • Why do you think so many Christians remain spiritually immature?
  • What priority does spiritual growth have in your life? How might your priorities need to change?