0548“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Chúa đã định dạng để bạn phục vụ Ngài.

Kinh Thánh dạy rằng, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Ngay cả trước khi bạn được sanh ra, Chúa đã quyết định Ngài muốn bạn góp phần như thế nào với cuộc đời của mình. Chúa không đặt bạn trên hành tinh này chỉ để chiếm chỗ. Không! Chúa đặt bạn nơi đây để bạn hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác.

Và không một người nào khác có thể là bạn được. Nếu bạn không hầu việc Chúa theo cách mà Ngài đã định sẵn cho bạn để hầu việc Ngài, thì thế giới này sẽ thiếu mất đi sự phục vụ đó.

Một tên gọi khác cho “việc lành” là “mục vụ.” Bất cứ khi nào bạn sử dụng những ân tứ, năng khiếu và khả năng của mình để giúp đỡ một người nào đó là bạn đang phục vụ người ấy. Kinh Thánh dạy trong IPhi-e-rơ 4:10, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.” (TTHĐ).

Những năng khiếu mà bạn có không phải để dành riêng cho lợi ích của bạn. Chúa đã ban cho bạn những tài năng của mình để đem đến ích lợi cho những người khác. Không ai có thể có hết tất cả mọi thứ. Chúa đã thiết kế vũ trụ theo cách để chúng ta sẽ cần đến nhau.

Chúa muốn bạn thực tập trên đất này những gì bạn sẽ làm trên thiên đàng. Trên thiên đàng, bạn sẽ yêu mến Chúa và yêu thương người khác, vì vậy Chúa muốn bạn tập điều đó ngay bây giờ.

Bạn cũng sẽ tăng trưởng về mặt thuộc linh và hầu việc Chúa trên thiên đàng, vì vậy Ngài muốn bạn cũng thực tập những điều đó trên đất. Vì trực tiếp phục vụ Chúa là điều không thể làm được trên đất này vì thế bạn sẽ hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác. Thật ra, Chúa nói rằng bất cứ khi nào bạn giúp đỡ một người nào khác, cũng giống như là bạn đang làm điều đó cho Ngài.

Bạn hầu việc Chúa khi bạn phục vụ người khác.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã định dạng theo những cách độc đáo nào để bạn có thể phục vụ người khác cách kết quả?

2.    Bạn đang sử dụng những ân tứ và khả năng mình có để phục vụ người khác như thế nào?

3.    Khi bạn phục vụ người khác bạn sẽ được ảnh hưởng như thể nào?

 

 

 


GOD SHAPED YOU FOR SERVICE

By Rick Warren 

“God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing” (Ephesians 2:10 NCV).

God shaped you to serve him.

The Bible says, “God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing” (Ephesians 2:10 NCV).

Before you were even born, God decided what contribution he wanted you to make with your life. God didn’t put you on this planet just to take up space. No! He put you here to serve him by serving others.

And nobody else can be you. If you don’t serve God the way he intended for you to serve him, then the world misses out.

Another name for “good works” is “ministry.” Any time you use your talents and abilities to help somebody else, you are ministering to them. The Bible says in 1 Peter 4:10, “God has given each of you some special abilities; be sure to use them to help each other, passing on to others God’s many kinds of blessings” (TLB).

The talents that you have are not for your benefit. God gave you your talents for the benefit of other people. Nobody has it all together; God wired the universe so that we would need each other.

God wants you to practice here on Earth what you’ll be doing in heaven. In heaven, you’re going to love God and love others, so he wants you to practice now.

You’re also going to grow spiritually and serve God in heaven, so he wants you to practice that on Earth too. Since it’s impossible to serve God directly on Earth, here you serve him by serving other people. In fact, God says that any time you help somebody else, it’s like you’re doing it for him.

You serve God when you serve others.

Talk It Over

  • In what unique ways has God shaped you so that you can serve others well?
  • How are you using your talents and abilities to serve others?
  • How are you impacted when you serve others?