0130“Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó; tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài; Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi” (Gióp 23:8-10a).

Ngày hôm qua, chúng ta đã thấy rằng vua Đa-vít thường phàn nàn vì sự vắng mặt rõ ràng của Chúa. Nhưng sự thật là Đức Chúa Trời không thực sự lìa bỏ Đa-vít, cũng như Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.

Ngài đã nhiều lần hứa rằng, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” Tuy nhiên, Chúa không hứa rằng bạn sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Trên thực tế, Ngài công nhận rằng đôi khi Ngài tránh mặt chúng ta (xem Ê-sai 45:15).

Có những lúc, dường như Chúa “mất tích trong khi làm nhiệm vụ.” Floyd McClung mô tả thế này: “Một sáng bạn thức dậy và mọi cảm xúc thuộc linh đều tan biến. Bạn cầu nguyện nhưng chẳng có gì xảy ra. Bạn quở trách ma quỷ, nhưng chẳng thay đổi được gì. Bạn thực hiện những bài tập thuộc linh…bạn bè bạn cầu thay cho bạn…bạn xưng nhận mọi tội lỗi có thể nghĩ ra được rồi đi xin lỗi tất cả mọi người bạn biết. Bạn kiêng ăn…nhưng vẫn không có gì xảy ra. Bạn bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ sự ảm đạm thuộc linh này mới chấm dứt. Nhiều ngày? Nhiều tuần? Nhiều tháng? Liệu nó có chấm dứt không? Bạn cảm thấy như thể những lời cầu nguyện của mình chỉ lên tới trần nhà. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, bạn kêu la, 'Chuyện gì xảy ra với con thế này?’” (Finding Friendship with God; Ann Arbor, MI: Vine Books, 1992; 186).

Thật ra, chẳng có chuyện gì xảy ra với bạn cả! Đây chỉ là một phần thông thường của việc thử nghiệm và làm cho tình bạn với Chúa của bạn lớn lên mà thôi.

Mỗi Cơ Đốc nhân đều phải trải qua giai đoạn này ít nhất một lần và thường là vài lần. Điều này thực sự gây đau đớn và bối rối nhưng nó tuyệt đối cần thiết cho sự tăng trưởng đức tin của bạn.

Nhận biết điều này đã đem lại cho Gióp niềm hi vọng khi ông không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Ông nói, “Nầy, nếu tôi sang hướng đông, Ngài không có đó; tôi quay về hướng tây, cũng chẳng nhìn thấy Ngài; Khi Ngài làm việc ở phía bắc, tôi không gặp được Ngài; khi Ngài quay xuống phía nam, tôi cũng chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi” (Gióp 23:8-10a).

Khi Chúa dường như ở xa, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Ngài giận bạn hay đang sửa phạt bạn vì một tội lỗi nào đó. Thật vậy, tội lỗi khiến chúng ta mất kết nối với Chúa trong mối thông công mật thiết.

Chúng ta làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời và cắt đứt mối thông công với Ngài bằng sự bất tuân, xung đột với người khác, bằng sự bận rộn, làm bạn với thế gian, và những tội lỗi khác (xem Thi 51, Êph 4:29-30; 1Tê 5:19; Giê 2:32; 1Cô 8:12; Gia 4:4).

Nhưng thường thì cảm giác bị Đức Chúa Trời bỏ rơi hay ghẻ lạnh này không liên quan đến tội lỗi. Đó là một sự thử nghiệm đức tin mà tất cả chúng ta đều phải đối diện: Bạn có còn yêu mến, tin cậy, vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay bằng chứng thấy được về công việc Ngài làm trong đời sống bạn?

Sai lầm các Cơ Đốc nhân thường mắc phải nhất trong sự thờ phượng ngày nay là tìm kiếm một kinh nghiệm thay vì tìm kiếm Chúa. Họ tìm kiếm một cảm xúc, và nếu có được, họ kết luận ngay rằng đó là sự thờ phượng.

Sai rồi! Trên thực tế, Đức Chúa Trời thường loại bỏ các cảm xúc của chúng ta để chúng ta không nương cậy vào chúng. Tìm kiếm một cảm xúc, dù là cảm xúc gần gũi với Đấng Christ, không phải là thờ phượng.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1. Hiểu được những chân lý này về sự thờ phượng giúp bạn thay đổi thái độ đối với thì giờ thờ phượng Chúa tại hội thánh như thế nào?

2. Vì sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời thử thách đức tin của bạn? Ngài muốn thực hiện điều gì trong đời sống bạn?

3. Nếu đang trải nghiệm khoảng thời gian không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, bạn quyết định sẽ phản ứng thế nào?


 

Seeking a Feeling Is Not Worship

By Rick Warren

“I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going” (Job 23:8-10a NLT, second edition).

Yesterday we saw that David frequently complained of God’s apparent absence. But the truth is, God hadn’t really left David, just as God will never leave you. He has promised repeatedly, “I will never leave you nor forsake you.” Yet God has not promised that you will always feel his presence. In fact, God admits that sometimes he hides his face from us (see Isaiah 45:15).

There are times when he appears to be missing-in-action in your life. Floyd McClung describes it this way: “You wake up one morning and all your spiritual feelings are gone. You pray, but nothing happens. You rebuke the devil, but it doesn’t change anything. You go through spiritual exercises ... you have your friends pray for you . . . you confess every sin you can imagine, then go around asking forgiveness of everyone you know. You fast ... still nothing. You begin to wonder how long this spiritual gloom might last. Days? Weeks? Months? Will it ever end? . .. It feels as if your prayers simply bounce off the ceiling. In utter desperation, you cry out, 'What’s the matter with me?’” (Finding Friendship with God; Ann Arbor, MI: Vine Books, 1992; 186).

The truth is, there’s nothing wrong with you! This is a normal part of the testing and maturing of your friendship with God. Every Christian goes through it at least once and usually several times. It is painful and disconcerting, but it is absolutely vital for the development of your faith.

Knowing this gave Job hope when he could not feel God’s presence in his life. He said, “I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going. And when he tests me, I will come out as pure as gold” (Job 23:8-10 NLT, second edition).

When God seems distant, you may feel that he is angry with you or is disciplining you for some sin. In fact, sin does disconnect us from intimate fellowship with God. We grieve God’s Spirit and quench our fellowship with him by disobedience, conflict with others, busyness, friendship with the world, and other sins (see Psalm 51; Ephesians 4:29-30; 1 Thessalonians 5:19; Jeremiah 2:32; 1 Corinthians 8:12; James 4:4).

But often this feeling of abandonment or estrangement from God has nothing to do with sin. It is a test of faith, one we all must face: Will you continue to love, trust, obey, and worship God, even when you have no sense of his presence or visible evidence of his work in your life?

The most common mistake Christians make in worship today is seeking an experience rather than seeking God. They look for a feeling, and if it happens, they conclude that they have worshipped.

Wrong! In fact, God often removes our feelings so we won’t depend on them. Seeking a feeling, even the feeling of closeness to Christ, is not worship.

Talk It Over

  • How does understanding these truths about worship change your attitude about the time of worship in your church?
  • Why do you think God tests our faith? What does he want to accomplish in your life?
  • If you are experiencing a time in your life when you do not feel God’s presence, how will you choose to respond?