0129“Chúa đã giấu mặt khỏi dân của Chúa, nhưng con vẫn tin cậy Chúa và đặt niềm hy vọng của con vào Ngài” (Ê-sai 8:17 GNT).

Rất dễ cho chúng ta thờ phượng Chúa khi mọi việc trong đời sống của bạn đang diễn ra cách tốt đẹp, khi bạn có điều kiện vất chất tốt rồi và nhiều điều tốt đẹp khác. Nhưng cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng êm đềm dễ chịu như vậy. Lúc đó bạn sẽ thờ phượng Chúa như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi Chúa dường như quá xa không với tới được?

Mức độ sâu sắc nhất của sự thờ phượng là ngợi khen Chúa bất chấp đau đớn, cảm tạ Chúa trong cơn thử thách, tin cậy Chúa khi bị cám dỗ, cam chịu khi đau khổ, và yêu mến Chúa khi Ngài dường như xa cách.

Nhà văn Philip Yancey đã từng viết rằng, “Bất kỳ mối liên hệ nào cũng đều có những lúc gần gũi và những khi khi rất xa cách và trong mối liên hệ với Chúa, cho dù thân mật đến đâu thế nào chăng nữa, con lắc cũng sẽ dao động từ bên này sang bên khác.”

Đó là lúc sự thờ phượng trở nên khó khăn.

Để giúp cho bạn được trưởng thành, lớn lên trong mối quan hệ với Chúa, Ngài sẽ dùng những khoảng thời gian dường như xa cách, những khoảng thời gian khi dường như Chúa đã bỏ rơi hay quên mất bạn, những lúc dường như Chúa cách xa chúng ta hàng ngàn dặm.  Thánh Gioan Thánh Giá (tu sĩ Công Giáo, 1542-1591) gọi những ngày khô hạn thuộc linh và nghi ngờ về Chúa này là những “đêm tối của linh hồn.”

Đức Chúa Trời gọi vua Đa-vít là “một người đẹp lòng Ngài” (1Sa-mu-ên 13:14 và Công-vụ 13:22), vậy mà Đa-vít đôi khi cũng than van về sự vắng mặt rõ ràng của Chúa:

  • Chúa ơi, tại sao Ngài lại đứng tách rời và cách xa như vậy? Tại sao Chúa lại giấu mặt đi lúc con cần Ngài nhất?” (Thi 10:1 TLB).
  • “Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con? Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết.” (Thi 22:1 BHĐ).
  • Tại sao Chúa lại bỏ rơi con?” (Thi 43:2 GNT; Thi 44:23;74:11;88:14;89:49).

Dĩ nhiên, Chúa đã không thật sự lìa bỏ Đa-vít, và Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Chúa đã hứa đi hứa lại nhiều lần, “Ta sẽ không bao giờ lìa con; Ta sẽ không bao giờ bỏ con” (Hê-bơ-rơ 13:5 GNT).

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Những bước cụ thể nào bạn có thể làm để giúp bạn thờ phượng Chúa trong khi bạn ngay cả khi bạn đang đau đớn hay đang trải một giai đoạn khó khăn?

2.      Theo bạn Chúa muốn bạn học được điều gì trong những giai đoạn này?

3.      Một vài lời hứa nào của Chúa có thể đem đến cho bạn sự khích lệ và hy vọng?

 


GOD IS REAL, NO MATTER HOW YOU FEEL

By Rick Warren — 

“The LORD has hidden himself from his people, but I trust him and place my hope in him.” Isaiah 8:17 (GNT)

It’s easy to worship God when things are going great in your life—when he’s provided food, friends, family, health, and happy situations. But circumstances are not always pleasant. How do you worship God then? What do you do when God seems a million miles away?

The deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting him when tempted, surrendering while suffering, and loving him when he seems distant.

The writer Philip Yancey once noted, “Any relationship involves times of closeness and times of distance, and in a relationship with God, no matter how intimate, the pendulum will swing from one side to the other.”

That’s when worship gets difficult.

To mature your friendship, God will test it with periods of seeming separation—times when it seems as if he has abandoned or forgotten you. God feels a million miles away. St. John of the Cross referred to these days of spiritual dryness and doubt about God as “the dark night of the soul.”

God called King David “a man after my own heart” (see 1 Samuel 13:14 and Acts 13:22), yet David sometimes complained about God’s apparent absence:

  • “Lord, why are you standing aloof and far away? Why do you hide when I need you the most?” (Psalm 10:1 TLB).
  • “My God, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help?” (Psalm 22:1 NLT).
  • “Why have you abandoned me?” (Psalm 43:2 GNT; see also Psalm 44:23; 74:11; 88:14; 89:49).

Of course, God hadn’t really left David, and he’ll never leave you. God has promised repeatedly, “I will never leave you; I will never abandon you” (Hebrews 13:5 GNT).

Talk It Over

  • What practical steps can you take to help you worship God even when you’re in pain or in a difficult season?
  • What do you think God might want you to learn during these times?
  • What are some of God’s promises that can give you hope and encouragement?