0131“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).

Khi bạn mới tiếp nhận Chúa, Đức Chúa Trời ban cho bạn rất nhiều cảm xúc mang tính khẳng định và thường nhậm những lời cầu nguyện thiếu chín chắn, ích kỷ nhất của bạn – nhờ đó bạn biết Ngài thực hữu. Nhưng khi bạn lớn lên trong đức tin, Ngài sẽ giúp bạn “cai” dần tính ỷ lại ấy.

Đức Chúa Trời muốn bạn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài quan tâm đến việc bạn tin cậy Ngài hơn là cảm nhận Ngài. Đức tin mới là điều thực sự quan trọng đối với Chúa chứ không phải cảm xúc của chúng ta.

Hoàn cảnh thuận lợi nhất cho sự tăng trưởng đức tin của bạn chính là những lúc cuộc đời dường như sụp đổ và dường như bạn không thấy Chúa ở đâu cả. Gióp đã lâm vào hoàn cảnh như vậy.

Chỉ trong một ngày, ông mất hết mọi thứ - gia đình, sự nghiệp, sức khỏe và mọi điều ông sở hữu. Nhưng điều khiến Gióp nản lòng nhất là suốt 37 chương Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không hề phán một lời!

Làm sao bạn có thể ngợi khen Chúa khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình còn Chúa thì im lặng? Làm sao bạn có thể giữ liên lạc trong cơn khủng hoảng mà không có sự truyền thông? Làm sao bạn có thể nhìn lên Chúa Giê-xu với đôi mắt nhòa lệ? Bạn làm như Gióp đã làm: Ông sấp mình xuống đất trong sự thờ phượng và nói, “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).

Hãy thưa với Chúa cảm xúc thật của bạn. Hãy dốc đổ lòng mình ra với Ngài. Hãy thổ lộ mọi cảm xúc trong lòng bạn. Gióp đã làm như vậy khi ông nói, “Bởi thế, con sẽ không ngậm miệng; trong cơn sầu não của tâm linh, con sẽ nói ra; trong nỗi cay đắng của linh hồn, con sẽ than trách” (Gióp 7:11).

Ông kêu lên khi Chúa dường như ở xa, “Khi tôi còn tráng kiện, và tình bạn của Đức Chúa Trời bao phủ trại tôi” (Gióp 29:4).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Xin thuật lại một kinh nghiệm khi bạn cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

2.      Xin thuật lại một kinh nghiệm khác, khi bạn muốn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nhưng không được. Điều đó có làm thay đổi cách bạn đáp ứng với Chúa không? Nếu có, vì sao?

3.      Sống bởi đức tin thay vì cảm xúc là thế nào?


 

Focus on Faith, Not Feelings

By Rick Warren —

“Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised” (Job 1:21 NIV).

When you are a baby Christian, God gives you a lot of confirming emotions and often answers the most immature, self-centered prayers — so you’ll know he exists. But as you grow in faith, he will wean you of these dependencies.

God wants you to sense his presence, but he’s more concerned that you trust him than feelhim. Faith is what truly matters to God, not what we feel.

The situations that will stretch your faith most will be those times when life falls apart and God seems nowhere to be found. This happened to Job. On a single day he lost everything — his family, his business, his health, and everything he owned. Most discouraging for Job was that for 37 chapters of the Bible, God said nothing!

How do you praise God when you don’t understand what’s happening in your life and God is silent? How do you stay connected in a crisis without communication? How do you keep your eyes on Jesus when they’re full of tears?

You do what Job did: He fell to the ground in worship and said, “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised” (Job 1:21 NIV).

Tell God exactly how you feel. Pour out your heart to God. Unload every emotion that you’re feeling. Job did this when he said, “I can’t be quiet! I am angry and bitter. I have to speak”(Job 7:11 GNT).

He cried out when God seemed distant: “Oh, for the days when I was in my prime, when God’s intimate friendship blessed my house” (Job 29:4 NIV).

Talk It Over

  • Describe a time when you have felt God’s presence in your life.
  • Think of another time when you wanted to feel God’s presence but didn’t. Did it change your response to God? If so, why?
  • What does it look like to follow your faith instead of your feelings?