0333“Các con kết nhiều quả… là các con đem vinh quang về cho Cha Ta” (Giăng 15:8 KTHĐ).

Khi bạn sử dụng những ân tứ Chúa đã ban cho bạn, đó là một hành động của sự thờ phượng.

Điều gì khiến Chúa mỉm cười? Một số người nghĩ rằng Chúa chỉ mỉm cười khi chúng ta cầu nguyện, hát ngợi khen hoặc đi nhà thờ. Sự thật là Chúa sẽ mỉm cười khi bạn sử dụng những ân tứ mà Ngài ban cho bạn.

Khi bạn đang làm những gì mà bạn đã được tạo nên, được định dạng để làm thì lúc đó Chúa đang nói rằng “Tuyệt vời! Ta đã tạo dựng nên con để làm điều đó mà!”

Khi Eric Liddell, một Cơ Đốc Nhân tin kính, là người đại diện cho Nước Anh tham dự thi đấu điền kinh của Thế vận hội năm 1924, anh đã nói rằng, “Chúa đã tạo dựng nên tôi nhanh nhẹn. Và khi tôi chạy, tôi cảm nhận được niềm vui của Chúa.”

Chúa đã tạo nên định dạng cho một số người để họ có thể chạy rất nhanh. Ngài cũng đã định hình cho một số người khác để có tài đua xe đạp hay lướt sóng. Họ thật là có tài về những lãnh vực này. Tôi nghĩ khi Chúa nhìn thấy họ, Ngài sẽ nói rằng, “Thật là tốt đẹp! Ta đã tạo nên những cơn sóng. Ta đã tạo nên người lướt sóng. Điều này thật là tuyệt vời.”

Bạn không nhất thiết phải lúc nào cũng làm một điều gì đó “thuộc linh” mới đem lại cho Chúa sự vinh hiển. Bất cứ lúc nào bạn sử dụng những ân tứ của Chúa cho vì sự vinh hiển của Ngài, đó là sự thờ phượng.

Nhưng Chúa cũng ban cho những ân tứ thuộc linh cụ thể nữa. Ngài ban ân tứ cho một số người để giảng dạy Kinh Thánh, trong khi một số người khác đem đến một sự khác biệt lớn khi phục vụ thầm lặng ở phía sau hậu trường. Một số người là những nhà truyền giảng rất được ơn trong khi những người khác giúp anh chị em Cơ Đốc Nhân nghe được tiếng Chúa rõ ràng hơn.

Kinh Thánh nói rằng: “Các con kết nhiều quả… là các con đem vinh quang về cho Cha Ta” (Giăng 15:8 KTHĐ). Khi bạn sử dụng những ân tứ của mình đúng cách, danh Chúa sẽ được vinh hiển. Và chắc chắn là bạn không thể làm đẹp lòng Chúa với những ân tứ mà mình không có. Chúa không đòi hỏi bạn phải tài giỏi hay có năng khiếu trong mọi lãnh vực. Chúa chỉ muốn bạn thờ phượng Ngài bằng cách sử dụng những gì Ngài đã ban cho bạn.

Trong Kinh Thánh, hai chữ “vui mừng” và “ân tứ” thật ra xuất phát từ cùng một chữ trong tiếng Hy Lạp. Khi bạn sử dụng các ân tứ thuộc linh của mình, điều đó đem lại niềm vui cho Chúa, và điều đó cũng đem đến cho bạn sự vui vẻ.

Điều đó cũng giống như Chúa nói rằng, “Con đang làm những gì Ta đã tạo dựng nên con để làm.” Và bạn nói rằng, “Tôi cảm thấy vui thích khi làm điều này.”

Cảm giác tuyệt vời nhất đến từ việc sử dụng những ân tứ của bạn cho mục đích của Chúa, biết rằng bạn đang thờ phượng Chúa bằng cách đang làm những gì Chúa đã tạo dựng nên bạn để làm. Đó thật là cảm giác vui sướng nhất trên đời!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn Chúa đã tạo dựng nên bạn để làm gì?

2.    Bạn đang sử dụng ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) của bạn — Ân Tứ Thuộc Linh, Tấm Lòng, Khả Năng, Cá Tính, và Kinh Nghiệm — để thờ phượng Chúa như thế nào?

3.    Hãy chia sẻ lại một thời điểm trong đời khi bạn đang sử dụng những ân tứ của bạn để phục vụ người khác. Điều đó cảm thấy như thế nào?


 

 

WORSHIP GOD BY USING YOUR GIFTS

By Rick Warren — 

“My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit” (John 15:8 AMP).

When you use the gifts God has given you, it’s an act of worship.

What makes God smile? Some people think God only smiles when you’re praying, singing praises, or going to church. The truth is, God smiles when you use the gifts he’s given you.

When you’re doing what you were wired and shaped to do, it’s like God says, “That’s so cool! I created them to do that!”

When Eric Liddell, a devout Christian, represented Great Britain in track events during the 1924 Olympics, he said, “God made me fast. And when I run, I feel His pleasure.”

God shaped some people to run. He shaped others to race bikes or surf. They’re just good at it. I think when God looks at them, he says, “That is so cool! I made the wave. I made the surfer. This is cool.”

You don’t have to always be doing something “spiritual” to bring God glory. Any time you’re using God’s gifts for his glory, it’s worship.

But God has given specific spiritual gifts too. He’s gifted some people for teaching the Bible, while others make a big difference serving behind the scenes. Some people are great evangelists while others help fellow Christians hear God’s voice more clearly.

The Bible says, “My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit” (John 15:8 AMP). When you use your gifts correctly, God gets the glory. And you certainly can’t please God with gifts you don’t have. God doesn’t expect you to be talented or gifted at everything. He just wants you to worship him by using what he’s given you.

In the Bible, the words “joy” and “gift” actually come from the same Greek word. When you use your spiritual gifts, it brings joy to God, and it brings joy to you.

It’s like God says, “You’re doing what I created you to do.” And you say, “This feels good!”

The best feeling comes from using your gifts for God’s purpose, knowing you’re worshiping God by doing what he made you to do. It is the greatest thrill in the world!

Talk It Over

  • What do you believe God has created you to do?
  • How are you using your SHAPE—your Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences—to worship God?
  • Describe a time in your life when you were using your gifts to serve others. What was that like?