0332“Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời… dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Ngay khi bạn trở thành môn đồ của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn các ân tứ thuộc linh. Nhưng làm thế nào để bạn có thể bắt đầu sử dụng những ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho bạn? Dưới đây là bốn cách để có thể bắt đầu:

1. Khám phá những ân tứ mình có.

Trước khi bạn có thể sử dụng những ân tứ của mình, bạn cần phải biết được những ân tứ đó là gì. Nhiều Cơ Đốc Nhân có những ân tứ thuộc linh tiềm tàng trong họ. Họ bỏ qua, không chú ý đến những ân tứ của họ, không sử dụng chúng và thậm chí còn không biết đến những ân tứ đó. Kinh Thánh dạy trong ITi-mô-thê 4:14, “Đừng lãng quên các ân tứ Chúa cho con” (KTHĐ).

Làm thế nào để bạn khám phá ra những ân tứ thuộc linh của mình? Có ba bước để tìm biết được: Xem xét (Examine), Đánh giá (Evaluate) và Thử nghiệm (Experiment). Đầu tiên, bạn xem xét bằng cách nghiên cứu từng ân tứ thuộc linh. Sau đó, đánh giá những gì bạn làm giỏi. Bạn có thể bắt đầu bằng cách hỏi bạn bè xem họ thấy được những ân tứ thuộc linh nào trong bạn. Cuối cùng, ban bắt đầu thử nghiệm bằng cách làm những việc khác nhau. Tình nguyện phục vụ trong các mục vụ khác nhau trong Hội Thánh sẽ giúp bạn khám phá ra các ân tứ thuộc linh của mình. Ví dụ, bạn có thể giỏi trong vấn đề tổ chức hơn là trong việc giảng dạy.

2. Dâng hiến các ân tứ của bạn lên cho Chúa.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 6:13, “Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời… dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (KTHĐ).

Có thể bạn đã biết những ân tứ thuộc linh của mình, nhưng bạn không hoặc chưa sử dụng những ân tứ thuộc linh đó cho Chúa. Bạn cần phải hạ mình, dâng lên Chúa mọi ân tứ mà bạn có. Hãy gạt bỏ bất cứ lý do biện hộ của mình và thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, con xin dâng lại cho Chúa những ân tứ mà Chúa đã ban cho con.”

3. Phát triển những ân tứ của bạn.

Ân tứ cũng giống như những bắp thịt: Bạn càng sử dụng chúng, chúng càng phát triển lớn lên. Bạn cần phải củng cố, phát triển và tăng trưởng bất kỳ ân tứ nào Chúa ban cho bạn. Bạn có thể sử dụng một ân tứ tốt hơn bằng cách thực hành, nghiên cứu và học hỏi từ những người khác có cùng một ân tứ với mình.

Kinh Thánh dạy, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (IPhi-e-rơ 4:10 TTHĐ).

Khi Chúa ban cho bạn một điều gì đó, Ngài sẽ ban cho bạn nhiều hơn nữa nếu bạn biết sử dụng tốt điều mình có.  Bạn sẽ được nhận lãnh thêm nhiều tài năng, tiền bạc, ảnh hưởng, quan hệ hay trách nhiệm. Chúa nói, “Ta có thể tin cậy người này. Ta sẽ ban cho người này nhiều và nhiều hơn nữa.”

4. Sử dụng những ân tứ của bạn.

Rô-ma 12:6 nói điều này, “Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin” (TTHĐ).

Nơi tốt nhất để khám phá, dâng hiến, phát triển và triển khai những ân tứ thuộc linh của bạn là ở đâu? Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng ân tứ mình có bắt đầu với một nhóm nhỏ của các Cơ Đốc nhân. Đó có thể là một nhóm nhỏ học Kinh Thánh trong Hội Thánh của bạn, một lớp học Trường Chúa Nhật hoặc bất kỳ nhóm nhỏ mà các tín hữu nhóm lại với nhau thường xuyên. Nếu bạn không ở trong một nhóm nhỏ, tôi khích lệ bạn hãy gia nhập một nhóm nhỏ trong tuần này để bạn có thể thử nghiệm và phát triển những ân tứ thuộc linh của bạn trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ của những người bạn là những người sẽ nâng đỡ khích lệ bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ân tứ thuộc linh nào mà bạn đã và đang sử dụng cho chính mình chứ không cho Chúa? Bạn có thể bắt đầu làm một thay đổi nào hôm nay để dâng ân tứ đó cho Chúa?

2.    Bạn đã phát triển một trong các ân tứ thuộc linh của mình như thế nào? Hay bạn đã thấy được một Cơ Đốc Nhân khác phát triển ân tứ thuộc linh của người đó như thế nào?

3.    Bạn đã được phước hạnh gì khi một người nào đó đã triển khai các ân tứ thuộc linh của họ?

Hãy tiếp nhận món quà sự sống đời đời của Chúa.

Chúa ban các ân tứ thuộc linh cho mỗi một tín đồ -- nhưng chỉ cho những tín đồ mà thôi. Nếu bạn chưa thực hiện bước ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận món quà sự sống đời đời Chúa ban, xin mời bạn hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay hôm nay:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi điều con đã từng làm sai trái đều sẽ được tha thứ, con sẽ học biết mục đích của cuộc đời con và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào trong nhà vĩnh cửu của Chúa trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con, Ngài là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.”

“Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã nhận được món quà sự sống đời đời và những ân tứ thuộc linh của Chúa! Xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn tham gia vào một nhóm nhỏ để bạn được yêu thương, nâng đỡ để khám phá, dâng hiến, phát triển và triển khai những ân tứ thuộc linh của bạn để đem phước hạnh lại cho những người khác. A-men.


 

 

FOUR WAYS TO USE YOUR SPIRITUAL GIFTS

By Rick Warren — 

“Give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God” (Romans 6:13 NLT)

The moment you become a follower of Jesus, God gives you spiritual gifts. But how do you start using the spiritual gifts God has put inside of you? Here are four ways to get started:

1. Discover your gifts.

Before you can use your gifts, you need to know what they are. Many Christians have dormant spiritual gifts inside of them. They neglect their gifts, not using them and not even knowing what they are. The Bible says in 1 Timothy 4:14, “Do not neglect the spiritual gift that is in you” (GNT).

How do you discover your spiritual gifts? There are three steps: examine, evaluate, and experiment. First, you examine by studying each spiritual gift. Then, evaluate what you’re good at. You can start by asking friends what gifts they see in you. Finally, experiment by trying different things. Volunteering for different ministries at your church will help you discover your gifts. For instance, you may be better at organizing than at teaching.

2. Dedicate your gifts to God.

The Bible says in Romans 6:13, “Give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God” (NLT).

Maybe you already know your spiritual gifts, but you’re just not using them for the Lord. You’re using them for yourself. You need to humble yourself and dedicate to the Lord every gift you have. Push all of your excuses out of the way, and say, “God, I dedicate back to you the gifts that you gave to me.”

3. Develop your gifts.

Gifts are like muscles: The more you use them, the bigger they get. You can and should strengthen, develop, and grow any gift God has given you. You get better at using a gift by practice, studying, and learning from other people who have the same gift.

The Bible says, “God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another” (1 Peter 4:10 NLT).

When God gives you something, he will give you even more of it if you use it well—more talent, money, influence, relationships, or responsibility. He says, “I can trust that person. I’m going to give that person more and more and more.”

4. Deploy your spiritual gifts.

“Deploy” means to put into service. You get out on the field and start doing something. Romans 12:6 says this: “We are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gift is to speak God’s message, we should do it according to the faith that we have” (GNT).

What’s the best place to discover, dedicate, develop, and deploy your spiritual gifts? In a small group of other Christians; it’s like a testing ground. That could be a small group at your church, a Sunday school class, or any small gathering of believers that meet together regularly. If you are not in a small group, I encourage you to get connected to one this week so that you can test and develop your spiritual gifts in the safe and supportive environment of friends who will encourage you.

Talk It Over

  • What spiritual gift have you been using for yourself and not for God? What’s one change you can start making today to dedicate that gift to God?
  • How have you developed one of your spiritual gifts? Or how have you watched another Christian develop a spiritual gift?
  • What is one way you have been blessed by someone else deploying their spiritual gifts?

Accept God’s gift of eternal life.

God gives spiritual gifts to every believer—but only to believers. If you haven’t taken that step today of repenting of your sins and accepting God’s free gift of eternal life, would you pray this prayer today?

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. God, I accept the spiritual gifts you put in my life. Help me to discover them, dedicate them, develop them, and deploy them to be the person you created me to be. In Jesus’ name I pray. Amen.”