0334“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Lý do bạn là người có giá trị là vì những gì Chúa nghĩ về bạn chứ không phải vì những gì người khác nghĩ về bạn.

Lần trước, chúng ta đã nói về cách sử dụng các ân tứ thuộc linh của bạn cho sự vinh hiển của Chúa. Nhưng bạn không thể sử dụng những ân tứ này cho đến khi bạn hiểu được giá trị của mình và tin rằng Chúa yêu thương bạn vì bạn là chính bạn theo cách Đức Chúa Trời đã tạo nên.

Có nhiều người tự ti, thiếu mất lòng tự trọng. Họ không cảm thấy hài lòng về chính mình và họ luôn cố gắng nâng giá trị của bản thân qua các nhãn hiệu quần áo họ mặc, chiếc xe sang trọng mà họ lái, và qua những điều họ nói. Họ luôn cố gắng hết sức để thấy được rằng bản thân mình được tốt đẹp bởi vì họ thật sự không chấp nhận chính mình và đó chính là sự đối nghịch lại với Đức Chúa Trời.

Nếu Chúa đã muốn bạn là một người nào khác, thì bạn đã không hiện diện trên đất này. Nhưng Chúa muốn bạn là chính bạn! Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn là chính mình. Là những tín hữu, chúng ta cần biết rằng lòng tự trọng thật đến từ ba điều sau đây:

1. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn.

2. Chúa Jêsus đã chết vì bạn.

3. Chúa Thánh Linh sống ở trong bạn.

Kinh Thánh nói, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Kinh Thánh Tân Ước nguyên bản được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp cho chữ “công trình” là “poema.” Từ chữ đó mà chúng ta có chữ “poem” trong tiếng Anh hay là “bài thơ” trong tiếng Việt. Chúa nói, “Con là bài thơ của Ta. Con là kiệt tác của Ta. Ta không muốn con là bản sao chép của bất cứ người nào khác. Ta đã đặt những ân tứ ở trong con và Ta muốn con sử dụng chúng.” Bạn có giá trị bởi vì những gì Chúa nghĩ về bạn và những gì Ngài đã làm cho bạn.

Không một người nào là nhỏ bé hoặc kém phần quan trong trong gia đình của Chúa cả. Mỗi một người đều rất cần thiết. Bạn có biết ngọn đèn quan trọng nhất trong nhà của tôi là ngọn đèn nào không? Không phải là chiếc đèn chùm lớn ở trong phòng ăn đâu. Mà là ngọn đèn ngủ nhỏ xíu tôi bật lên để tôi không bị vấp chân khi tôi thức dậy để đi vào phòng tắm lúc nửa đêm.

Mỗi một vai trò đều quan trọng như nhau. Bạn là người quan trọng. Bạn có được giá trị bởi vì Chúa cho bạn được như vậy và bởi vì Ngài đã trả một giá chuộc rất lớn cho bạn khi Ngài sai Con của Ngài là Chúa Jêsus xuống thay chết trên thập tự giá cho bạn.

Giờ đây khi đã biết được những điều Chúa đã làm cho bạn và cách Ngài đã định dạng cho bạn, bạn sẽ bắt đầu như thế nào để sử dụng những ân tứ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Vai trò của bạn trong Hội Thánh, trong cộng đồng, trong thế giới này là gì? Bạn đang hoàn thành vai trò đó như thế nào?

2.    Khi nào bạn thường có khuynh hướng tập trung vào những gì người khác nói về mình thay vì những gì Chúa nghĩ về bạn?

3.    Lòng tự trọng của bạn đã được tăng lên như thế nào khi bạn được đến gần Chúa Jêsus hơn?


 

 

 

WE NEED YOU AND YOUR SPIRITUAL GIFTS

By Rick Warren — 

“We are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (Ephesians 2:10 NLT).

The reason you have value is because of what God says about you, not because of what other people say about you.

Yesterday we talked about how to use your spiritual gifts for God’s glory. But you can’t do that until you understand your value and believe God loves you just how he made you.

Many people lack self-esteem. They don’t feel good about themselves because they’re always trying to pump themselves up by the kind of clothes they wear or car they drive and the things they say. They’re constantly striving to feel better about themselves because they really don’t accept themselves—which is rebellion against God.

If God wanted you to be somebody else, you wouldn’t exist. But God wanted you! He made you to be you. We know as believers that real self-esteem comes from three facts:

1. God created you.

2. Jesus died for you.

3. God’s Spirit lives in you.

The Bible says, “We are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (Ephesians 2:10 NLT).

The New Testament was written originally in Greek. The Greek word for “masterpiece” is “poema.” It’s the word we get “poem” from. God says, “You’re my poem. You’re my masterpiece. I don’t want you copying somebody else. I’ve put gifts in you, and I want you to use them.” You have worth because of what God says about you and what he has done for you.

There are no little people in the family of God. Every part is necessary. Do you know what the most important light in my house is? It’s not the big chandelier in the dining room. It’s the little nightlight I turn on so that I don’t stub my toe when I get up to use the bathroom in the middle of the night.

Every role is important. You are important. You have value because God says so and because he paid such a large ransom for your life when he sent his Son, Jesus, to die on the cross for you.

Now, knowing what God has done for you and how he shaped you, how will you start to use your gifts for his glory?

Talk It Over

  • What is your role in your church? Your community? In the world? How are you fulfilling it?
  • When do you tend to focus on what other people say about you instead of what God says about you?
  • How has your self-esteem grown as you’ve drawn closer to Jesus?