0044“Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” (Châm 1:7 BHĐ)

Làm thể nào để bạn trở thành một học sinh xuất sắc? Bạn hãy thờ phượng Chúa.

Kinh Thánh chép như thế này: “Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” (Châm Ngôn 1:7 BHĐ)

Có lần sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng vấn đề của nhiều người là họ biết rất nhiều điều—nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Thật ra, Chúa Giê-xu đã nói với những người lãnh đạo tôn giáo rằng, “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta.” (Giăng 5:39 BHĐ)

Một ngày kia, sau khi cuộc sống bạn chấm dứt, và bạn sẽ đứng trước Đức Chúa Trời. Đó sẽ là bài thi cuối cùng của bạn. Bài thi đó quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ bài thi nào của thầy hay giáo sư của bạn.

Tại cuộc thi cuối cùng đó, Đức Chúa Trời sẽ không nói về việc bạn đã làm những bài thi toán hoặc nghiên cứu xã hội như thế nào. Ngài sẽ hỏi, “Ngươi có biết ta không?” Bạn sẽ trả lời như thế nào?

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1. Có thể nào nhiều người học rất nhiều nhưng vẫn bỏ sót điểm quan trọng nhất trong cuộc sống không?

2. Mối quan hệ của bạn với Chúa khiến cho bạn học tốt hơn trong mọi lãnh vực của cuộc sống như thế nào?

 


Worshipping God Is First Step in Learning

BY RICK WARREN — 

“Start with God — the first step in learning is bowing down to God; only fools thumb their noses at such wisdom and learning” (Proverbs 1:7 The Message).

How do you become a great student?

Worship God.

The Bible says it like this: “Start with God — the first step in learning is bowing down to God; only fools thumb their noses at such wisdom and learning” (Proverbs 1:7 The Message).

The apostle Paul once told Timothy that the problem with many people was they knew a lot — but not what was most important. In fact, Jesus told the religious leaders, “You have your heads in your Bibles constantly because you think you'll find eternal life there. But you miss the forest for the trees. These Scriptures are all about me! (John 5:39 The Message).

One day, after your life has ended, you’ll stand before God. It’ll be your final exam. It’ll be far more important than any exam a teacher or professor gives you.

At that final exam, God won’t talk about how you did in math or social studies.

He’ll ask, “Did you know me?”

How will you answer?

Talk It Over

  • How is it possible for many people to learn a lot yet still miss the true point of life?
  • How has your relationship with God made you better at learning in all areas of life?