0043“Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:11-12 BHĐ)

Khi chúng ta theo Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Kinh Thánh cho biết rằng đó là một điều chắc chắn. Bạn sẽ bị quấy nhiễu, bắt bớ, loại bỏ, và nhạo báng vì đức tin của bạn.

Nhưng đó không phải là đoạn cuối của câu chuyện. Kinh Thánh cũng chép rằng Chúa Giê-xu đã chịu cực hình của thập tự giá “vì niềm vui đặt trước mặt mình” (Hê-bơ-rơ 12:2 BHĐ).

Bạn cũng vậy, phải tập trung chú ý vào tương lai của bạn để vượt qua những hoạn nạn tạm thời.

Hãy tưởng tượng đến quang cảnh chung kết của lịch sử. Tất cả mọi người đã từng sống sẽ một ngày quỳ trước Chúa Giê-xu. Mọi người sẽ nói, “Giê-xu là Chúa.”  Có người sẽ ngợi khen Ngài vì họ đã làm như vậy suốt cả cuộc đời của họ. Có người sẽ ngợi khen Chúa trong sự đoán phạt của họ vì họ đã suốt đời từ bỏ Chúa.

Mỗi một giáo sư đã từng nhạo báng bạn vì đức tin của bạn một ngày sẽ ngợi khen Chúa Giê-xu. Mỗi một người bạn đã từng cố gắng thuyết phục bạn từ bỏ niềm tin của mình sẽ ngợi khen Chúa. Mỗi một nhà giải trí đã từng nhạo báng danh Chúa sẽ ngợi khen Chúa. Mỗi một nhà chính trị đã từng chống lại đường lối của Chúa có một ngày sẽ ngợi khen Chúa.

Kinh Thánh mô tả điều ấy như thế này, “Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao. Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất Đều phải quỳ xuống. Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:9-11 BHĐ).

 Sẽ có một ngày mọi người đều quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-xu.

Vào lúc đó Đức Chúa Trời cũng sẽ ban thưởng cho bạn vì đã trung tín với Chúa bất chấp những quấy nhiễu, những phê bình mà bạn phải đối diện vì niềm tin của mình ngày hôm nay.

Chúa Giê-xu phán, “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.  Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:11-12 BHĐ)

Bất cứ khi nào bạn đối diện với sự bắt bớ, là bạn đang đồng hạng với Đa-ni-ên, Ê-sai, Giê-rê-mi và Môi-se.

Giống như những nhà tiên tri vĩ đại trong quá khứ, bạn một ngày cũng sẽ kinh nghiệm một cõi đời đời với Chúa, tràn ngập sự vui mừng không thể tưởng tượng được. Sự quấy nhiễu, bắt bớ, loại bỏ, và nhạo báng bây giờ bạn phải đối diện cho Chúa Giê-xu không thể so sánh được với phần thưởng trong cõi đời đời với Chúa.

Suy Gẫm & Thảo Luận

1.  Khi nào những sự quấy nhiễu, bắt bớ, loại bỏ, hoặc nhạo báng đã từng kéo bạn đến gần với Chúa?

2.  Những hoạn nạn tạm thời nào mà bạn đang đối diện đang làm sao lãng—hoặc có thể làm sao lãng—những phần thưởng trong tương lai của bạn.

3.  Tại sao hằng nhớ đến những phần thưởng trong tương lai sẽ giúp bạn xữ lý được những khó khăn tạm thời trong thế gian này?

 


Focus on Your Future to Get Through Temporary Troubles

BY RICK WARREN — 

“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you” (Matthew 5:11-12 NIV).

When we follow Jesus, we will face trouble. The Bible says that’s guaranteed. You’ll be harassed, persecuted, rejected, and ridiculed because of your faith.

But that’s not the end of the story. The Bible also says that Jesus endured the torture of the cross “for the joy set before him.”

You, too, must focus on your future reward if you want to get through your temporary troubles.

Imagine the scene at the end of history. Everyone who has ever lived will one day kneel before Jesus Christ. Everyone will say, “Jesus is Lord.” Some will praise him because they’ve done so all their lives. Others will praise him in judgment to themselves because they’ve denied him all their lives.

Every professor who ridiculed you because of your faith will one day praise Jesus. Every friend who tried to convince you to abandon your faith will praise him. Every entertainer who made a mockery of his name will praise him. Every politician who opposed his ways will one day praise him.

The Bible describes it like this: “Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father” (Philippians 2:9-11 NIV).

Everyone will one day bow before Jesus.

At that time God will also reward you for staying true to him despite the harassment and criticism you face for your faith today.

Jesus said, “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you” (Matthew 5:11-12 NIV).

Whenever you face persecution, you’re in the same category as Daniel, Isaiah, Jeremiah, and Moses.

Just like those great prophets of old, you’ll one day experience an eternity with God, full of unimaginable joy. The harassment, persecution, rejection, and ridicule you face now for Jesus’ sake won’t compare to the reward of eternity with God.

Talk It Over

  • When has harassment, persecution, rejection, or ridicule drawn you closer to Jesus?
  • What temporary troubles are you facing right now that are distracting you — or could distract you — from your future reward?
  • Why can keeping future rewards in mind help you deal with difficulties in this world?