0045“Hãy mua sự thật với bất cứ giá nào” (Châm 23:23a. TLB).

Có khi nào một người nào đó yêu cầu bạn làm những điều mà bạn nghĩ không thể làm được không? Có thể đó là một người bạn, người chủ, hoặc cha mẹ của bạn đến cùng bạn và muốn bạn làm những điều dường như quá lớn đối bạn.

Có lẽ bạn đang đối diện với yêu cầu đó ngay lúc này.  Bạn đang tự hỏi mình sẽ làm sao để bắt đầu đây.

Trong vài bài tĩnh nguyện tới đây, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì Kinh Thánh dạy về cách xử trí với những điều không thể làm được này.

Nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nói về việc chúng ta phải bắt đầu từ đâu.

Trước tiên, đừng hoảng sợ.

Hãy theo khuôn mẫu của Đa-ni-ên. Trong Đa-ni-ên đoạn 2, vua Nê-bu-cát-nết-xa đến cùng các nhà chiêm tinh của mình, hết sức cần họ giải mộng cho ông ta.  Khi họ không thể làm được, ông định xử tử họ.  Rồi ông ta sai người tới bắt Đa-ni-ên.

Kinh Thánh chép, “Bấy giờ Đa-ni-ên lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Ba-by-lôn” (Đa 2:14).

Người có quyền hạn lớn nhất trên đất đã ban lệnh xử tử Đa-ni-ên—và những người bạn của mình. Khi người hành quyết của nhà vua đến để giết cậu ta, cậu trai 17 tuổi đó đã xử trí tình huống với sự khôn ngoan và thận trọng. Thật là không tệ chút nào đối với một thiếu niên 17 tuổi.

Đa-ni-ên đã không hoảng sợ. Chúng ta cũng không nên như vậy. Thay vì hoảng sợ, Đa-ni-ên học biết mọi sự kiện và tìm cách để biết được động cơ đằng sau mạng lệnh của nhà vua.

Kinh Thánh chép, “Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Đa-ni-ên rõ” (Đa 2:15).

Khi người nào yêu cầu bạn làm điều không thể làm được, bạn cần biết lý do tại sao. Bạn cần biết tất cả mọi sự kiện.

Nhà vua sợ đến muốn chết. Khi người ta hoảng sợ họ thường hành động theo cảm tính. Họ bắt đầu đòi hỏi những điều vô lý. Bạn cần phải biết lý do tại sao trước khi hành động.

Châm 23:23a nói về điều đó như thế này: “Hãy mua sự thật với bất cứ giá nào.”

Vì vậy nếu bạn bị yêu cầu làm những việc không thể làm được, đừng hoảng sợ. Trước hết, hãy thu thập hết mọi dữ kiện.

Suy gẫm & thảo luận

1. Khi bị căng thẳng, cảm xúc che mờ sự phán đoán của bạn như thế nào?

2. Tại sao bạn cần biết động cơ nào đứng phía sau của những người yêu cầu bạn làm điều không thể làm được lại rất quan trọng?

3. Bạn đã thấy được Chúa làm việc như thế nào qua một việc dường như không thể làm được?

 


How to Tackle the Impossible

BY RICK WARREN — 

“Get the facts at any price.” Proverbs 23:23 (TLB)

Has someone ever asked you to do something you thought was impossible? Maybe a friend, boss, or parent came to you and wanted you to do something that seemed too big for you.

You may be facing such a request right now. You’re wondering how in the world you’ll get started.

Over the next few devotionals, I’ll share with you what the Bible says about tackling the impossible.

But let’s begin by talking about where to start.

First, don’t panic.

 Follow the pattern of Daniel. In Daniel 2, King Nebuchadnezzar went to his astrologers with a desperate need for them to interpret a dream. When they couldn’t do it, he ordered that all his advisers be executed, including Daniel and his friends.

When Daniel heard the news, he tactfully asked Arioch, commander of the king’s bodyguard, “why the king had issued such a harsh order. So Arioch told Daniel what had happened. Daniel went at once and obtained royal permission for more time, so that he could tell the king what the dream meant. Then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah what had happened. He told them to pray to the God of heaven for mercy and to ask him to explain the mystery to them so that they would not be killed along with the other advisers in Babylon. Then that same night the mystery was revealed to Daniel in a vision, and he praised the God of heaven …” (Daniel 2:15-23 TEV).

Instead of panicking, Daniel learned all the facts and sought to understand the motivation behind the king’s request. When someone asks you to do the impossible, you need to understand why. You need all the facts.

The king was scared to death. When people are panicking, they get emotional. They start making illogical requests. You need to understand why before moving ahead.

Proverbs 23:23 says it this way: “Get the facts at any price” (TLB).

So if you’re asked to do the impossible, don’t panic. First, get all the facts.

Talk It Over

1.How does emotion cloud your judgment when you’re under stress?

2.Why is it so important to understand the motivations of those asking you to do something that seems impossible?

3.How have you seen God work through a seemingly impossible situation?