0434“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32 TTHĐ).

Vì Đức Chúa Trời luôn nhân lành, Ngài đặt lợi ích của bạn trên cả lợi ích của Ngài.

Đây là một Tin Lành (một tin tốt lành) — Một vị vua đã hy sinh chính mình cho dân sự. Trong truyện cổ tích, người dân đều chết cho vua và bảo vệ vua bằng mọi giá. Chỉ có một câu chuyện trên thế giới mà một vị vua lại chết cho dân sự mình. Và câu chuyện đó được gọi là Phúc Âm.

Cơ-đốc-giáo được đánh dấu bằng một câu chuyện độc đáo, khác biệt hẳn với tất cả các tôn giáo khác trên thế giới. Chúa cho biết rằng bạn đã phạm tội và đáng bị hình phạt. Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Sự hy vọng đã được tìm thấy trong Rô-ma 6:23, trong đó Kinh Thánh nói rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (TTHĐ).

Điều này có nghĩa là vì Đức Chúa Trời là công chính, nên cái giá của tội lỗi bạn phải được trả. Nhưng vì Ngài là một Đức Chúa Trời nhân lành, thánh khiết, và Ngài yêu thương bạn nên Ngài đã chuẩn bị sẵn một chương trình cứu rỗi. Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời đã xuống thế gian và đã chết cho tội lỗi bạn. Đây là sự biểu hiện cực điểm của tình yêu — một vị Vua đã chết cho dân sự mình, Người Chăn chịu chết cho chiên của mình.

Không một ai đã từng đề nghị để trả giá cho tội lỗi của bạn — ngoại trừ Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã không chết trên cây thập tự vì chính quyền La-mã. Ngài đã chết vì tình yêu thương. Chúa đã yêu bạn nhiều đến mức Ngài sẵn sàng chết cho bạn, bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời nhân lành và đầy lòng thương xót.

Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn tại thập tự giá khiến cho sự cầu nguyện có thể thực hiện được.

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32 TTHĐ).

Khi Chúa Cứu Thế Jêsus chết cho bạn trên thập tự giá, Ngài đã giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn. Bất cứ vấn đề nào khác bạn gặp phải trong đời sống mình đều là nhỏ bé đối với Ngài! Nếu Chúa đã yêu bạn đến nỗi Ngài đã chết thay cho bạn, trong sự tốt lành của Ngài, bạn không nghĩ rằng Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài sẽ giúp đỡ bạn về những hóa đơn, sức khỏe và những mối quan hệ của bạn sao? Không có điều gì quá lớn lao đối với Chúa. Nhưng cũng không điều gì bạn quan tâm đến lại quá nhỏ để thưa chuyện với Ngài.

Không có điều gì mà bạn không thể đem đến với Chúa trong sự cầu nguyện cả. Chúa đã yêu bạn đến nỗi Ngài chết vì bạn và Ngài yêu bạn đến mức Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có điều gì bạn chưa trình dâng lên Chúa trong sự cầu nguyện vì nghĩ rằng điều đó là quá lớn lao hay quá nhỏ bé không?

2.    Nghĩ đến việc Chúa Jêsus đã giải quyết nan đề lớn nhất của bạn trên thập tự giá đã thay đổi quan điểm của bạn về sự cầu nguyện như thế nào?

3.    Vì bạn đã tin cậy Ngài cho sự cứu rỗi của mình, điều gì bạn có thể giao lên cho Chúa ngày hôm nay?

 

 

 


THE CROSS MAKES PRAYER POSSIBLE

By Rick Warren —

“Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won't he also give us everything else?" (Romans 8:32 NLT).

Because God is always good, he puts your good even above his own.

This is the Good News—that the King sacrifices himself for his people. In fairy tales, everybody dies for the king and protects the king at all costs. There’s only one story in the world where the King dies for his people. It’s called the Gospel.

Christianity is marked by a unique storyline, different from every other religion in the world. God says you’ve sinned and deserve punishment. But that’s not the end of the story. Hope is found in Romans 6:23, where the Bible says, “For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (NIV).

This means, because God is just, somebody must pay for your sin. But because he is a good and holy God and he loves you, he made a plan to save you. He came to Earth as the Son of God, Jesus Christ, and died for your sins. This is the ultimate expression of love—the King dying for his people, the Shepherd dying for his sheep.

Nobody has ever offered to pay for your sins—except God. Jesus didn’t die on the cross because of the Roman government. He died because of love. He loved you so much that he was willing to die for you, because he is a good and merciful God.

What God did for you at the cross makes prayer possible.

“Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else?” (Romans 8:32 NLT)

When Jesus Christ died for you on the cross, he solved your biggest problem. Any other problem you have in your life is small to him! If God loved you enough to die for you, in his goodness, don’t you think he loves you enough to help you with your bills and your health and your relationships? Nothing is too big for God. But also, nothing you care about is too small to talk to him about.

There is nothing you can’t bring to God in prayer. He loved you enough to die for you, and he loves you enough to answer your prayers.

Talk It Over

  • What have you not brought to God in prayer because you thought it was too big or too small?
  • When you consider that Jesus solved your biggest problem on the cross, how does it change your perspective on prayer?
  • What will you entrust to God today because you’ve already trusted him for your salvation?