0435“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9 BDM-2002).

Có lẽ có nhiều lần bạn đã cầu nguyện cho một điều nào đó, và Chúa đã không trả lời theo cách bạn muốn, hoặc bạn cảm thấy như Chúa không trả lời gì cả.

Có phải điều này có nghĩa là sự cầu nguyện không có tác dụng không? Không phải đâu — bởi vì bạn đã thấy sự cầu nguyện có kết quả rất nhiều lần rồi. Điều này có phải là Chúa không nhân lành không? Không, Chúa là nhân lành, cho dù bạn có đang trong đau đớn hay không. Điều này có nghĩa là bạn nên từ bỏ sự cầu nguyện không? Không! Chúa không phải là một máy bán hàng tự động và sự cầu nguyện không phải là thuốc giảm đau. Chúa chưa bao giờ bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống không đau đớn.

Khi bạn đang trong cơn đau đớn và bạn cầu nguyện nhưng không thấy được câu trả lời, xin đừng bỏ cuộc. Công việc của bạn là cứ tiếp tục cầu nguyện và cứ tiếp tục tin cậy Chúa, vì bạn biết rằng mọi điều Chúa làm và cho phép xảy ra trong đời sống của bạn, Ngài sẽ dùng cho mục đích tốt đẹp. Chúa là một người Cha nhân từ, tốt lành, ngay cả khi bạn đang phải chịu đau đớn.

Nếu một bác sĩ mổ bạn trong một cơn giải phẫu, điều đó sẽ gây nên những đau đớn. Nhưng nếu cuộc phẫu thuật đó cứu được sinh mạng của bạn, bạn sẽ không nói vị bác sĩ đó là xấu; bạn sẽ nhận thức được rằng điều gây nên đau đớn đó đã cứu mạng sống bạn.

Khi Chúa không chấm dứt những đau đớn của bạn lập tức, đó là lúc Ngài đang nói với bạn rằng, “Cơn đau này có thể dường như quá sức. Nhưng ân điển của Ta đủ cho con rồi.”

Tôi đã có rất nhiều nỗi đau đớn trong cuộc đời mình. Và thực ra, hầu hết tất cả những điều tôi học được trong cuộc sống, tôi đã học được từ những đau đớn mà mình đã trải qua. Chúa cũng quan tâm đến việc giúp bạn trở thành một người với tính cách tốt đẹp hơn là khiến cho bạn có một cuộc sống êm đềm, dễ chịu. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua sự đau đớn hay khó khăn nào trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có thể trưởng thành được. Bạn không biết Chúa là tất cả những gì bạn cần cho đến khi Chúa là tất cả những gì mà bạn có được.

“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9 BDM-2002).

Chúa muốn những điều tốt đẹp cho đời sống bạn, còn hơn cả điều bạn muốn nữa. Bạn sẽ tin cậy nơi Ngài không?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Vào lúc nào bạn đã được tăng trưởng thuộc linh sau khi trải qua một kinh nghiệm đầy đau đớn?

2.    Theo bạn tại sao đôi khi bạn học được nhiều hơn về bản thân và về Chúa trong khi đau đớn hơn là lúc dễ dàng?

3.    Lời cầu nguyện mà bạn tin Chúa chưa trả lời là gì? Bên cạnh sự giải cứu về thể chất, theo bạn Chúa muốn bạn học được điều gì qua kinh nghiệm đó?

 

 

 

 


GOD IS GOOD, EVEN WHEN YOU’RE IN PAIN

By Rick Warren — 

“'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the LORD. 'And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts’" (Isaiah 55:8-9 NLT).

There probably have been many times that you’ve prayed for something, and God didn’t answer the way you wanted, or you feel like he didn’t answer at all.

Does that mean prayer doesn’t work? No—because you’ve seen it work too many times. Does it mean that God isn’t good? No, God is good, whether you’re in pain or not. Does it mean that you should give up on prayer? No! God is not a vending machine, and prayer is not a painkiller. He has not guaranteed us a pain-free life.

When you’re in pain and you pray but don’t see the answers, don’t give up. Your job is to keep praying and keep trusting God, because you know that everything he does and allows in your life, he will use for good. God is a good, good Father, even when you’re in pain.

If a doctor cuts you open during surgery, that’s going to cause some pain. But if that surgery saves your life, you wouldn’t say the doctor was bad; you’d recognize that the painful work saved your life.

When God doesn’t immediately end your pain, he is saying to you in that moment, “This pain may feel like too much. But my grace is sufficient for you.”

I’ve had a lot of pain in my life. And, in fact, almost everything I’ve learned in life, I’ve learned through pain. That’s because God is more interested in making me a man of character than he is in making me comfortable. God is more interested in making you a man or woman of character than he is in making you comfortable. If you never had any pain or difficulty in your life, you would never grow to maturity. You don’t know God is all you need until God is all you’ve got.

“'My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the LORD. 'And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts’” (Isaiah 55:8-9 NLT).

God wants good for your life, even more than you do. Will you trust him?

Talk It Over

  • When have you grown spiritually through a painful experience?
  • Why do you think you sometimes learn more about yourself and God in times of pain than comfort?
  • What is the prayer you believe God has not answered yet? Besides physical deliverance, what do you think he might want you to gain from the experience?