0433Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta,

Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,

Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.”

(Thi 103: 10,12 TTHĐ)

Chúa luôn ban cho bạn những gì bạn cần chứ không phải những gì bạn đáng được nhận lãnh.

Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103: 10,12 BD GNT)

Khoảng cách giữa Đông và Tây là bất tận. Chúa đem tội lỗi của bạn và xóa sạch chúng đi.

Trong Kinh Thánh vua Đa-vít phạm tội ngoại tình và che giấu điều đó bằng cách ra lệnh giết chồng bà Bát-sê-ba, vua Đa-vít có đáng được tha thứ không? Chắc chắn là không rồi. Đa-vít có đáng được thương xót không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng Đa-vít biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân lành, nên ông đã xin Chúa thương xót: “Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa; Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con” (Thi-Thiên 51:1-2 TTHĐ).

Khi bạn phạm tội, bạn cần cầu nguyện với lời cầu nguyện đó. Và bạn có thể cầu nguyện điều đó một cách tự tin bởi vì điều đó dựa trên bản tính Đức Chúa Trời, chứ không dựa vào việc bạn là ai hay bạn đã làm điều gì.

Chúa tha thứ cho bạn, không phải vì bạn là người nhưng là vì Chúa là Đấng nhân lành. Bạn không cần phải cố gắng để mình đủ tốt lành. Bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó cả! Đây là điểm rất tuyệt vời về ân điển của Chúa.

Khi bạn cầu xin sự tha thứ của Chúa, Ngài tha thứ bạn ngay lập tức và tha thứ cách hoàn toàn. Đây là điều thật tốt đẹp. Cho dù bạn đã làm điều gì đi chăng nữa, Chúa không bao giờ loại bỏ bạn khi bạn phạm tội. Ngài đón nhận bạn với vòng tay yêu thương rộng mở.

Điều này đối với chúng ta thật lạ lùng, đáng kinh ngạc vì nó hoàn toàn trái ngược với những gì người ta thường làm. Khi bạn phạm tội với một người nào đó, họ có muốn tiếp nhận bạn trở lại không? Tuyệt đối là không. Họ muốn giữ khoảng cách và giữ thái độ xa cách với bạn. Họ không muốn bạn trở lại — bởi vì bạn đã làm tổn thương họ.

Nhưng Chúa là tình yêu và đầy sự nhân lành. Chúa yêu thương bạn vì tình yêu là bản chất của Chúa. Sự nhân từ và yêu thương của Chúa là lý do bạn nhận được những gì mình cần, chứ không phải những gì bạn đáng phải nhận.

Bạn không xứng đáng với ân điển và sự tha thứ, không ai trong chúng ta xứng đáng cả. Cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn ban cho chúng ta điều này dù chúng ta có như thế nào chăng nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao Chúa muốn bạn đến với Ngài xin được tha thứ khi bạn biết rằng Ngài đã tha thứ cho bạn rồi?

2.    Chúa tiếp nhận bạn sau khi bạn đã phạm tội có nghĩa là gì? Bạn đã kinh nghiệm điều này như thế nào?

3.    Vì Chúa Jêsus đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao với bạn, bạn nên tha thứ cho người khác như thế nào?

 

 

 


GOD FORGIVES BECAUSE HE’S GOOD

By Rick Warren — 

“He does not punish us as we deserve or repay us according to our sins and wrongs. As far as the east is from the west, so far does he remove our sins from us" (Psalm 103:10, 12 GNT).

God always gives you what you need, not what you deserve.

“He does not punish us as we deserve or repay us according to our sins and wrongs. As far as the east is from the west, so far does he remove our sins from us” (Psalm 103:10, 12 GNT).

There is no end to east and west. God takes your sins and just wipes them out.

When King David in the Bible committed adultery and then covered it up by having Bathsheba’s husband murdered, did David deserve to be forgiven? No. Did David deserve mercy? No. But David knew that God is a good God, and so he asked for mercy: “Be merciful to me, O God, because of your constant love. Because of your great mercy wipe away my sins! Wash away all my evil and make me clean from my sin!” (Psalm 51:1-2 GNT).

When you sin, you can pray that same prayer. And you can pray it confidently because it’s based on who God is, not who you are or what you’ve done.

God forgives you, not because you’re good but because he is good. You don’t have to try to be good enough. You’ll never be good enough! That’s what’s so amazing about God’s grace.

When you ask for God’s forgiveness, he forgives you immediately and completely. This is a big deal. Whatever you’ve done, God doesn’t reject you when you sin. He receives you with open, loving arms.

This is amazing to us because it’s the exact opposite of what people do. When you sin against someone, do they want to receive you back? Absolutely not. They want to be distant and push you away. They don’t want to receive you—because you’ve hurt them.

But God is love and full of goodness. He loves you because love is his nature. His goodness and his love are the reason you get what you need, not what you deserve.

You don’t deserve grace and forgiveness—none of us do. Thank God he gives it to us anyway!

Talk It Over

  • Why does God want you to come to him and ask forgiveness when you already know he forgives you?
  • What does it mean for God to receive you after you’ve sinned? How have you experienced this?
  • Since Jesus has shown you such great mercy, how should you forgive others?