0512“Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6 TTHĐ).

Chúa Jêsus đã phá tan quyền lực của tội lỗi trên thập tự giá. Rô-ma 6:6 nói rằng, “Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6 TTHĐ). Đây là một tin thật tốt lành, nhất là vì chúng ta thường xu hướng về việc làm những điều sai trái.

Khuynh hướng tự nhiên của con người chúng ta là làm tổn thương người khác khi họ làm cho chúng ta bị tổn thương. Nếu một người nào đó nói rất xấu về bạn, bạn cũng sẽ muốn nói xấu họ. Chúng ta có khuynh hướng ôm giữ những tổn thương và rất khó để có thể tha thứ.

Nhưng bạn có thể phá vỡ sự trói buộc của cay đắng, mặc cảm tội lỗi, oán giận và lo lắng. Bạn có thể tránh khỏi việc trở thành nô lệ cho quá khứ và những ký ức đầy đau khổ. Bạn có thể lựa chọn để tha thứ.

Những tổn thương nào bạn vẫn còn đang ôm giữ lấy? Cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi quan trọng về tổn thương đó: Bạn muốn vết thương mình chữa lành nhiều đến thế nào? Bạn có muốn bỏ nó đi không? Có lẽ bạn đã nhớ lại điều đó hàng ngàn lần trong đầu óc mình — những gì cha mẹ bạn đã làm, những gì anh chị em bạn đã làm, những gì chồng hay vợ bạn đã làm. Mỗi khi bạn nghĩ đến điều đó, nó vẫn còn gây cho bạn đau đớn.

Thập tự giá có quyền năng để giải thoát bạn khỏi những hận thù, buồn khổ và oán giận. Không có điều gì khác ngoại trừ thập tự giá có thể cho bạn sức lực để bỏ đi được những cảm xúc đang đè nặng trên bạn. Trên thập tự, Chúa Jêsus đã phá vỡ quyền lực của tội lỗi, của sự chết và của những xiềng xích đang sự trói buộc cuộc đời bạn.

Tôi muốn bạn nghĩ đến một người mà bạn cần phải tha thứ — một người đã xúc phạm đã gieo mầm cay đắng ở trong bạn — và tôi muốn bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay bây giờ:

“Kính lạy Đức Chúa Trời là người Cha yêu thương chúng con, chỉ có Cha mới hiểu được con đã bị tổn thương nhiều đến như thế nào do người này. Con không muốn mang sự đau đớn này thêm một giây phút nào nữa. Con không muốn là một người có lòng cay đắng. Nhưng con cần ân điển của Chúa và quyền năng của thập tự để giúp con thoát khỏi sự tổn thương và tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Đây chính là một bước ngoặc.

Trước tiên, con cần kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Chúa biết tất cả những điều con đã gây tổn thương cho người khác và con ăn năn về những tội lỗi mình đã phạm. Chúa Jêsus ơi, cảm ơn Chúa đã chết thay cho con. Con xin tiếp nhận ân điển và sự tha thứ của Chúa và con cần có được điều này mỗi ngày.

Hôm nay, con xin hướng về Chúa, chọn tha thứ như Ngài đã tha thứ con. Mỗi khi những ký ức đó quay lại, con sẽ lại tha thứ cho người đó cho đến khi những đau đớn không còn nữa. Xin chữa lành trái tim con bằng ân điển của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tổn thương nào bạn vẫn còn đang nắm giữ?

2.    Cảm xúc nào từ sự tổn thương đó đang đè nặng bạn?

3.    Bạn sẽ thực hiện những bước nào trong tuần này để chuẩn bị tấm lòng của mình để tha thứ cho người đó?

 

 

 

 


THE CROSS FREES YOU TO FORGIVE

By Rick Warren —

“We know that our old life died with Christ on the cross so that our sinful selves would have no power over us" (Romans 6:6 NCV).

Jesus broke the power of sin on the cross. Romans 6:6 says, “We know that our old life died with Christ on the cross so that our sinful selves would have no power over us” (NCV). This is great news, especially because our natural inclination is to do the wrong thing.

It’s our natural, human inclination to hurt others when they hurt us. If someone says something bad about you, you want to say something bad about them. We tend to hold on to hurts and struggle to forgive.

But you can break that bondage to bitterness, guilt, resentment, and worry. You can avoid becoming a slave to the past and to hurtful memories. You can choose to forgive.

What hurt are you hanging on to? Let me ask you a very important question about that hurt: How badly do you want to be healed of it? Do you want to let it go? Maybe you’ve gone over it a thousand times in your mind—what your parents did, what your sibling did, what your spouse did. Every time you think about it, it still hurts.

The cross has the power to free you from grudges, grief, and resentment. There’s nothing outside of the cross that will empower you to let go of the emotions that are weighing you down. On the cross, Jesus broke the power of sin, death, and bondage in your life.

I want you to think of the person you need to forgive—the person whose offense planted a seed of bitterness in you—and I want you to pray this prayer right now:

“Father, only you understand how much I’ve been hurt by this person. I don’t want to carry the pain for another second. I don’t want to be a bitter person. But I need your grace and the power of the cross to release my hurt and to forgive those who’ve hurt me. This is the turning point.

“First, I need to experience your forgiveness. You know all the ways I’ve hurt others, and I’m so sorry for my sins. Jesus, thank you for dying for me. I accept your grace and forgiveness, and I need it daily.

“Today I’m turning to you, and I’m choosing to forgive like you’ve forgiven me. Every time the memory comes back, I’ll forgive that person again until the pain is gone. Heal my heart with your grace. In Jesus’ name. Amen.”

Talk It Over

  • What hurt are you holding on to?
  • What emotions from that hurt are weighing you down?
  • What step will you take this week to prepare your heart to forgive that person?