0513“Chúng tôi đã khuyến khích, an ủi và nài xin anh chị em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh chị em vào Vương Quốc Ngài và hưởng vinh quang với Ngài” (ITê 2:12 BDM 2002).

Tôi nhiều lần nói chuyện với những người nói rằng, “Tôi có thật nhiều, nhưng lại không thấy được thỏa lòng. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một việc làm tốt, và những người bạn tốt. Tôi là thành viên của một Hội Thánh tốt. Vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy không được thỏa lòng gì cả?” Lý do ở đây là vì bạn đã được tạo dựng nên cho những điều cao cả hơn là những điều này! Bạn đã được tạo dựng nên cho những điều vượt xa việc sống còn.

Mãi cho đến lúc bạn bắt đầu vào sống trong vương quốc Đức Chúa Trời, sống bằng quyền năng của Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa, bạn sẽ không bao giờ tìm được sự thỏa lòng trong cuộc sống.

Làm thế nào để bạn sống một cuộc sống thỏa mãn, một cuộc sống mà bạn đã được Đức Chúa Trời tạo dựng bạn nên để sống?

Kinh Thánh nói trong sách ITê 212 rằng, “Chúng tôi đã khuyến khích, an ủi và nài xin anh chị em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh chị em vào Vương Quốc Ngài và hưởng vinh quang với Ngài” (BDM 2002).

Sống trong Vương Quốc Chúa có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là bạn lấy công việc của Chúa làm công việc của bạn. Bạn lấy điều Chúa muốn khiến nó thành ý muốn của mình. Bạn quan tâm đến những điều Chúa quan tâm. Bạn đặt để Chúa trước trong bất cứ lãnh vực nào bạn muốn Ngài ban phước cho.

Đặt để Chúa trước trong cuộc sống của mình có nghĩa gì? Đây là năm lãnh vực mà bạn có thể đặt để Chúa trước:

Tài chánh. Nếu bạn muốn Chúa ban phước cho mình về mặt tài chánh, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, hãy bắt đầu dâng phần mười lên cho Chúa.

Sở thích. Hãy đặt Chúa trước trong những sở thích, nghề nghiệp và sự giải trí của bạn. Hãy đặt Chúa đầu tiên trong tất cả mọi quyết định.

Các mối quan hệ. Hãy đặt để Chúa trước trong gia đình, trong hôn nhân và trong các quan hệ bạn bè của bạn.

Thời khóa biểu. Hãy dành cho Chúa thời gian đầu tiên của mỗi ngày. Khi bạn thức dậy, hãy ngồi bên giường và cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, nếu con không hoàn tất được một việc nào hôm nay, thì con chỉ muốn yêu Chúa nhiều thêm một chút và biết Chúa nhiều hơn một chút.”

Những khó khăn. Hãy hướng về Chúa trước hết khi gặp phải khó khăn. Bạn đừng bao giờ đặt sự cầu nguyện là phương sách cuối cùng của mình. Nó phải là sự lựa chọn trước tiên của bạn.

Hãy đặt để Chúa trước tiên trong mọi sự. Sau đó, hãy nhìn xem Chúa ban phước cho bạn nhiều như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn cần phải thay đổi điều gì để có thể đặt Chúa trước tiên trong vấn đề tài chánh, những sở thích, các mối quan hệ và thời khóa biểu của bạn?

2.    Khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, phản ứng tự nhiên trước tiên của bạn là gì?

3.    Làm thế nào để bạn có thể phát triển thói quen cầu nguyện trong đời sống của mình?

 

 

 

 


FOR GOD’S BLESSING, PUT HIM FIRST

By Rick Warren —

“You should live in a way that proves you belong to the God who calls you into his kingdom and glory" (1 Thessalonians 2:12 GW).

I talk to people all the time who say, “I have so much, and yet I feel unfulfilled. I’ve got a good family, good job, and good friends. I’m part of a great church. Then why do I feel so unfulfilled?” It’s because you were made for more than this! You were made for more than survival.

Until you begin to live in God’s Kingdom, by God’s power, and for God’s glory, you will never find fulfillment in life.

How do you live a fulfilled life—the kind of life you were designed by God to live?

The Bible says in 1 Thessalonians 2:12, “You should live in a way that proves you belong to the God who calls you into his kingdom and glory” (GW).

What does it mean to live in God’s Kingdom? It means you make God’s agenda your agenda. You make God’s will your will. You care about what God cares about. You put God first in whatever area you want him to bless.

What does it mean to put God first in your life? Here are five areas where you can put God “FIRST”:

Finances. If you want God to bless your finances, even during hard times, start tithing.

Interests. Put him first in your hobbies, your career, and your recreation. Give God first consideration in every decision.

Relationships. Put him first in your family, your marriage, and your friendships.

Schedule. Give him the first part of every day. When you wake up, sit on the side of your bed and say, “God, if I don’t get anything else done today, I just want to love you a little bit more and know you a little bit better.”

Troubles. Turn to God first when you have a problem. Prayer should never be your last resort. It should be your first choice.

Put God first in everything. Then watch how much God blesses you.

Talk It Over

  • What do you need to change in order to put God first in your finances, interests, relationships, and schedule?
  • When you face troubles in your life, what is your natural first reaction?
  • How can you develop a habit of prayer in your life?