0511“Hai người hơn một… Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã [vào sự cám dỗ], vì không có ai đỡ mình lên!” (Truyền 4:9-10 TTHĐ).

Chúa đã tạo dựng chúng ta theo cách để chúng ta cần có trách nhiệm lẫn nhau. Chúng ta cần có nhau để thoát khỏi những tổn thương, những thói quen, và những vướng mắc của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn thật sự muốn được thoát khỏi sự cám dỗ, bạn sẽ cần có sự hỗ trợ của người khác.

Thực ra, một khi hiểu rằng bạn không thể tự mình thay đổi, bạn sẽ được tự do để nhìn thấy được Chúa đang làm việc để biến đổi đời sống của bạn. Và bạn sẽ thấy được Chúa đang sử dụng người khác như thế nào để giúp bạn thay đổi.

Sự thật là chúng ta cần lẫn nhau để có thể tăng trưởng. Đôi khi điều bạn ít muốn nhất lại là điều bạn cần đến nhất. Vì vậy, bạn cần có người bạn thăm hỏi bạn, và bạn cần một nhóm nhỏ để hỗ trợ bạn.

Kinh Thánh nói trong Truyền 4:9-10, “Hai người hơn một… Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã [vào sự cám dỗ], vì không có ai đỡ mình lên!” (TTHĐ).

Tất cả mọi người đều bị cám dỗ. Bạn sẽ không bao giờ đạt đến một điểm nào đó trong đời sống thuộc linh của mình mà bạn không bị cám dỗ. Thực ra khi bạn càng trưởng thành chừng nào thì Sa-tan càng muốn đặt bạn vào danh sách “cần phải truy nã hơn”. Nhưng hãy nghĩ đến điều này: Nếu bạn thường xuyên thú nhận những cám dỗ mình đang có với người khác thì bạn sẽ không phải xưng ra nhiều tội lỗi đến như vậy.

Kinh Thánh dạy rằng, “Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:1-2 TTHĐ).

Luật pháp của Chúa Cứu Thế là gì? Đó là yêu người lân cận như chính mình. Làm thế nào để bạn yêu người lân cận như mình? Bằng cách giúp đỡ nhau vượt qua những cám dỗ, bằng cách giúp người khác giữ vững những lời cam kết của họ, bằng cách giúp họ bỏ đi được những thói quen xấu và bắt đầu những thói quen tốt. Đó là cách tốt nhất bạn có thể yêu thương người lân cận và vâng theo luật pháp của Chúa Cứu Thế.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Việc thú nhận những cám dỗ mình đang có cho một Cơ-đốc-nhân khác đã giúp ích như thế nào cho bạn?

2.    Những phẩm chất nào bạn muốn thấy nơi người bạn trong Chúa, người mà muốn chia sẻ, thú nhận những cám dỗ mình đang có? Bạn đang phát triển những phẩm chất đó trong đời sống của chính mình như thế nào?

3.    Hôm nay bạn có thể yêu thương người lận cận mình và vâng theo luật pháp của Chúa Cứu Thế bằng cách nào?

 

 

 

 

 


TO CHANGE, WE NEED EACH OTHER

By Rick Warren —

“Two are better off than one, because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls [into temptation], it’s just too bad, because there is no one to help him" (Ecclesiastes 4:9-10 GNT).

God wired us to need accountability. We need each other to break free from our hurts, habits, and hang-ups. So, if you’re serious about breaking free from temptation, you will need the support of others.

In fact, once you understand that you can’t change on your own, you’ll be free to see how God is already working to transform your life. And you’ll see how he uses other people to help you change.

The truth is, we need each other to grow. Sometimes the thing you want least is the very thing you need most. So you need a friend who checks up on you, and you need a group that supports you.

The Bible says in Ecclesiastes 4:9-10, “Two are better off than one, because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls [into temptation], it’s just too bad, because there is no one to help him” (GNT).

Everyone is tempted. You will never get to a point in your spiritual life where you’re not tempted. In fact, the more mature you become, the more Satan is going to put you on his “most wanted” list. But consider this: If you were more consistent in confessing your temptations to others, you wouldn’t have to confess so many sins.

The Bible says, “Brothers and sisters, if someone in your group does something wrong, you who are spiritual should go to that person and gently help make him right again. But be careful, because you might be tempted to sin, too. By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ” (Galatians 6:1-2 NCV).

What’s the law of Christ? Love your neighbor as yourself. How do you love your neighbor as yourself? By helping each other through temptation, by helping others be faithful to their commitments, and by helping them break bad habits and start good ones. That’s the best way you can love your neighbor and obey the law of Christ.

Talk It Over

  • How has confessing temptation to another Christian been helpful to you?
  • What qualities do you look for in a fellow Christian that you might confess your temptations to? How are you developing those qualities in your own life?
  • What is one specific way you can love your neighbor and obey the law of Christ today?