0348“Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13 TTHĐ).

Tạo ra nhân cách giống Chúa Cứu Thế ở trong bạn là công việc của Chúa Thánh Linh.

Kinh Thánh nói, “Tất cả chúng ta đều để mặt trần phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương thì được biến hoá giống như hình ảnh vinh quang của Ngài do Chúa Thánh Linh” (IICô-rinh-tô 3:18 KTHĐ). Quá trình thay đổi bạn để trở nên giống Chúa Jêsus hơn được gọi là sự nên thánh.

Bạn không thể sao chép lại tính cách của Chúa Jêsus bằng sức riêng của mình. Những quyết tâm trong Năm Mới, sức mạnh của ý chí, và những ý định tốt nhất vẫn chưa đủ.

Chỉ có Chúa Thánh Linh mới có quyền năng làm nên những thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn trong đời sống của bạn. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13 TTHĐ).

Khi nói đến quyền năng của Chúa Thánh Linh, nhiều người nghĩ đến những dấu kỳ phép lạ hoặc là những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng thường thì Chúa Thánh Linh ban quyền năng của Ngài trong đời sống của bạn theo những cách lặng lẽ, giản dị mà thậm chí bạn cũng không nhận thức ra được. Ngài thường nhẹ nhàng nhắc nhở bạn với “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (IICác 19:12 TTHĐ).

Việc giống Chúa Cứu Thế không được tạo thành bởi sự bắt chước (imitation) mà bởi sự ngự cùng (inhabitation) — bằng cách để Chúa Cứu Thế sống ở trong và sống qua bạn. Kinh Thánh nói rằng “Huyền nhiệm đó là: Chúa Cứu Thế ở trong anh em” (Cô-lô-se 1:27 KTHĐ).

Nhưng làm thế nào để điều này xảy ra trong đời sống thật sự của chúng ta? Qua những điều mà bạn lựa chọn.

Hãy chọn làm điều đúng, rồi tin cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn quyền năng, tình yêu, đức tin, và sự khôn ngoan để hoàn thành. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống ở trong bạn nên những điều này luôn sẵn có khi bạn cầu xin.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời cho phép bạn lựa chọn việc bạn đáp ứng hay từ chối sự làm việc của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn?

2.    Nếu Chúa Thánh Linh thường hành động cách lặng lẽ, giản dị, làm thế nào để bạn có thể nhạy bén hơn với công việc của Ngài trong đời sống bạn?

3.    Hãy dành một ít phút cầu nguyện xin Chúa giúp bạn nhận thức được hơn về Chúa Thánh Linh. Xin Chúa làm việc trong bạn và làm cho bạn giống Chúa Jêsus hơn. Hãy xin Chúa cất đi sự sợ hãi của bạn và ban cho bạn sự dạn dĩ để hoàn thành mục đích nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh.


 

 

 

GOD’S SPIRIT IS WORKING IN YOU

By Rick Warren — 

“God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (Philippians 2:13 NLT).

It’s the Holy Spirit’s job to produce Christlike character in you.

The Bible says, “The Lord . . . makes us more and more like him as we are changed into his glorious image” (2 Corinthians 3:18 NLT). This process of changing you to be more like Jesus is called sanctification.

You can’t reproduce the character of Jesus in your own strength. New Year’s resolutions, willpower, and best intentions aren’t enough.

Only the Holy Spirit has the power to make the changes God wants to make in your life. The Bible says, “God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (Philippians 2:13 NLT).

Mention the power of the Holy Spirit, and many people think of miraculous demonstrations or intense emotions. But usually the Holy Spirit releases his power in your life in quiet, unassuming ways that you aren’t even aware of. He often nudges you with “a gentle whisper” (1 Kings 19:12 NIV).

Christlikeness is not produced by imitation but by inhabitation—by allowing Christ to live in and through you. The Bible says, “This is the secret: Christ lives in you” (Colossians 1:27 NLT).

But how does this happen in real life? Through the choices you make.

Choose to do the right thing; then trust God’s Spirit to give you the power, love, faith, and wisdom to follow through. Since God’s Spirit lives inside you, these things are always available for the asking.

Talk It Over

  • Why do you think God allows you to choose whether or not you respond to the Holy Spirit’s moving in your life?
  • If the Holy Spirit often works in quiet, unassuming ways, what can you do to become more sensitive to his work in your life?
  • Spend a few minutes praying for God to make you more aware of the Holy Spirit. Ask him to work in you and make you more like Jesus. Ask him to take away your fear and give you boldness to fulfill your purpose through the power of God’s Spirit.