0347“Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời...” (Ê-phê-sô 4:22-24 TTHĐ).

Nhiều tôn giáo và triết lý tuyên truyền, quảng bá lời nói dối xưa cũ rằng con người là thần thánh hoặc có thể trở thành vị thần. Xin cho tôi nói cách thành thật rõ ràng về điều này: Bạn sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời hoặc thậm chí là một vị thần.

Lời nói dối tự phụ đó là sự cám dỗ xưa cũ nhất của Sa-tan. Sa-tan hứa với A-đam và Ê-va rằng nếu họ làm theo lời khuyên của nó, họ sẽ “giống như Đức Chúa Trời” (Sáng 3:5 KTHĐ).

Sự mong muốn trở thành chúa xuất hiện mỗi khi bạn cố gắng chỉ huy kiểm soát hoàn cảnh, tương lai của mình cũng như những người ở xung quanh bạn. Nhưng bạn chỉ là một vật thọ tạo; bạn sẽ không bao giờ là Đấng Tạo Hóa được. Chúa không muốn bạn trở thành một chúa (god); Ngài muốn bạn trở nên người tin kính Chúa (godly). Chúa muốn bạn phát triển những giá trị, thái độ và tính cách của Chúa.

Bạn được sinh ra để “lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:22-24 TTHĐ).

Mục đích cuối cùng của Chúa cho đời sống của bạn trên đất không phải là sự an nhàn, thoải mái mà là sự phát triển tính cách. Chúa muốn bạn trưởng thành thuộc linh và trở nên giống như Chúa Cứu Thế.

Trở nên giống như Chúa Cứu Thế không có nghĩa là mất đi cá tính của bạn hay trở thành một bản sao chép vô tri vô giác. Chúa đã tạo dựng nên những tính cách độc đáo của bạn, vì vậy Ngài chắc chắn không muốn hủy phá nó. Giống Chúa Cứu Thế là sự biến đổi tính cách chứ không phải cá tính của bạn.

Chúa muốn bạn phát triển kiểu tính cách được mô tả trong các Phước Lành của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 5:1-2), các bông trái của Chúa Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), trong chương sách tuyệt vời của Phao-lô nói về tình yêu (ICô-rinh-tô 13); trong danh sách của Phi-e-rơ về các đặc điểm của một cuộc sống hiệu quả và hữu ích (IIPhi-e-rơ 1:5-8).

Khi bạn quên tính cách là một trong những mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn, bạn sẽ trở nên bực dọc, thất vọng với hoàn cảnh của mình. Bạn có thể tự hỏi: “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại gặp khó khăn đến thế?” Một câu trả lời là cuộc sống là phải có khó khăn! Khó khăn là điều giúp cho bạn có thể tăng trưởng.

Nhiều Cơ đốc nhân hiểu cách sai lầm rằng lời hứa Chúa Jêsus về một cuộc sống sung mãn, một cuộc sống dư dật (Giăng 10:10) có nghĩa là sẽ có được sức khỏe dồi dào, sống dễ dàng thoải mái, lúc nào cũng hạnh phúc, đạt được những ước mơ của mình và những nan đề được giải quyết lập tức qua đức tin và sự cầu nguyện.

Họ cho rằng cuộc sống Cơ đốc nhân là dễ dàng. Họ nghĩ rằng sẽ có thiên đàng trên đất.

Quan điểm chỉ quan tâm đến mình như vậy là coi Chúa như là một thần đèn, chỉ tồn tại để phục vụ cho những mục đích ích kỷ cá nhân mà bạn theo đuổi. Nhưng Chúa không phải là một đầy tớ của bạn. Nếu bạn có suy nghĩ rằng cuộc sống là phải dễ dàng, bạn sẽ trở thành một người sống trong ảo tưởng hoặc đang phủ nhận thực tế.

Đừng bao giờ quên rằng đời sống này không phải là về bạn! Bạn hiện hữu cho những mục đích của Chúa chứ không phải ngược lại. Tại sao Chúa lại đặt để thiên đàng trên đất trong khi Ngài đã có dự định về một thiên đàng dành cho bạn trong cõi đời đời? Hãy dành thời gian của bạn sống trên đất để chuẩn bị cho thiên đàng bằng cách xây dựng tính cách giống Chúa Cứu Thế.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Đôi khi thật khó để có thể nhìn thấy được Chúa đang làm việc trên nhân cách của bạn ở giữa những hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Theo bạn Chúa muốn bạn làm gì khi bạn không thể hiểu Ngài đang làm việc trong đời sống của bạn như thế nào?

2.    Quan điểm về sự đời đời — tập trung vào phần thưởng của thiên đàng sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào khó khăn như thế nào?

3.    Những ân tứ và khả năng của bạn có thể hiệu quả hơn trong những cách nào khi chúng phù hợp với những mục đích của Chúa?


 

 

 

GOD’S GOAL: YOUR CHARACTER, NOT YOUR COMFORT

By Rick Warren — 

“Take on an entirely new way of life—a God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character in you” (Ephesians 4:22-24 The Message).

Many religions and philosophies promote the old lie that humans are divine or can become gods. Let me be absolutely clear: You will never become God or even a god.

That prideful lie is Satan’s oldest temptation. Satan promised Adam and Eve that if they followed his advice, they would “be as gods” (Genesis 3:5 KJV).

This desire to be a god shows up every time you try to control your circumstances, your future, and the people around you. But you’re a creature; you will never be the Creator. God doesn’t want you to become a god; he wants you to become godly. He wants you to develop his values, attitudes, and character.

You are meant to “take on an entirely new way of life—a God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character in you” (Ephesians 4:22-24 The Message).

God’s ultimate goal for your life on Earth is not comfort but character development. He wants you to grow spiritually and become like Christ.

Becoming like Christ does not mean losing your personality or becoming a mindless clone. God created your uniqueness, so he certainly doesn’t want to destroy it. Christlikeness is all about transforming your character, not your personality.

God wants you to develop the kind of character described in the Beatitudes of Jesus (Matthew 5:1-2), the fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23), Paul’s great chapter on love (1 Corinthians 13), and Peter’s list of the characteristics of an effective and productive life (2 Peter 1:5-8).

When you forget that character is one of God’s purposes for your life, you will become frustrated by your circumstances. You may wonder, “Why is this happening to me? Why am I having such a difficult time?” One answer is that life is supposed to be difficult! It’s what enables you to grow.

Many Christians misinterpret Jesus’ promise of an abundant life (John 10:10) to mean perfect health, a comfortable lifestyle, constant happiness, full realization of your dreams, and instant relief from problems through faith and prayer.

They expect the Christian life to be easy. They expect heaven on Earth.

This self-absorbed perspective treats God as a genie who simply exists to serve you in your selfish pursuit of personal fulfillment. But God is not your servant. If you fall for the idea that life is supposed to be easy, you will either become severely disillusioned or live in denial of reality.

Never forget that life is not about you! You exist for God’s purposes, not vice versa. Why would God provide heaven on Earth when he’s planned the real thing for you in eternity? Spend your time on Earth preparing for heaven by building your Christlike character.

Talk It Over

  • It’s sometimes difficult to see how God is working on your character in the midst of difficult circumstances. What do you think God wants you to do when you don’t understand how he is working in your life?
  • How does an eternal perspective—focusing on the reward of heaven—change how you approach tough times?
  • In what ways can your gifts and abilities be more effective when they are aligned with God’s purposes?