0157“Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực.” (Cô-lô-se 2:9-10 BHĐ).

Nhiều người không có chút khái niệm nào về thế nào là một sự thành công đích thực. Có người cho rằng thành công có nghĩa là làm ra thật nhiều tiền. Nhưng một người kiếm được nhiều tiền vẫn có thể là một người đang thất bại. Một số người người khác cho rằng thành công đồng nghĩa với nổi tiếng. Nhưng một người thật nổi tiếng lại có thể là người lỡ mất tâm điểm, trọng tâm của đời sống. Vậy thế nào là định nghĩa của một thành công thật sự?

Kinh Thánh nói đến người thành công thật sự là người trở thành người mà Chúa muốn. Điều đó có nghĩa là bạn không cố gắng để trở thành một người nào khác hoặc trở nên người mà cha mẹ bạn muốn. Bạn chỉ có thể coi là thành công thật sự khi bạn hoàn thành công tác, mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên bạn để làm trên đất.  

Nếu bạn cố gắng trở nên một người nào khác chắc chắn bạn sẽ gặp thất bại, bởi vì bạn không thể là một người nào khác trừ ra chính mình. Hãy là người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Hãy là người ở trong Đấng Christ.  “Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực.” (Cô-lô-se 2:9-10 BHĐ).

Chúa đã xuống thế gian trong hình hài con người hai ngàn năm trước đây chết thay cho chúng ta để chúng ta được trọn vẹn trong Đấng Christ. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có tất cả những gì mình cần, thẩm quyền và quyền năng của Chúa Giê-xu.

Nếu bạn nhìn quanh mình, và thấy rằng mình không có được những ân tứ, khả năng, hay cơ hội như những người khác, điều đó có thể làm cho bạn nản lòng. Vì bạn nghĩ thành công là được giống như một người nào khác. Nhưng khi bạn hiểu được rằng một cuộc sống thành công là cuộc sống trở nên chính người mà Chúa tạo dựng thì bạn sẽ kinh ngạc về những điều quan trọng, to tát mà Chúa sẽ làm qua bạn!

Bạn không cần có thêm điều gì để có thể thành công trong cuộc sống bởi vì thành công chỉ là sống đúng với con người của mình. Nói một cách khác, trở nên thành công trong cuộc sống có nghĩa là trở nên chính bạn, là người mà Chúa đã tạo dựng bạn và muốn bạn trở thành. Đừng bận tâm đến những điều người khác nghĩ về mình mà thay vào đó việc làm đẹp lòng một người duy nhất đó chính là: Chúa. Chúa đã định dạng và trang bị cho bạn và đã ban cho bạn mọi thứ cần thiết để thành công qua việc ở trong Chúa Giê-xu.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1. Bạn đã định nghĩa thành công là như thế nào qua suốt cuộc đời của mình?

2. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn có thể từ bỏ được định nghĩa của thành công theo thế gian và nhận biết được những gì Kinh Thánh dạy về sự thành công?

3. Chúa đã trang bị cho bạn để có thể thành công bằng những cách nào?

 


 

 

 

What Success Really Looks Like

By Rick Warren —

“For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority.”

Colossians 2:9-10 (NLT)

Most people have no idea what success really is. Some people think it means you make a lot of money. But you can make a ton of money and be an absolute failure. Some people think it means being famous. But you can be famous and totally miss the point of life. So what is real success?

The Bible says real success is being who God made you to be. It means you’re not trying to be somebody else or what your parents wanted you to be. You’ll only find real success when you spend your life as the person God created you to be.

If you try to be somebody else in life, you are absolutely going to fail, because you can’t be anybody but you. Be who God made you to be. Be who you are in Christ.

“For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority” (Colossians 2:9-10 NLT).

God came to Earth in human form two thousand years ago so you could be made complete in Christ. That means you have everything you need through Jesus’ authority and power.

If you look around, you’re going to notice that you may not have the same gifts, talents, or opportunities as other people, and that can be frustrating—if you think being a success is being somebody else.

When you understand that a successful life is being who God made you to be, then you will be amazed at the things God will do through you!

You lack nothing to be a success in life because success is being you. In other words, being successful in life means you are being yourself, the person God made you to be. Don’t get hung up on what other people think about you and instead focus on your audience of one: God. God shaped you and equipped you and, in Christ, has given you everything you need to be successful.

Talk It Over

  • How have you defined success throughout your life?
  • What do you think will happen when you’re able to let go of the world’s idea of success and instead embrace what the Bible says about success?
  • In what ways has God equipped you to be successful?