0158“Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới...” (2Côr 3:5-6 BHĐ).

Thành công chỉ có nghĩa là làm người mà Chúa muốn tạo dựng nên. Hiểu biết được điều này sẽ khiến bạn có được sự tự tin rất vững chắc. Tuy nhiên, có đôi lúc bạn cũng thừa nhận rằng mình không tự tin gì cho lắm.

Tại sao bạn lại thiếu tự tin? Có hai lý do cho sự thiếu tự tin này.

Lý do thứ nhất, bạn đang cố gắng trở thành một mẫu người nào đó mà không được Chúa định dạng cho, không phải là mẫu người mà Chúa tạo dựng cho bạn. Và điều đó thật đáng sợ, bởi vì không cách nào bạn có thể trở thành một người khác được, “Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới...” (2Côr 3:5-6 BHĐ).

Bạn chỉ có thể có được tự tin khi bạn khám phá ra được khả năng mình có — cách Chúa đã tạo nên định dạng của mình. Điều đó bao gồm những ân tứ thuộc linh, sở thích, khả năng, cá tính, và những kinh nghiệm của bạn.

Một lý do khác khiến bạn hay thiếu tự tin là vì bạn nhờ cậy vào sức lực riêng của mình thay vì quyền năng của Chúa. Điều này chắc chắn sẽ đem đến cho bạn sự thất bại! Mặc dầu Chúa đã ban nhiều khả năng, ân tứ nhưng bạn không thể tự mình làm được tất cả mọi sự. Chúa không bao giờ có ý định để cho bạn dựa vào sức riêng của mình mà sống. Ngài muốn bạn nương cậy Ngài.

Máy xay sinh tố được thiết kế để xay trái cây, rau quả, nhưng nó chẳng có giá trị vì cả cho đến khi nó được cắm vào nguồn điện. Nếu chúng ta cứ để cái máy xay ngồi một chỗ mà không bao giờ cắm điện thì nó chỉ là một vật vô ích. Nó không thể hoàn thành mục đích mà nó được thiết kế nên.  

Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những khả năng, ân tứ nhưng những khả năng, ân tứ đó không có giá trị chi cả cho đến khi bạn được nối kết vào nguồn năng lượng của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh.

Trong Đấng Christ, bạn có mọi thứ bạn cần có để sống với lòng tự tin.  Kinh Thánh nói trong Phi-líp 4:13, “Tôi có thể làm được mọi sự [mà Chúa đã kêu gọi tôi làm] nhờ Ngài là Đấng làm cho tôi mạnh mẽ và ban sức lực cho tôi [để hoàn thành mục đích của Ngài — tôi đầy đủ vì Chúa là Đấng Cung Cấp; tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì và đối diện với bất cứ điều gì nhờ Ngài là Đấng ban cho tôi nghị lực và sự bình an tự tin]” (AMP).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn như thế nào?

2.      Những cách cụ thể nào có thể giúp bạn được nối vào nguồn năng lượng của Chúa?

3.      Chúa đã ban cho bạn khả năng cụ thể như thể nào để hoàn thành mục đích Ngài giao cho bạn?


 

For Confidence, Plug In To God’s Power

By Rick Warren — 

“There is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have comes from God; it is he who made us capable of serving the new covenant” (2 Corinthians 3:5-6 GNT).

Success means just being who God made you to be. Knowing this should give you enormous confidence. But you might admit that you’re not very confident most of the time. Maybe you’re just flat out insecure. You may act like you’re confident, but some things about you even you don’t like.

Why are you lacking in confidence? There are two reasons.

First, you’re trying to be somebody that God didn’t shape you to be. And that’s scary, because you can’t be anybody else.

“There is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have comes from God; it is he who made us capable of serving the new covenant” (2 Corinthians 3:5-6 GNT).

You’re only going to gain confidence when you discover your capacity—how God shaped you. That includes your spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences.

The other reason you often lack confidence is that you depend on your own power instead of God’s power. That’s a guarantee for failure! Even though God has put a certain capacity in you, he hasn’t made you able to do it all on your own. God never meant for you to go through life on your own power. He meant for you to depend on him.

A blender is designed to blend things, but it’s worthless unless it’s plugged in to power. If the blender just sits there and is never plugged in, it’s useless. It can’t fulfill its purpose.

God has given you capabilities, but they’re worthless unless you’re plugged in to his power through the Holy Spirit. With Christ, you have everything you need to live with confidence.

The Bible says in Philippians 4:13, “I can do all things [which He has called me to do] through Him who strengthens and empowers me [to fulfill His purpose—I am self-sufficient in Christ’s sufficiency; I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace]” (AMP).

Talk It Over

  • How have you experienced the power of the Holy Spirit in your life?
  • In what practical ways can you get plugged in to God’s power?
  • What are the specific ways God has given you the capacity to fulfill your purpose?