0156"Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 BHĐ).

Không có một điều gì Chúa dựng nên mà không có mục đích. Nếu bạn đang hít thở không khí thì có nghĩa là bạn đang có một mục đích.

Khi bạn ở trong Chúa, bạn luôn có một điều gì đó để trao tặng cho thế giới này. Ngài đã nắn nên bạn theo cách thức của Ngài và Ngài định hình bạn một cách độc đáo, giúp bạn có thể có được một sự đóng góp độc đáo nào đó.

Không có người nào giống như bạn trong quá khứ cũng sẽ không có người nào giống như bạn trong tương lại. Đức Chúa Trời không tạo dựng những bản sao chép. Ngay cả những cặp sinh đôi đồng dạng cũng có hàng ngàn điểm khác biệt nhau.

Dấu vân tay, giọng nói, dấu chân, nhịp tim đập cũng như võng mạc của con mắt bạn là những điều độc nhất vô nhị. Bạn không chỉ là một trong một triệu người mà là một trong hàng nghìn tỷ tỷ tỷ.

Đức Chúa Trời đã thiết kế bạn một cách hoàn toàn độc đáo. Và Ngài muốn bạn hãy là chính mình chứ không là một ai khác. Có lẽ, bạn đã nhiều lần nghe người khác nói với mình rằng: “Sao anh lại không được như anh hay chị của anh chút nào vậy?” Nhưng nếu Đức Chúa Trời không muốn bạn là chính mình thì hẳn là Ngài đã không cần tạo dựng nên bạn. Vậy mà bạn cứ hoang phí cả đời mình để cố gắng trở thành người mà không phải là mình. Làm như thế bạn đã đánh lỡ mất mục đích của mình trên đất này.

“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 BHĐ). Bạn là công trình của Đức Chúa Trời. Trước khi bạn ra đời, Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn những điều tốt lành mà Ngài muốn bạn làm trong cuộc đời mình. Hay nói cách khác, Ngài đã ban cho bạn một mục vụ.

Mỗi người đều có một mục vụ. Bạn có thể nhận thấy mục vụ của mình là gì bằng cách xem xét cách Đức Chúa Trời đã định hình bạn như thế nào. Ngài đã ban cho bạn những ân tứ thuộc linh, những khả năng và kinh nghiệm độc đáo để giúp đỡ những người khác.

Khi bạn thấy được định dạng thật của mình và dùng những tính cách, ân tứ mà mình có để đem phước hạnh đến cho những người khác, bạn sẽ biết được mục vụ của mình là gì, đồng thời cũng tìm được mục đích thực sự của đời sống bạn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không hoàn thành mục đích của mình?

2.      Việc bạn hoàn thành mục đích hay mục vụ có ảnh hưởng hội thánh như thế nào?

3.      Xin hãy suy nghĩ về định dạng, tính cách độc đáo Đức Chúa Trời ban cho bạn. Hãy liệt kê những ân tứ thuộc linh, tấm lòng, những khả năng, cá tính và kinh nghiệm mà bạn có. Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng những điều đó trong mục vụ như thế nào?


 

If You’re Breathing, You Have a Purpose

BY RICK WARREN — 

“For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago.”  Ephesians 2:10 (NLT)

God didn’t create anything without a purpose. If you’re breathing, you have a purpose. In Christ, you have something to offer the world.

When God made you, he wired you in a certain way and uniquely shaped you for a contribution. Nobody has been you in the past or will be you in the future. God doesn’t create clones or copies. Even identical twins are different in thousands of ways.

Your thumbprint, voice, footprint, heartbeat, and eyes are unique. You’re not one in a million. You’re one in trillions. God custom-made you. And he wants you to be you.

You may have heard all your life, “Why can’t you be more like [your brother or sister or friend]?” But if God hadn’t wanted you to be you, then you wouldn’t exist.

And, yet, you may spend your life trying to be somebody you’re not. When you do that, you miss your whole purpose.

God did not make you and put you here on this planet just to breathe air, take up space, and die. If you’re here, there’s a contribution that only you can make.

“For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (Ephesians 2:10 NLT).

You are God’s masterpiece. Before you were born, God planned the good things he wanted you to do with your life. In other words, he gave you a ministry.

Everybody has a ministry. You can find your ministry by looking at how God shaped you. He gave you unique spiritual gifts, abilities, and experiences to help other people.

When you see how you are shaped and use that shape to bless others, then you will find your ministry. And you will find your purpose.

Talk It Over

What do you think happens if you don’t fulfill your purpose?

How does fulfilling your purpose or ministry affect the church?

Think about how God has uniquely shaped you. Make a list of your spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. How might God want you to use them for ministry?