“Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc và làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng. Chúng sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời chúng.”  Xa 13:9

Một số lời cầu nguyện được trả lời ngay lập tức, nhưng những lời cầu nguyện khác phải mất hết hàng tuần, hàng tháng hoặc ngay cả hàng năm. Có lẽ bạn đã biết quá rõ về điều này rồi! Nhưng có một tin tức tốt lành: Đang khi cầu nguyện để có được câu trả lời của Chúa, bạn sẽ học được một số điều mà bạn không thể học được qua bất cứ cách nào khác.

Có phước hạnh nằm trong sự chờ đợi. Một trong những phước hạnh đó là bạn sẽ hiểu được nhiều hơn về bản thân mình khi không có được mọi thứ mình muốn ngay lập tức.

Đối với hai trong số những lời cầu nguyện quan trọng nhất mà tôi từng cầu xin, Đức Chúa Trời đã bỏ ra 13 năm để trả lời một lời cầu xin và 25 năm để trả lời lời còn lại. Nhưng Chúa đã trả lời! Đây là những lời cầu nguyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ. Tại sao phải mất quá nhiều thời gian như thế?  Vì trong lúc tôi cầu nguyện, Chúa đang hành động trên tôi.

Khi bạn đi ngang qua lửa, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình phải đi qua không? Đó là cho việc thử nghiệm và tinh luyện. Khi cầu nguyện nhiều lần về một điều gì đó, bạn đối mặt với những thử nghiệm cho bạn biết được nhiều hơn về bản thân mình.

Đức Chúa Trời phán trong Xa 13:9 rằng, “Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc và làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng.”

Vàng được thử bằng cách đặt vào trong một thùng lớn và đun nóng cho đến khi tất cả các tạp chất đều bị thiêu rụi. Làm sao thợ kim hoàn biết được khi nào vàng và bạc là tinh chất? Khi họ có thể thấy được hình mình phản chiếu trên đó.

Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy được hình phản chiếu của Ngài trên bạn khi những điều ô uế đã bị đốt cháy hết khỏi cuộc đời bạn — sau khi bạn đã đi ngang qua lửa. Chúa nói rằng, sau khi Ngài làm xong việc thử nghiệm và tinh luyện, “Chúng sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời chúng” (Xa 13:9).

Lời cầu nguyện được trả lời sau khi thử nghiệm. Trước mỗi phước hạnh, có một sự thử nghiệm. Chúa thử thách bạn với áp lực trước khi Ngài tín nhiệm bạn với sự thành công. Đây là những nguyên tắc của việc kiên trì cầu nguyện.

Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm bạn trước khi Ngài ban phước cho bạn. Và trong sự thử nghiệm đó, bạn sẽ học được rất nhiều điều về bản thân mình. Nếu bạn ngưng cầu nguyện, bạn sẽ không bao giờ học được những bài học giúp bạn ngày càng trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện mỗi ngày. Và hãy nhớ rằng phước hạnh sẽ đến sau thử nghiệm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ lại lúc mà Đức Chúa Trời để bạn đi ngang qua lửa trước khi Ngài nhậm lời cầu xin của bạn. Bạn đã lớn lên thế nào qua trải nghiệm đó?

2.    Tại sao việc bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn lại là điều quan trọng?

3.    Hiện giờ Chúa đang thử thách bạn như thế nào? Hôm nay bạn sẽ làm gì để được kiên trì trong sự cầu nguyện?

 

 

 


TESTING COMES BEFORE BLESSING

BY RICK WARREN —  

“I will refine them like silver and purify them like gold. They will call on my name, and I will answer them.”  Zechariah 13:9 (NLT)

Some prayers are answered immediately, but others take weeks, months, or even years. You probably know this all too well! But there’s good news: While you’re praying for God’s answer, you’re going to learn some things that you can’t learn any other way.

In the waiting, there is blessing. One of the blessings is that you learn more about yourself when you don’t instantly get everything you want.

For two of the most important prayers I’ve ever prayed, God took 13 years to answer one of them and 25 years for the other. But he answered! They were the most important prayers in my life at that time. Why did it take so long? Because while I was working on the prayer, God was working on me.

When you’re going through fire, do you ever wonder why you have to go through it? It’s for testing and purification. As you pray about something over and over again, you face tests that reveal more about you.

God says in Zechariah 13:9, “I will refine them like silver and purify them like gold” (NLT).

You test gold by putting it in a big vat and heating it until it gets so hot that all the impurities are burned off. How do metalsmiths know when gold and silver are pure? When they can see their reflection in them.

God can see his reflection in you when the impurities have burned out of your life—after you’ve been through the fire. He says that, after he’s done the testing and purification, “They will call on my name, and I will answer them” (Zechariah 13:9 NLT).

Answered prayer comes after the test. Before every blessing, there is a testing. God tests you with stress before he trusts you with success. These are the principles of persistent prayer.

God is going to test you before he blesses you. And in that test, you’re going to learn a lot about yourself. If you give up praying, you’re never going to learn the lessons that help you become more like Jesus.

Keep praying with persistence each day. And remember that after the testing, the blessing will come.

Talk It Over

  • Think of a time when God allowed you to go through the fire before he answered your prayer. In what ways did you grow through that experience?
  • Why is it important for you to become more like Jesus?
  • How is God testing you right now? What will you do today to be persistent in prayer?