“Tôi sẽ không để Ngài đi nếu Ngài không ban phước lành cho tôi.” Sáng 32:26

Khi Đức Chúa Trời ban phước cho Gia-cốp, Ngài hứa sẽ ban cho ông đất đai, gia đình thêm đông đúc, khiến ông thành một quốc gia hùng mạnh, và dùng ông để đem phước hạnh đến cho cả thế giới. Ngài cho Gia-cốp và gia đình ông được thành tuyển dân của Đức Chúa Trời.

Nhưng cũng như Chúa đối với bạn ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã cho Gia-cốp một lời hứa và sau đó thử thách đức tin của ông dựa trên lời hứa đó.

Trong Sáng thế ký 32, Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời suốt đêm trong một cơn vật lộn thử thách lòng kiên nhẫn, đức tin và sự tin cậy của ông. Sau đó, Đức Chúa Trời làm Gia-cốp bị thương ở hông và khiến ông bị tổn thất nghiêm trọng. Gia-cốp đau đớn và mệt mỏi, tuy nhiên, vào lúc rạng sáng, ông vẫn nói rằng: “Tôi sẽ không để Ngài đi nếu Ngài không ban phước lành cho tôi” (Sáng 32:26).

Chẳng phải đó là một điều rất thú vị để nói với một người đang vật lộn cùng bạn sao? Rõ ràng là vào một lúc nào đó khi đang vật lộn suốt đêm này, Gia-cốp đã nhận ra rằng người mà ông đang vật lộn không phải là người thường. Ông đang vật lộn với Chúa. Và vì vậy, Gia-cốp không chịu buông tay, vì biết rằng Đức Chúa Trời có thể ban phước cho ông.

Có lẽ bạn cảm thấy như mình đang vật lộn với Chúa ngay lúc này, và cuộc vật lộn đã diễn ra quá lâu. Có thể bạn không muốn làm theo những điều Chúa bảo, chẳng hạn như rộng lượng hoặc vâng theo các quy tắc của Ngài về tình dục hoặc đối xử tốt với kẻ thù nghịch mình.

Cũng chính Đức Chúa Trời mà bạn đang vật lộn là Đấng ban ước mơ cho đời sống bạn. Ngài là người sẽ làm mơ ước đó xảy ra! Chúa không ngăn trở mơ ước của bạn. Ngài đang giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho mơ ước đó. Cuộc vật lộn của bạn sẽ giúp bạn thêm sức chịu đựng, đào sâu sự kiên nhẫn và tăng cường sức bền bỉ, chịu đựng của mình.

Cơn vật lộn của bạn cũng sẽ dẫn bạn đến với sự cam kết. Ngay vào lúc bạn nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc, bạn cần hướng về Chúa và nói rằng: “Con sẽ cứ ở trong cuộc vật lộn này cho đến chừng nào Ngài làm xong công việc tốt lành của Ngài trong con và ban phước cho con.”

Cách đáp lại sự thử thách của Đức Chúa Trời như vậy sẽ cho Chúa thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho sự xức dầu của Ngài trên đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn ban phước cho bạn những điều gì trong đời sống? Những điều nào đang ngăn trở bạn trong việc nhận lãnh phước hạnh Ngài?

2.    Chúa sẽ giúp đỡ bạn như thế nào khi bạn cam kết thực hiện công việc Ngài trong đời sống mình, ngay cả khi điều đó làm bạn đau đớn?

3.    Bạn muốn có được sự xức dầu của Đức Chúa Trời trên đời sống mình không? Tại sao có hay tại sao không?

 

 

 


Hold on for God’s Blessing

BY RICK WARREN —

“I will not let you go unless you bless me.”  Genesis 32:26 (NIV)

When God blessed Jacob, he promised to give him land, multiply his family, make him a mighty nation, and use him to bless the world. He made Jacob and his family God’s chosen people.

But just like he does with you today, God gave Jacob a promise and then tested his faith in that promise.

In Genesis 32, Jacob struggled with God all night long in a wrestling match that tested his patience, faith, and trust. Then God injured Jacob at his hip and gave him a serious disadvantage. Jacob was hurt and tired, and yet, at dawn, he still said, “I will not let you go unless you bless me” (Genesis 32:26 NIV).

Isn’t that an interesting thing to say to somebody you’re wrestling with? Apparently sometime during this all-night struggle, Jacob became aware that the one he was wrestling with was no ordinary individual. He was wrestling with God. And so, Jacob refused to let go, knowing that God could bless him.

Maybe you feel like you’re wrestling with God right now, and the struggle is lasting way too long. Maybe you don’t want to do the things God has told you to do, like be generous or obey his rules for sex or be kind to your enemies.

The very God you’re wrestling with is the one who gives you your dream for your life. He’s the one who will make it happen! God’s not trying to thwart your dream. He’s getting you ready for it. Your struggle will build your stamina, deepen your patience, and increase your resilience.

Your wrestling match will also bring you to the point of commitment. Right at the moment when you think you’ve got to give up, you need to turn to God and say, “I’m in this struggle for as long as it takes for you to do your good work in me and bless me.”

That kind of response to God’s test will show him that you’re ready for his anointing on your life.

Talk It Over

  • What things in your life do you think God wants to bless? What things are keeping you from his blessing?
  • How does God help you when you commit to his work in your life, even when it is painful?
  • Do you want God’s anointing on your life? Why or why not?