“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Giăng 15:5

Vào giây phút bạn bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành của Chúa và tự quyết định rằng điều gì sẽ làm cho mình được hạnh phúc, thì đó là lúc mọi vấn đề, khó khăn bắt đầu xảy ra trong đời sống bạn. Cuối cùng là bạn làm việc quá sức, lo âu quá mức, và quá tải — và nói chung là bị chật vật, bị chôn lấp!

Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho bạn một đời sống dư dật, không phải một đời sống bị chật vật.

Chúa Jêsus phán rằng: “Ta đến để cho các ngươi được sự sống — sự sống đầy trọn” (Giăng 10:10).

Làm thế nào để bạn có thể trải nghiệm được một đời sống dư dật, đầy tràn? Có một thói quen nếu bạn thực hiện nó mỗi ngày sẽ khiến bạn tràn đầy nguồn ân sủng vô tận của Chúa: Hãy gắn liền với Chúa Jêsus.

Trong Giăng 15:5, Chúa Jêsus so sánh việc gắn liền với ngài với cây nho: “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).

Điều gì xảy ra khi một chùm nho bị cắt rời khỏi cây? Nó sẽ chết. Điều này cũng đúng với bạn.

Chúa là nguồn năng lượng và sức lực thực sự của bạn. Nếu bạn cố gắng trải qua cuộc sống bằng chính sức lực của mình, bạn sẽ bị quá tải. Nhưng nếu bạn gắn nối vào Ngài, bạn sẽ có tất cả sức lực mình cần đến. Hoặc, như Kinh thánh nói rằng, “Sự vui mừng các ngươi được đầy dẫy!” (Giăng 15:11).

Một cách để ở trong sự gắn nối với Chúa Jêsus là qua giờ tĩnh nguyện hàng ngày. Trong giờ tĩnh nguyện, bạn dành thời gian để riêng ra với Chúa và hiểu biết về Ngài qua việc đọc Lời Chúa và trò chuyện với Ngài qua việc cầu nguyện.

Mác 1:35 nói rằng, “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.”

Ngay cả Chúa Jêsus cũng biết được nhu cầu của chính mình trong việc kết nối với Đức Chúa Trời — và Ngài là Con Đức Chúa Trời! Bạn cần đến bao nhiêu sức mạnh từ việc tương giao hàng ngày với Chúa?

Vào một số ngày có lẽ bạn không cảm thấy mình muốn có được giờ tĩnh nguyện — nhưng hãy cứ làm điều đó. Nếu bạn chờ đợi để có thời gian cho giờ tĩnh nguyện, thì Sa-tan sẽ làm cho bạn không bao giờ cảm thấy rằng mình muốn tĩnh nguyện.

Bạn có thấy mình cần thêm thời gian, năng lực, kiến thức hay cơ hội không? Tôi muốn thách thức bạn phát triển thói quen dành thời giờ hàng ngày ra với Chúa. Khi bạn gắn nối với Ngài, bạn sẽ thấy đời sống của mình tràn đầy sự tốt lành và quyền năng Chúa — và bạn sẽ nhận ra đó là tất cả những gì bạn thực sự cần đến.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tình huống chật vật nào trong đời sống mà bạn đang muốn thay thế bằng sự tốt lành dư dật của Đức Chúa Trời?

2.    Bạn càng dành nhiều thời gian cho những người thân yêu, mối quan hệ của bạn càng trở nên vững chắc.  Điều đó cũng tương tự như thế nào với việc dành thời gian ra với Chúa?

3.    Điều gì khiến bạn xao lãng việc dành thời giờ mình ra với Chúa? Trong tuần này bạn có thể đặt ra những giới hạn nào để giúp mình tập trung vào Chúa trong giờ tĩnh nguyện?

 

 

 


FROM OVERWHELMED TO OVERFLOWING

BY RICK WARREN —

“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.”  John 15:5 (NIV)

The moment you start doubting the goodness of God and deciding for yourself what will make you happy, all kinds of problems begin in your life. You wind up overworked, overanxious, and overloaded—and just generally overwhelmed!

But God promises you an overflowing life, not an overwhelmed life.

Jesus said, “I have come in order that you might have life—life in all its fullness” (John 10:10 GNT).

How do you experience an abundant, overflowing life? There is one habit that, if you do it every day, will fill you with an endless supply of God’s goodness: Stay connected to Jesus.

In John 15:5, Jesus compared staying connected to him with a grapevine: “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing” (John 15:5 NIV).

What happens when a cluster of grapes is cut off from the vine? It dies. The same is true with you.

God is your true source of energy and power. If you try to go through life on your own power, you’re going to be overwhelmed. But if you’re connected to him, you’ll have all the power you need. Or, as the Bible says, “Your joy will overflow!” (John 15:11 NLT)

One way to stay connected to Jesus is through a daily quiet time. In a quiet time, you set aside time to be alone with God and get to know him through reading his Word and talking to him in prayer.

Mark 1:35 says, “Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed” (NIV).

Even Jesus knew his personal need for connection with God—and he was the Son of God! How much more do you need the strength that comes from daily time with the Lord?

Some days you may not feel like having a quiet time—but do it anyway. If you wait to have a quiet time until you feel like it, Satan will make sure you never feel like it.

Do you find yourself needing more time, energy, knowledge, or opportunity? I want to challenge you to develop the habit of spending daily time with Jesus. When you stay connected to him, you’ll find your life overflowing with God’s goodness and power—and you’ll realize that’s all you really need.

Talk It Over

  • What overwhelming situation in your life would you like to have replaced with God’s abundant goodness?
  • The more time you spend with your loved ones, the stronger your relationships become. How is that similar to spending time with God?
  • What distracts you from spending time with God? What boundaries can you put into place this week to help you stay focused on God during your quiet time with him?