0218“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)

Thật sự tha thứ không phải là một từ ngữ rẻ tiền mà chỉ cần thốt ra tức sẽ khiến mọi người thấy dễ chịu.  Đó không phải là sự tha thứ thật sự.

Kinh Thánh cho biết tinh thần tha thứ thật sự gồm có bốn điểm:

Tha thứ là nhớ lại bạn đã được tha thứ nhiều như thế nào.

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy (Ê-phê-sô 4:32).  Đây là khởi điểm của tinh thần tha thứ chân thật. Nếu bạn không cảm nhận được sự tha thứ của Chúa, bạn sẽ không muốn tha thứ cho ai.  Khi bạn khắc nghiệt với bản thân, bạn cũng sẽ khắc nghiệt với người khác. Nhưng càng nhận được ân sủng của Chúa bao nhiêu, bạn càng khoan dung với mọi người bấy nhiêu. Càng cảm nhận sự tha thứ của Chúa, bạn sẽ càng rộng lòng thứ tha cho người khác.

Tha thứ là từ bỏ việc báo trả.

Thư Rô-ma 12:19 dạy rằng, “Chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.”  Cuộc sống thường bất công, nhưng Chúa sẽ báo trả. Ngài sẽ xét đoán. Giữa Chúa và bạn, ai sẽ là người thi hành công lý tốt hơn?

Tha thứ là lấy điều thiện trả lại điều ác.

Kinh Thánh chép trong Luca 6:27-28 rằng, “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.”  Làm sao bạn có thể biết mình thật lòng tha thứ cho một người?  Khi bạn có thể thấy nỗi đau của người đó, thay vì chỉ thấy nỗi đau của chính bạn, và cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho họ.

Bạn hỏi, “Làm sao tôi có thể làm như vậy cho một con người đã làm tổn thương tôi?”  Bạn sẽ không thể nào làm được trừ khi bạn để tình yêu của Chúa tuôn chảy trong lòng mình.  Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể giúp bạn hành động được như vậy.

Tha thứ là cứ lập lại tiến trình mỗi khi cần thiết.

“Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần?  Có phải đến bảy lần chăng? (Luật Do Thái dạy rằng bạn phải tha thứ cho một người ba lần, Phi-e-rơ tăng gấp đôi và cộng thêm một lần nữa cho chắc ăn).  Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Không, không phải bảy lần đâu, nhưng bảy mươi lần bảy!”

Bạn sẽ tiếp tục tha thứ cho một người đến chừng nào?  Mãi cho đến khi nào không cần thiết nữa. Bạn sẽ phải tiếp tục tha thứ cho đến khi mình không còn oán hận và không còn muốn trả thù nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Ân điển của Chúa đã thay đổi đời sống bạn như thế nào? Làm thế nào để ân điển đó lan tỏa đến cho người khác?

2. Hôm nay ai là người bạn cần cầu nguyện Chúa ban phước cho? Vết thương lòng nào bạn cần được chữa lành để có thể và tha thứ cho người đã làm tổn thương?

3. Bạn có thể làm những điều tốt nào cho những người ghét bạn hoặc làm bạn bị tổn thương?


 

What Is Real Forgiveness?

By Rick Warren

“Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.” (Ephesians 4:32 NIV)

Real forgiveness is not a cheap term you just throw out that instantly makes everybody feel better. That’s not real forgiveness.

The Bible says real forgiveness is four things:

Forgiveness is remembering how much you’ve been forgiven.

“Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you” (Ephesians 4:32 NIV). This is the starting point for genuine forgiveness. If you don’t feel forgiven, you won’t want to forgive anybody else. If you’re hard on yourself, you’re going to be hard on others. But the more grace you receive from God, the more gracious you’re going to be to others. The more forgiven you feel by God, the more forgiving you’ll be toward others.

Forgiveness is relinquishing your right to get even.

Romans 12:19 says, “Never avenge yourselves. Leave that to God, for he has said that he will repay those who deserve it” (LB). Life is not fair, but one day God’s going to settle the score. He’s going to right the wrongs. So, who can get better justice — you or God?

Forgiveness is responding to evil with good.

The Bible says in Luke 6:27-28, “Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you” (NIV). How can you tell when you’ve really forgiven somebody? When you can look at that person’s hurt and not just your own and pray for God to bless him or her.

You ask, “How could I ever do that for the person who’s hurt me?” You can’t unless you allow the love of God to penetrate your life. Only the love of God can help you do something like that.

Forgiveness is repeating the process as long as necessary.

“Peter came to him and asked, 'Lord, how often should I forgive someone who sins against me? Seven times?’” (Jewish law said you had to forgive a person three times, so Peter doubled it and threw one in for good measure.) “'No, not seven times,’ Jesus replied, 'but seventy times seven!’” (Matthew 18:21-22 NLT)

How long do you have to keep forgiving a person? As long as it takes. You have to keep forgiving that person until the pain stops and the desire to get revenge goes away.

Talk It Over

1.      What difference has God’s grace made in your life? How can you extend that grace to others?

2.      For whom do you need to pray God’s blessing today? What hurt do you need to let go of?

3.      What good can you do for someone in your life who hates you or who has wronged you?