0216“Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai thứ đó” (Châm Ngôn 27:3 BHĐ). 

Bất cứ khi nào bạn hít thở sự cay đắng là bạn đang làm cho tâm linh mình nghẹt thở. 

Sự cay đắng không những chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực hạnh phúc và những cảm xúc lành mạnh của bạn mà còn làm nghẹt ngòi tâm linh của bạn nữa. Khi bạn có sự cay đắng ở trong lòng thì bạn không thể hít  thở không khí thuộc linh được.  

Sự cay đắng sẽ trì kéo bạn xuống và làm suy yếu tinh thần của bạn mà thôi. Châm Ngôn 27:3 nói rằng,  “Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai thứ đó” (BHĐ). 

Lựa chọn cay đắng cũng giống như lựa chọn mang theo một gánh nặng lớn ở trên mình trong mọi lúc, mọi nơi. Đó là một gánh nặng không cần thiết, nhưng bạn đã chọn lựa mang lấy gánh nặng đó.  

Đôi khi bạn cho rằng bạn có thể gây tổn hại cho người đã làm tổn thương mình bằng cách ghi nhớ mãi những điều xảy ra—bạn cho rằng cứ tiếp tục tức giận thì sẽ gây khốn đốn cho người đó. 

Nhưng cay đắng là một vũ khí vô dụng. Nó không thể nào gây cho tổn thương cho người khác được. Cay đắng chỉ đem đến cho nhiều đau khổ nặng nề mà thôi.  

Người đã làm tổn thương bạn có lẽ thậm chí còn không biết rằng bạn lúc nào cũng đang nghĩ đến và bực tức với họ. Cay đắng cũng giống như bạn uống thuốc độc mà lại hy vọng rằng nó sẽ hại người đã làm tổn thương bạn. Sự thật là người đó đang ở một chỗ thoải mái, đang ăn cơm tối với thịt bò bít tết và đang sống cuộc sống vui vẻ tốt đẹp của họ. Họ thậm chí còn không nhớ đến bạn! Thật lãng phí thì giờ nếu bạn dùng sự cay đắng như là một vũ khí tấn công. Bạn sẽ chỉ gây thiệt hại tổn thất cho chính mình mà thôi.  

Bạn có thể đã bị một người gây tổn thương trước đây, và tôi rất lấy làm đáng tiếc vì bạn phải trải qua điều đó. Nhưng đây là tin tốt lành: Họ không thể nào gây tổn thương cho bạn được nữa! Cách duy nhất để họ có thể tiếp tục làm tổn thương bạn là khi bạn cứ khư khư giữ lấy sự tổn thương đó và cứ để điều đó diễn đi điễn lại trong đầu mình. Kinh Thánh nói trong Gióp 18:4 rằng, “Ông tự xé nát thân mình trong cơn giận” (KTHĐ).  

Bạn không cần phải chịu tổn thương nữa. Hãy buông xuống những tổn thương của bạn. Hãy phó thác điều đó cho Chúa. Khi làm như vậy, bạn sẽ nhận lấy được bầu không khí trong lành, ngọt ngào của sự tự do và có thể hướng đến cuộc sống với mục đích.  

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng 

1. Trong cơn đại dịch, có rất nhiều gánh nặng những áp lực nặng nề mà bạn không cách nào tránh được. Nhưng gánh nặng của việc bị tổn thương trong quá khứ không phải là một gánh nặng bạn phải gánh lấy. Bạn có thể quyền chọn lựa để mang gánh nặng hay không. Điều tổn thương nào bạn cần phó thác cho Chúa hôm nay? 

2. Sự cay đắng có luân lưu, tồn tại trong gia đình bạn không? Nếu có, điều gì bạn có thể làm để phá vỡ chu kỳ đó trong thế hệ của bạn? 

3. Tại sao bạn sẽ kinh nghiệm được sự tự do khi phó thác sự tổn thương của mình cho Chúa? 


 

Don’t Let Bitterness Wear You Down 

By Rick Warren — 

“A stone is heavy and sand is weighty, but the resentment caused by a fool is even heavier.” (Proverbs 27:3 NLT). 

Any time you breathe bitterness, you suffocate your spirit. 

Bitterness doesn’t just choke out your happiness and your healthy emotions. It also strangles your spirit.  When you have bitterness in your heart, you can’t breathe spiritually. 

Bitterness will only weigh you down and depress your spirit. Proverbs 27:3 says, “A stone is heavy and  sand is weighty, but the resentment caused by a fool is even heavier” (NLT). 

Choosing bitterness is like choosing to carry around a huge weight with you everywhere you go, all the  time. It’s an unnecessary load, but you’ve made the choice to bear it. 

Sometimes you may think you can hurt the person who hurt you by holding on to what happened—that by  staying mad, the other person will become miserable. 

But bitterness is a worthless weapon. It doesn’t hurt the other person. It only makes you miserable. 

The person that hurt you is probably not even aware that you’re thinking about them all the time.  Bitterness is like drinking poison and hoping it kills the person that hurt you. But that person is out there  somewhere, eating a steak dinner and living their best life. They’re not even thinking about you! They’ve  already moved on with their life. It’ll be a waste of your time to keep trying to use bitterness as a weapon.  You’re only going to hurt yourself. 

You may have been hurt by someone a long time ago, and I’m sorry you had to experience that pain. But  here’s the good news: They can’t hurt you anymore! The only way they can continue to hurt you is if you  choose to hold on to the hurt and replay it over and over in your mind. The Bible says in Job 18:4, “You  are only hurting yourself with your anger” (GNT). 

You don’t have to hurt anymore. Let go of your hurt. Surrender it to God. When you do, you’ll breathe in  the fresh, sweet air of freedom and be able to move forward with purpose. 

Talk It Over 

  • During the pandemic, there are many burdens that you don’t have a choice about. But the burden of a past hurt is not one of them. You can choose whether or not to carry that kind of burden. What hurt do you need to make the choice to surrender to God today? 
  • Has bitterness been perpetuated in your family? If so, what will it take to break that cycle in your generation? 
  • Why do you experience freedom when you surrender your hurt to God?