0316“Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ, Loài người sẽ làm gì tôi?” (Thi 118:6 TTHĐ).

Chúa đang kêu gọi bạn — là con của Ngài — làm một người của lời hứa.

Một người của lời hứa là gì? Chỉ đơn giản là người chọn tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài.

Nếu bạn làm bất cứ một điều gì có giá trị trong cuộc sống sớm hay muộn cũng có người chỉ trích, chống đối bạn. Họ có thể chế nhạo bạn, tung tin đồn thất thiệt về bạn hoặc thậm chí đe dọa bạn.

Nhưng đừng tập trung vào những kẻ chống đối đó hoặc ngay cả vào những nan đề của bạn. Hãy tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài. Hãy làm một người của lời hứa.

Kinh Thánh cho chúng ta biết phản ứng của Chúa Jêsus đối với những lời chỉ trích: “Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh” (IPhi-e-rơ 2:23 TTHĐ).

Khi một gặp phải một người chống đối, đừng tìm đến những người cùng làm việc hoặc bạn bè để bàn tán xầm xì. Thay vào đó, hãy phó thác mình cho Chúa và những lời hứa của Ngài. Hãy cầu nguyện, “Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương con. Con biết Chúa có một chương trình cho cuộc đời con. Con sẽ tin cậy Chúa.”

Vua Đa-vít đã nói điều đó như thế này: “Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ, Loài người sẽ làm gì tôi?” (Thi 118:6 TTHĐ).

Người khác có thể không ưa thích bạn — nhưng điều đó sẽ không hại gì đến bạn cả. Bạn không cần có được sự chấp thuận của bất kỳ một ai để được hạnh phúc. Bạn được hạnh phúc nhiều hay ít tùy theo bạn lựa chọn. Bạn không cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ, anh chị em, hay bạn bè. Chúa đứng về phía bạn. Và chỉ có ý kiến của Chúa là quan trọng.

Trong Thi 119:11, Đa-vít viết, “Con giấu kỹ lời Chúa trong lòng, Để con không phạm tội cùng Chúa” (KTHĐ).

Đây là điều bạn cần phải làm. Đừng chất chứa trong tâm trí mình tất cả những điều tiêu cực đã xảy ra. Thay vào đó, hãy trở thành một người của lời hứa. Hãy trông đợi những lời hứa của Chúa. Và tin cậy rằng Chúa sẽ làm làm trọn những điều Ngài đã hứa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nếu việc “bạn sẽ hạnh phúc nhiều hay ít tùy theo bạn chọn,” là đúng thì tại sao không có nhiều người có được hạnh phúc?

2.    Một số lời hứa nào của Chúa hữu ích khi bạn đối mặt với kẻ chống đối?

3.    Bạn phải tranh chiến nhiều nhất để đạt được sự chấp thuận của ai trong cuộc đời mình? Tại sao bạn lại khao khát sự chấp thuận của người đó như vậy? Hãy cầu xin Chúa cho bạn tìm kiếm sự chấp thuận từ nơi Chúa mà thôi.

 


 

 

 

 

Be A Promise Person

By Rick Warren — 

“The Lord is for me, so I will have no fear. What can mere people do to me?” Psalm 118:6 (NLT)

God is calling you—as his child—to be a promise person.

What’s a promise person? It’s simply someone who chooses to focus on God and his promises.

If you try to do anything of value in life, naysayers eventually will come your way. They might ridicule you, spread rumors about you, or even threaten you.

But don’t focus on the naysayers or even on your problems. Focus on God and his promises. Become a promise person.

The Bible tells us how Jesus responded to criticism: “When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly” (1 Peter 2:23 NIV).

When a naysayer comes your way, don’t head to a co-worker or friend to gossip. Instead, entrust yourself to God and his promises. Pray, “Lord, I know you love me. I know you have a plan for my life. I’m going to trust you.”

King David said it like this: “The Lord is for me, so I will have no fear. What can mere people do to me?” (Psalm 118:6 NLT).

People can dislike you—but it won’t harm you. You don’t need anyone else’s approval to be happy. You will be as happy as you choose to be. You don’t need approval from a parent, sibling, or friend. The Lord is for you. And his is the only opinion that matters.

In Psalm 119:11, David writes, “I’ve banked your promises in the vault of my heart” (The Message).

That’s what you need to do. Stop storing up in your mind all the negativity that comes your way. Instead, become a promise person. Bank on the promises of God. And trust he will do exactly what he says he will do.

Talk It Over

  • If it’s true that “you’re as happy as you choose to be,” why aren’t more people happy?
  • What are some promises from God that are helpful when you face naysayers?
  • Whose approval have you struggled most to get in your life? Why have you longed for that person’s approval? Ask God to help you look only to God for approval.