0499“Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra” (Phục 8:3 BDM 2002).

Khi Chúa Jêsus dạy bạn cầu nguyện rằng, “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11 TTHĐ), Ngài đang nói về những điều khác hẳn hơn thức ăn hàng ngày. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng bánh tượng trưng cho bốn điều sau đây:

Bánh tượng trưng cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Khi bạn cầu nguyện “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày,” bạn không ngồi một chỗ chờ đợi Chúa ném tiền đến cho mình. Bạn phải làm việc!

Chúa nói rằng, “Ta cung cấp nó. Các con thu nhặt nó.” Đó là phương pháp hoạt động kinh tế của Chúa. Ngay cả dân Y-sơ-ra-ên cũng phải đi ra ngoài để nhặt ma-na. Làm việc là một phần của mục đích Chúa cho đời sống bạn. Làm việc xây dựng tính cách của bạn. Châm 14:23 nói rằng, “Siêng năng làm việc đem lại nhiều lợi lộc, Ngồi lê đôi mách dẫn đến cảnh nghèo hèn” (KTHĐ).

Bánh tượng trưng cho Lời Chúa. Kinh Thánh chép rằng, “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra” (Phục 8:3 BDM 2002). Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh của chúng ta.

Khi dân Y-sơ-ra-ên đi về Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã cho ma-na từ trời rơi xuống bởi vì họ không có gì để ăn cả. Chúa đã cho họ bánh để chỉ cho họ thấy rằng họ cần phải có nhiều hơn thức ăn thuộc thể để sống, họ cần phải nương cậy nơi Chúa. Đời sống thật đến nhờ được nuôi dưỡng từ Lời Chúa. Chúng ta không chỉ cần thức ăn thuộc thể nhưng chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng bằng thức ăn thuộc linh nữa.

Bánh tượng trưng cho gia đình của Chúa và sự thông công. Kinh Thánh chép trong ICô-rinh-tô 10:16 về Lễ Tiệc Thánh rằng, “Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể của Chúa Cứu Thế sao?” (BDM 2002). Bánh là một ẩn dụ về gia đình của Chúa. Bạn cần những người thuộc về Chúa trong cuộc sống mình! Cho dù bạn có một gia đình thuộc thể hay không, Chúa muốn bạn là một phần của gia đình sẽ tồn tại mãi mãi của Ngài và gia đình đó là Hội Thánh. Chúa đã lập nên Hội Thánh để là nơi chúng ta có thể thông công với nhau.

Bánh tượng trưng cho sự cứu rỗi. Trong Tiệc Thánh, Chúa Jêsus đã chọn bánh để tượng trưng cho việc hy sinh thân thể của Ngài. Mỗi khi bạn ăn bánh và uống chén nó sẽ là một nhắc nhở về việc Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến chừng nào và sự hy sinh của Chúa Jêsus để bạn có thể được lên thiên đàng.

Bất kể nhu cầu của bạn hôm nay là gì chăng nữa cho dù đó là về mặt thể chất, mặt tình cảm, về quan hệ, hay về mặt thuộc linh, hãy nhờ cậy nơi Chúa để đáp ứng nhu cầu đó của bạn. Chỉ cần đơn giản cầu nguyện rằng, “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.” Và rồi tin cậy rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hiểu được bốn điều mà bánh tượng trưng cho ở đây, bạn có thể cụ thể hơn như thế nào khi cầu nguyện, “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày”?

2.    Lời Chúa “nuôi dưỡng” sự tăng trưởng thuộc linh của bạn trong những cách nào?

3.    Cuộc sống của bạn phản ánh việc bạn cần sự chu cấp, Lời Chúa, gia đình, và sự cứu rỗi để sống như thế nào?

 

 

 


WHAT IS YOUR DAILY BREAD

By Rick Warren — 

“People do not live by bread alone; rather, we live by every word that comes from the mouth of the LORD" (Deuteronomy 8:3 NLT).

When Jesus tells you to pray, “Give us this day our daily bread” (Matthew 6:11 ESV), he’s talking about far more than just bread. In fact, the Bible says that bread represents four things.

Bread represents the necessities of life.

When you pray, “Give us this day our daily bread,” you don’t sit on the couch and wait for God to throw you money. You’ve got to work!

God says, “I supply it. You gather it.” That’s God’s economy. Even the Israelites had to go out and pick up the manna. Work is part of God’s purpose for your life. It builds character. Proverbs 14:23 says, “Hard work always pays off; mere talk puts no bread on the table” (The Message).

Bread represents God’s Word.

The Bible says, “People do not live by bread alone; rather, we live by every word that comes from the mouth of the Lord” (Deuteronomy 8:3 NLT). The Bible is our spiritual food.

When the children of Israel were walking to the Promised Land, God dropped manna from heaven because they had nothing to eat. God gave them bread to show them they needed more than physical food to live; they needed to depend on him. Real life comes by feeding on every word of the Lord. We don’t just need physical nourishment; we need spiritual nourishment too.

Bread represents God’s family and fellowship.

The Bible says in 1 Corinthians 10:16, “Is the bread which we break not a sharing in the body of Christ?” (AMP)

Bread is a metaphor for the family of God. You need God’s people in your life! Whether or not you have a physical family, God wants you to be part of his family that will last forever—the church. God made it to be a place of fellowship.

Bread represents salvation.

In the act of communion, Jesus chose bread to represent the sacrifice of his body. Every time you eat the bread and drink the wine or juice, it is a reminder of how much God loves you and the sacrifice Jesus made so you can go to heaven.

Whatever your need is today—whether it’s physical, emotional, relational, or spiritual—depend on God to meet that need for you. Simply pray, “Give us this day our daily bread.” Then trust God to take care of you.

Talk It Over

  • Understanding the four things bread represents, how can you pray more specifically when you ask, “Give us this day our daily bread”?
  • In what ways does God’s Word “feed” your spiritual growth?
  • How does your life reflect that you need God’s supply, Word, family, and salvation to live?