0498“Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời… và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Chúa muốn bạn học để trở thành một người ban cho chứ không phải là người nhận lãnh. Ngài muốn bạn đầu phục Chúa Jêsus bằng cách để tất cả mọi lãnh vực trong cuộc sống của mình xuống.

Chúa Jêsus khẳng định, “Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng nhưng ai vì Ta và vì Phúc âm mà từ bỏ mạng sống mình sẽ biết được ý nghĩa thật của đời sống” (Mác 8:35 Living Bible).

Hãy để ý đến câu “ai vì Ta và vì Phúc âm mà từ bỏ mạng sống mình” từ bỏ mạng sống của bạn có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bạn dâng mình lên cho Đức Chúa Trời cho mục đích của Ngài.

Rô-ma 6:13 dạy rằng, “Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời… và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (TTHĐ). Khi bạn dâng mình lên cho Chúa và để Ngài sử dụng, cuộc sống sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu và đó là lúc bạn thật sự bắt đầu sống!

Khi bạn nói rằng, “Chúa ơi, được, con sẽ không còn sống vì chính mình nữa. Thay vào đó, con sẽ sống cho Chúa và cho những người khác. Con sẽ học cách từ bỏ cuộc sống và những chương trình, kế hoạch của con,” Chúa sẽ chu cấp tất cả những nhu cầu của bạn. Kinh Thánh dạy rằng, “Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33 TTHĐ).

Làm thế nào để bạn làm cho Nước Đức Chúa Trời trở thành mối quan tâm hàng đầu của bạn? Bạn quan tâm đến những điều Chúa quan tâm. Chúa không để ý đến tiền bạc và danh vọng. Chúa không để ý đến rất nhiều điều mà chúng ta đang quan tâm. Chúa quan tâm nhiều nhất về con người.

Hãy giao đời sống mình lên cho Chúa. Hãy xây dựng đời sống mình quanh những điều quan trọng nhất đối với Chúa. Ngài sẽ ban cho bạn có tất cả những gì bạn cần, và bạn sẽ tìm thấy được mục đích thật sự của đời sống.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nghĩ đến một người mà bạn biết đang sống cho mục đích của Chúa. Những bằng chứng nào cho bạn thấy được họ đã “từ bỏ” mạng sống mình?

2.    Tại sao việc đầu phục Chúa dẫn đến sự tự do và cuộc phiêu lưu?

3.    Bạn đặt con người là mối quan tâm hàng đầu của mình qua những cách nào? Một điều nào bạn có thể làm để chăm sóc họ cho tốt hơn?

 

 

 

 


WHAT DOES IT MEAN TO THROW AWAY YOUR LIFE?

By Rick Warren — 

“Give yourselves to God . . . and surrender your whole being to him to be used for righteous purposes" (Romans 6:13 GNT).

God wants you to learn to be a giver, not a taker. He wants you to surrender to Jesus by laying down every area of your life.

Jesus said, “If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (Mark 8:35 TLB).

Notice the phrase “only those who throw away their lives.” What does it mean to throw away your life? It means you submit yourself to God for his purposes.

Romans 6:13 says, “Give yourselves to God . . . and surrender your whole being to him to be used for righteous purposes” (GNT). When you give yourself to God and let him use you, life becomes an adventure. That’s when you really start to live!

When you say, “Okay God, I’m not going to live for me anymore. Instead, I’m going to live for you and for other people. I’m going to learn to lay down my life and my plans,” God will provide for all of your needs. The Bible says, “Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need” (Matthew 6:33 NLT).

How do you make the Kingdom of God your primary concern? You care about the things God cares about. God doesn’t care about money and fame. He doesn’t care about a lot of the things we care about. He cares most about people.

Surrender your life to God. Build your life around the things that are most important to him. He’ll make sure you have all you need, and you’ll find true purpose in life.

Talk It Over

  • Think of someone you know who lives for God’s purposes. What evidence do you see that they have “thrown away” their life?
  • Why does surrendering to God lead to freedom and adventure?
  • In what ways are you making people a primary concern? What’s one thing you can do to care for them better?