0500“Nếu các con… còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11 TTHĐ).

Chúa đã tạo nên mọi vật. Nó bao gồm tất cả những gì bạn có thể thấy được và tất cả những điều bạn không thể thấy được. Mọi vật trên đất và ngoài vũ trụ. Chúa là nguồn của mọi sự tốt lành. Và bạn có thể nương cậy nơi Ngài.

Khi bạn nương cậy Chúa là nguồn cung cấp mọi điều cho bạn, hãy nhớ đến bốn lẽ thật này:

Mọi điều tốt đẹp là sự ban cho từ Chúa. Bạn không xứng đáng nhận được bất cứ điều gì. Tất cả đều là sự ban cho nhờ ân điển Chúa. Nếu Chúa đã không muốn ban cho điều đó thì bạn sẽ không thể nào có được điều đó.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng” (Gia-cơ 1:17 TTHĐ). Đó là lý do tại sao câu thứ ba của bài Cầu Nguyện Chung bắt đầu với chữ “cho” —  “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11). Tại sao lại như thế? Vì bạn không xứng đáng để nhận được những điều Chúa ban cho bạn — chúng là những món quà đến từ Chúa.

Không có điều gì bạn cần mà Chúa không thể chu cấp cho bạn. Bạn không biết được ngày mai hay trong những ngày còn lại của năm nay bạn sẽ cần đến điều gì. Nhưng cho dù đó là điều gì đi chăng nữa, Chúa có quyền năng để chu cấp điều đó.

Kinh Thánh chép trong Phi-líp 4:19 rằng, “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (TTHĐ). “Giàu có vinh quang” có nghĩa là Đức Chúa Trời rất rộng rãi trong việc ban cho. Ngài có nguồn lực vô hạn.

Chúa muốn cho bạn mọi điều bạn cần. Ma-thi-ơ 7:11 cho biết rằng, “Nếu các con… còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (TTHĐ). Đáp ứng mọi nhu cầu của bạn là điều Chúa vui.

Chúa đang chờ đợi bạn. Nếu bạn đang còn thiếu thốn những nhu cầu trong đời sống mình thì có lẽ là Chúa đang chờ đợi bạn! Vấn đề không phải là Chúa không muốn đáp ứng nhu cầu của bạn; vấn đề ở đây có thể là bạn chưa từng cầu xin Ngài. Gia-cơ 4:2c nói rằng, “Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin” (TTHĐ).

Bạn đang trông cậy vào điều gì hay vào ai để đáp ứng nhu cầu của bạn? Nếu không phải là Chúa, hôm này hãy quay đầu lại. Hãy tin cậy Chúa là nguồn chu cấp mọi điều cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang tìm nơi nào để đáp ứng nhu cầu của mình?

2.    Khi bạn không cầu xin Chúa ngay lập tức để đáp ứng một nhu cầu cụ thể, thì lý do thông thường của bạn để chờ đợi là gì?

3.    Làm thế nào để bạn có thể nhận thức được hơn về cách Chúa đang đáp ứng những nhu cầu và đáp lại lời cầu nguyện của bạn?

 

 

 

 


GOD MEETS YOUR NEEDS

By Rick Warren — 

“If you . . . know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!" (Matthew 7:11 NIV).

God made everything. Everything you see and everything you can’t see. Everything on Earth and in the universe beyond. God is the source of every good thing. And you can depend on him.

As you depend on God to be your source for everything, remember four truths.

Every good thing is a gift from God. You didn’t earn anything. It’s all a gift of God’s grace. If God didn’t want to give it, you wouldn’t have it.

The Bible says, “Every good and perfect gift is from above” (James 1:17 NIV). That’s why the third phrase of the Lord’s Prayer starts with the word “give”—“Give us this day our daily bread” (Matthew 6:11 ESV). Why? Because you can’t earn the things God gives you—they’re gifts from him.

There’s nothing you need that God can’t provide. You don’t know what you’ll need tomorrow or the rest of this year. But whatever it is, God has the power to supply it.

The Bible says in Philippians 4:19: “My God will supply your every need according to his glorious riches in Christ Jesus” (NET). “Glorious riches” means God is lavish with what he provides. He has unlimited resources.

God wants to give you everything you need. Matthew 7:11 says, “If you . . . know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!” (NIV) It makes God happy to meet your every need.

God is waiting on you. If you have needs in your life that aren’t being met, it may be that God is waiting on you to ask! The problem isn’t that God doesn’t want to meet your need; the problem could be that you haven’t asked him to. James 4:2 says, “You do not have because you do not ask God” (NIV).

What or who have you been counting on to meet your needs? If it’s anything other than God, turn that around today. Trust God to be your source for everything.

Talk It Over

  • Where are you looking to have your needs met?
  • When you don’t ask God right away to meet a specific need, what’s your usual reason for waiting?
  • How can you become more aware of how God is meeting your needs and answering your prayers?