0672“Chúa sẽ hướng dẫn đường đi. Chính Ngài sẽ ở cùng ông, không quên, không bỏ ông đâu, đừng sợ!" (Phục 31:8 KTHĐ).

Đặt một mục tiêu lớn lúc đầu có thể là hứng thú – và choáng ngợp. Thực ra nhìn vào một mục tiêu lớn trước mắt có thể khiến bạn sợ hãi. Vậy làm thế nào để bạn đáp ứng lại trong đức tin chứ không là sợ hãi? Dưới đây là bốn cách:

1. Nhận biết sự hiện diện của Chúa. Bạn có thể tin chắc rằng Chúa ở cùng bạn và Ngài sẽ làm việc qua mọi hoàn cảnh và tình trạng của cuộc đời bạn, bao gồm cả những mục tiêu lớn lao của bạn. Kinh Thánh dạy rằng, “Chúa sẽ hướng dẫn đường đi. Chính Ngài sẽ ở cùng ông, không quên, không bỏ ông đâu, đừng sợ!" (Phục 31:8 KTHĐ).

2. Quan sát những dấu hiệu của công việc Chúa trong đời sống bạn. Ước mơ càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để có thể thành tựu. Lúc đầu bạn có thể không nhìn thấy bông trái của công sức mình, nhưng hãy tìm kiếm những chồi non đang nhô lên khỏi mặt đất. Chúa đang làm việc, ngay cả khi không thấy được. Tin cậy rằng Chúa đang làm việc sẽ giúp bạn không bị sợ hãi và nản lòng. Hãy tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu tin kính của bạn, và vào đúng thời điểm bạn sẽ thấy được phước hạnh của Chúa.

3. Đứng trên những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Khi bạn đặt ra một mục tiêu, đừng tập trung vào các nan đề; thay vào đó, hãy tập trung vào những lời hứa. Hãy tìm một lời hứa trong Lời Chúa mà sẽ giúp bạn đến được mục tiêu của mình.

Sách Sáng Thế Ký kể về câu chuyện Áp-ra-ham giao cho đầy tớ quản gia của mình một mục tiêu lớn: đi đến vùng đất xa xôi để tìm một người vợ cho con trai của Áp-ra-ham. Khi người đầy tớ bắt đầu thấy nghi ngờ rằng không biết mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ đó không, Áp-ra-ham trấn an đầy tớ của ông bằng cách kể lại lời hứa mà Áp-ra-ham đã nhận được từ Đức Chúa Trời: “Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ” (Sáng 24:7 TTHĐ).

Khi bạn có một mục tiêu Chúa cho gắn liền với một lời hứa trong Kinh Thánh, bạn có thể chờ đợi với đức tin, chứ không phải với sợ hãi, tin cậy rằng Chúa sẽ làm thành những lời hứa Ngài.

4. Tin vào sự tốt lành của chương trình Chúa. Làm sao bạn biết được những chương trình của Chúa dành cho bạn là tốt đẹp? Kinh Thánh bao gồm trên 7 ngàn lời hứa về sự tốt lành của Chúa dành cho bạn, bởi vì Chúa muốn bạn học tin cậy nơi Ngài, có đức tin thay vì sợ hãi.

Có lẽ Chúa không sai một thiên sứ đi trước bạn khi bạn làm việc để tiến đến mục tiêu, nhưng điều đó không thành vấn đề – bạn không cần đến một thiên sứ! Chúa đã nói đến hàng chục lần trong Kinh Thánh rằng: “Bất kể nơi đâu con đi, Ta sẽ ở cùng con.”

Bất kể mục tiêu lớn lao nào Chúa đang đặt trước bạn ngày hôm nay, hãy chọn đáp lại với đức tin thay vì sự sợ hãi khi bạn nhìn vào những dấu hiệu của công việc Chúa làm trong đời sống bạn và tin vào sự tốt lành của Chúa đối với bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào những dấu hiệu nhỏ về công việc của Đức Chúa Trời làm trong cuộc sống của bạn khiến bạn được khuyến khích tiếp tục tiến tới mục tiêu tin kính?

2.    Lời hứa cụ thể nào từ Lời Chúa có thể soi dẫn bạn đặt một mục tiêu với tầm cỡ Đức Chúa Trời ngay hôm nay?

3.    Lời hứa rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên bạn có thể thay đổi mục tiêu mà bạn đã đặt ra như thế nào?

 

 

 

 


WORK FOR YOUR GOALS IN FAITH, NOT FEAR

By Rick Warren —

“Do not be afraid or discouraged, for the LORD will personally go ahead of you. He will be with you; he will neither fail you nor abandon you" (Deuteronomy 31:8 NLT).

Setting a big goal can be exciting at first—and overwhelming. In fact, looking at a big goal in front of you can make you afraid. So, how can you respond in faith instead of fear? Here are four ways.

Acknowledge God’s presence.

You can be confident that God is with you and that he is working through every circumstance and situation in your life, including your big goals. The Bible says, “Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you; he will neither fail you nor abandon you” (Deuteronomy 31:8 NLT).

Watch for signs of God’s work in your life.

The bigger the dream, the longer it may take you to accomplish it. You may not see the fruit of your labor at first, but look for the little shoots sticking up out of the ground. God is working, even when it’s not obvious. Trusting that God is working will help keep you from fear and discouragement. Keep working toward your godly goal, and in time, you will see God’s blessing.

Stand on God’s promises in the Bible.

When you set a goal, don’t focus on the problems; instead, focus on the promises. Find a promise in God’s Word that will take you to your goal.

Genesis tells the story of Abraham giving his chief servant a big goal: to travel to a faraway land to find a wife for Abraham’s son. When the servant begins to wonder if he can accomplish it. But Abraham reassures his servant by telling him about a promise Abraham received from God: “The Lord will send his angel before you to help you get a wife for my son there” (Genesis 24:7 NCV).

When you have a God-given goal that’s tied to a promise in the Bible, you can wait with faith, not fear, trusting that God will honor his promises.

Believe in the goodness of God’s plans.

How do you know that God’s plans for you are good? The Bible includes more than 7,000 promises of God’s goodness towards you, because he wants you to learn to trust him, to have faith instead of fear.

God may not send an angel to go before you as you work toward your goal, but that’s okay—you don’t need an angel! Dozens of times in Scripture God has said, “I’ll be with you, no matter where you go.”

Whatever big goal God has put in front of you today, choose to respond with faith instead of fear as you watch for signs of his work in your life and believe in his goodness to you.

Talk It Over

- When have small signs of God’s work in your life kept you encouraged to keep moving toward a godly goal?

- What specific promise from God’s Word can inspire you to set a God-sized goal today?

- How should the promise that God is always with you change the kind of goal you set?