0673“Vả, không có đức tin thì chẳng có thể đẹp lòng Ngài" (Hêb 11:6 KTHĐ).

Chúa quan tâm đến những mục tiêu mà bạn đặt ra là như thế nào. Thật ra, Chúa muốn ba điều từ những mục tiêu của bạn:

1. Những mục tiêu tin kính thách thức đức tin của bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Vả, không có đức tin thì chẳng có thể đẹp lòng Ngài" (Hêb 11:6 KTHĐ).  Để làm đẹp lòng Chúa, bạn cần đặt ra những mục tiêu đòi hỏi cần phải có đức tin. Nói một cách khác, bạn nên đặt ra những mục tiêu lớn đến nỗi tự mình không thể nào đạt được.

Nếu bạn đặt ra một mục tiêu lớn, Chúa sẽ làm việc theo một cách lớn lao. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu trung bình, Chúa sẽ làm việc theo cách trung bình. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu nhỏ bé, Chúa sẽ làm việc theo cách nhỏ bé.

Những mục tiêu lớn tăng thêm đức tin của bạn. Chúng xác định rằng bạn tin cậy Chúa, nhưng chúng cũng là những lời tuyên bố rằng bạn tin cậy Chúa nhiều đến mức nào. Kinh Thánh nói rằng, “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma 9:29 TTHĐ).

2. Những mục tiêu tin kính phát triển tính cách của bạn. Khi đặt ra một mục tiêu đòi hỏi phải có đức tin, bạn sẽ thay đổi suốt hành trình trong lúc bạn làm việc để đạt được mục tiêu đó.

Đó là cốt truyện của hàng ngàn bộ phim – cho dù mục tiêu của các nhân vật là để thắng một cuộc chiến, để lên mặt trăng, hay để leo lên đỉnh núi Everest. Trong phim, các nhân vật phải đối diện với những trở ngại để đạt được mục tiêu và kết quả là tính cách của họ thay đổi. Họ được tăng trưởng.

Chúa muốn bạn tăng trưởng. Khi chết đi, bạn sẽ không mang theo được bất cứ thành tích nào của mình lên thiên đàng. Nhưng bạn sẽ đem theo tính cách của mình. Những mục tiêu tin kính phát triển được tính cách mà Đức Chúa Trời muốn bạn có được.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Không phải tôi đã đến mức toàn thiện hay đã đạt mục đích, nhưng tôi đang tiếp tục chạy đua để đoạt giải vì Chúa Cứu Thế đã đoạt được lòng tôi rồi.” (Phi 3:12 KTHĐ).

3. Những mục tiêu tin kính cho bạn có được hy vọng. Có lần tôi đọc một nghiên cứu về những người sống sót sau cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã. Những người Do Thái này đã trải qua địa ngục của các trại tử thần này, làm thế nào họ đã sống sót? Tất cả những người này đều có một đặc điểm chung: Họ có một điều gì đó để mong chờ.

Những mục tiêu tin kính cho bạn một lý do để chịu đựng, ngay cả trong những thời kỳ khó khăn nhất. Giê-rê-mi 29:11 nói rằng, “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (TTHĐ).

Khi bạn có mục tiêu, bạn có được hy vọng để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi bạn cảm thấy rằng mình muốn bỏ cuộc.

Tôi không biết ngày hôm nay bạn đang phải trải qua vấn đề gì. Nhưng cho dù cuộc sống có như thế nào đối với bạn, bạn cần có một mục tiêu tin kính. Theo đuổi mục tiêu đó sẽ thách thức đức tin của bạn, phát triển tính cách của bạn và xây dựng niềm hy vọng của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những mục tiêu của bạn cho thấy được bạn tin cậy Chúa để làm những việc lớn trong cuộc đời mình đế mức độ lớn như thế nào?

2.    Khi nào bạn thấy được Chúa phát triển tính cách của mình khi theo đuổi một mục tiêu?

3.    Trong lãnh vực nào của cuộc sống mà bạn cần có hy vọng?

 

 

 


THREE CHARACTERISTICS OF GODLY GOALS

By Rick Warren —

“Without faith it is impossible to please God" (Hebrews 11:6 NIV).

God cares about what kind of goals you set. In fact, he wants three things from your goals:

Godly goals challenge your faith. The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV). In order to please God, you need to set goals that require faith. In other words, you should set goals that are too big to reach on your own.

If you set a big goal, God will work in a big way. If you set a medium-size goal, God will work in a medium way. If you set a small goal, God will work in a small way.

Goals stretch your faith. They affirm that you trust God, but they are also statements of how much you trust God. The Bible says, “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV).

Godly goals develop your character. When you set a goal that requires faith, you change along the journey as you work to reach that goal.

It’s the plot of a thousand movies—whether the characters’ goal is to win the war, to go to the moon, or to climb Mount Everest. During the movie the characters face obstacles to reaching the goal, and, as a result, their character changes. They grow up.

God wants you to grow up. When you die, you won’t take any of your accomplishments with you to heaven. But you will take your character. Godly goals develop the kind of character God wants you to have.

The apostle Paul says, “I do not mean that I am already as God wants me to be. I have not yet reached that goal. But I continue trying to reach it and to make it mine. Christ wants me to do that. That is the reason Christ made me his” (Philippians 3:12 ICB).

Godly goals give you hope. I once read a study about Holocaust survivors who had been through the hell of death camps. How did they survive? All of them had something in common: They had something to look forward to.

Godly goals give you a reason to endure, even through the most difficult times. Jeremiah 29:11 says, “'For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’” (NIV).

When you have goals, you have the hope to keep moving forward, even when you feel like giving up.

I don’t know what you’re going through today. But no matter what life is like for you, you need a godly goal. Pursuing it will challenge your faith, develop your character, and build your hope.

Talk It Over

- How do your goals reveal how much you trust God to do big things in your life?

- When have you seen God grow your character as you pursued a goal?

- In what area of your life do you need hope today?