0671“Người khôn sáng đeo đuổi khôn ngoan, Mắt kẻ dại nhìn chân trời góc bể.” (Châm 17:24 KTHĐ).

Hầu hết những việc bạn làm hàng ngày sẽ không còn quan trọng trong vòng năm phút đừng nói chi là đến năm năm. Có lẽ sẽ đau lòng để nhận biết điều này, nhưng bạn – cũng như những người khác – làm rất nhiều việc mà thực sự lại không quan trọng chút nào.

Để đạt được giấc mơ, bạn cần phải quyết định điều gì thực sự quan trọng và lâu bền suốt cuộc đời bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Người khôn sáng đeo đuổi khôn ngoan, Mắt kẻ dại nhìn chân trời góc bể.” (Châm 17:24 KTHĐ).

Khi bạn đã biết được điều gì là quan trọng nhất, hãy đặt những mục tiêu lớn mà phải cần đến đức tin. Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ đoạn 9 rằng Ngài sẽ ban phước cho bạn nhiều như điều bạn muốn. Phước hạnh của Chúa tùy thuộc vào lượng đức tin mà bạn có. Chúa nói rằng, “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma 9:29 TTHĐ).

Chúa đang bảo bạn chọn lấy chén của mình – và Chúa sẽ đổ đầy nó. Cho dù bạn có một chén uống trà nhỏ, một cái bình 5 ga-lông, hay một cái thùng 100 ga-lông của đức tin, Chúa sẽ đổ đầy nó tùy theo đức tin của bạn. Bạn tin cậy Chúa nhiều đến mức nào quyết định việc Chúa ban phước cho bạn nhiều đến chừng nấy.

Bạn thực hành đức tin bằng cách đặt ra các mục tiêu trên con đường hoàn thành giấc mơ của mình. Bạn đặt một mục tiêu khi bạn nói rằng, “Lạy Chúa, con tin Chúa đang nói với con rằng Chúa muốn con hoàn thành điều này vào ngày này. Thật rất khó để làm được điều đó, nhưng con tin đây là điều con cần phải làm.”

Một mục tiêu đặt ra trong đức tin là gì? Nó phải:

  • Cụ thể: Một điều mà bạn có thể đo lường được.
  • Có thể đạt được: Nó phải có thể thực hiện được và phải thực tiễn. Nếu bạn đặt một mục tiêu không thực tế, bạn sẽ không hoàn thành nó được.
  • Có tính chất riêng biệt: Nó phải cho cá nhân của bạn. Bạn không thể đặt mục tiêu cho người khác. Bạn có quyền sở hữu, bạn chịu trách nhiệm mục tiêu của mình, chứ không phải của người khác.
  • Có thể theo dõi được: Mục tiêu của bạn cần phải có thời hạn chót. Không có ngày được ấn định thì đó không phải là một mục tiêu.
  • Chân thành: Đừng bao giờ đặt một mục tiêu mà bạn không nhiệt thành với nó. Bạn sẽ chỉ hoàn thành những mục tiêu mà bạn thật sự ao ước đạt được.

Có giấc mơ nào mà bạn đã bỏ cuộc không? Mục tiêu sẽ cho chúng có được sức sống mới. Hãy nhìn lại những giấc mơ mà bạn đã bỏ cuộc. Hãy cho nó một mục tiêu, và nhìn xem điều gì Chúa có thể làm với giấc mơ đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ tại sao mục tiêu giúp bạn đạt được ước mơ của mình?

2.    Điều gì khiến bạn khó đặt mục tiêu liên quan đến ước mơ của mình?

3.    Bạn có thể đặt một số mục tiêu nào cho những ước mơ chưa thành hiện thực trong đời sống của bạn? Hãy viết xuống những mục tiêu của bạn, và cân nhắc đến việc chia sẻ chúng với những người khác.

 

 

 


EXERCISE FAITH BY SETTING GOALS

By Rick Warren —

“An intelligent person aims at wise action, but a fool starts off in many directions" (Proverbs 17:24 GNT).

Most of what you do on a daily basis won’t matter in five minutes, much less five years. It may hurt to admit it, but you—along with everyone else—do a lot that really doesn’t matter.

To achieve your dreams, you’ll need to decide what really matters and what will last in your life. Then, focus on that. The Bible says, “An intelligent person aims at wise action, but a fool starts off in many directions” (Proverbs 17:24 GNT).

Once you’ve figured out what matters most, set goals big enough to require faith. Jesus says in Matthew 9 that he will bless you as much as you want. His blessing depends on the size of your faith. He says, “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV).

God is telling you to choose your cup—and he’ll fill it. Whether you have a little teacup, a five-gallon jug, or a 100-gallon barrel of faith, God will fill it up according to your faith. How much you trust God determines how much God blesses you.

You exercise faith by setting goals on the way to accomplishing your dream. You set a goal when you say, “God, I believe you’re telling me that you want me to accomplish this by a particular date. It’s really going to stretch me to do it, but I believe this is what I need to do.”

What is a goal set in F.A.I.T.H.? It is:

- Focused: It’s specific—something you can measure.

- Attainable: It’s possible and practical. If you set an unrealistic goal, you won’t accomplish it.

- Individual: It’s personal. You can’t set goals for other people. You have ownership over your own goals, not someone else’s.

- Trackable: Your goal needs a deadline. Without a date on it, it’s not a goal.

- Heartfelt: Never set a goal you’re not passionate about. You’ll only accomplish goals that you really desire to reach.

Are there dreams you’ve given up for dead? Goals will give them new life. Take a look at the dreams you’ve given up on. Add a goal, and see what God can do.

Talk It Over

- Why do you think goals help you achieve your dreams?

- What makes it tough to set goals related to your dreams?

- What are some goals you can set for an unrealized dream in your life? Write down your goals and consider sharing them with others.